Jesper Hjulmand

CEO's beretning

Ny virksomhed i en ny virkelighed

2020 har på mange måder været et skelsættende år for Andel-koncernen. Med købet af Radius Elnet og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning har Andel styrket kerneforretningen og fundamentet for fortsat udvikling.

Andel står midt i en omfattende transformation af både vores virksomhed og vores virkelighed, for med konkurrencemyndighedernes godkendelse i sommeren 2020 blev købet af Radius Elnet og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning en realitet.

Handlen er drevet af et ønske om at skabe værdi for vores andelshavere og kunder ved at styrke koncernens kerneforretningsområder og kompetenceniveau og samtidig skabe et stærkt udgangspunkt for at drive og udvikle elnettet samt at udvikle store kundeporteføljer og nye smarte, teknologiske løsninger.

Med 2,8 mio. kundeforhold og ansvaret for det østdanske elnet har Andel sikret sig et stærkt fundament for fremtiden og rustet koncernen til at tage et endnu større ansvar for den digitale og grønne omstilling i Danmark.

Den 1. september 2020 blev vores nye virkelighed en realitet, og vi bød 750 nye kolleger velkommen. Den dag blev samtidig startskuddet til en ny og stærkere virksomhed med det nye navn Andel.

Årets resultater

Andels årsregnskab for 2020 skal læses i lyset af den omfattende transformation, som Andel står i, og er i høj grad præget af integrationen af Radius Elnet og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning.

Som følge af købet indgår en række nye selskaber i årsrapporten, f.eks. SEAS-NVE Service A/S, SEAS-NVE Energi A/S og SEAS-NVE City Light A/S, som senere i 2021 vil blive integreret med eksisterende selskaber i Andel-koncernen. Ligeledes vil en række selskaber i 2021 blive integreret i Andel Holding A/S med henblik på at opnå de forventede synergier. De tilkøbte selskaber indgår udelukkende i de sidste fire måneder af årsregnskabet for 2020. Årsregnskabet er desuden påvirket en af række store engangsomkostninger,
der er forbundet med købet.

Årsregnskabet tegner således et øjebliksbillede af en koncern i forandring. Det kommende årsregnskab for 2021 vil omhandle et fuldt regnskabsår og vil således tegne et mere fyldestgørende billede af koncernens finansielle udvikling.

Andel-koncernen realiserede i 2020 et resultat før skat og minoritetsinteresser på 10.652 mio. kr., hvor datterselskaber og associerede selskaber, efter afholdelse af store integrationsomkostninger og afskrivninger på investeringer, bidrog til årets resultat med -573 mio. kr. Ejerandelen i Ørsted A/S bidrog med en positiv værdiregulering på 11.223 mio. kr. ekskl. udbytte.

Særligt positivt er udviklingen i den samlede koncerns omsætning, som steg med 843 mio. kr. til 7.745 mio. kr.

Resultatet betragtes samlet set som værende tilfredsstillende.

Kvinde I Vindue Storby
Høj nettoomsætning

Omsætningsstigningen kan positivt henføres til opkøbet af Radius Elnet og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning, som på fire måneder har bidraget med en omsætning på 1.123 mio. kr.

Positiv udvikling i omsætning og resultat

Den verdensomspændende Covid-19 pandemi vil for altid være kendetegnende for året 2020, således også i Andel. Nedlukningen af Danmark reducerede efterspørgslen på energi og gav store prisfald på et tidspunkt, hvor engrosmarkedet for el allerede var udfordret. Dette skyldtes bl.a. store nedbørsmængder, der fyldte norske og svenske vandmagasiner fra januar til marts 2020, hvilket, i kombination med begrænsninger på udenlandske kabelforbindelser, satte yderligere pres på elpriserne og påvirkede omsætningen og resultatet negativt.

Trods vanskelige betingelser som følge af pandemien skabte Andel en positiv fremgang i omsætningen, hvilket er et udtryk for, at koncernen står solidt funderet på de tre forretningsområder; energiproduktion, infrastruktur og kundeløsninger, hvoraf flere udviklede sig positivt i 2020.

Omsætningsstigningen kan positivt henføres til opkøbet af Radius Elnet og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning, som på fire måneder har bidraget med en omsætning på 1.123 mio. kr., men også Andels datterselskab Fibia P/S fortsatte den accelererede udrulning af fibernet, der inden udgangen af 2023 skal sikre, at alle andelshavere tilbydes 1 Gbit/s internet. Fibia opnåede en stor fremgang på kundesiden, som positivt påvirkede omsætningen.

Særlig gunstig var også udviklingen på markedet for elbiler i 2020, hvor datterselskabet Clever A/S’ kundebase steg markant, og selskabet mere end fordoblede omsætningen i 2020. Andel investerede i december 2020 yderligere 250 mio. kr. i Clever for at realisere løfterne om en gigantisk udbygning af den danske ladeinfrastruktur. Ambitionen er at gøre det nemt for danskerne at køre elbil.

For tredje gang overstiger bundlinjen vores toplinje. Det er en ekstraordinær situation, der kan tilskrives, at resultatet er påvirket af en samlet positiv værdiregulering i Ørsted på 11.223 mio. kr. ekskl. udbytte.

Andel er langsigtet aktionær i Ørsted og vores fortsatte ejerskab er et udtryk for vores opbakning til Ørsteds strategiske udvikling og vores tro på den grønne omstilling.

En omfattende transformation

Med tilgangen af nye forretningsområder og 750 nye kolleger er Andel midt i en omfattende transformation til en ny og stærkere virksomhed gennem en omfattende integration af forretningsområder, sammenlægning af systemer og ensartning af processer – målet er at realisere synergier og opnå fornyet styrke. En transformation, der også kommer til at præge de kommende år.

Tilgangen af de nye forretningsområder og kolleger i 2020 gav anledning til at gentænke vores forretningsområder, koncernstruktur og den interne organisering i de enkelte selskaber. Derfor blev der d. 20. august 2020 udnævnt en smal Executive Management, der sammen med undertegnede består af tre overordnede direktørområder: Finans, Distribution & Regulering og Koncernstyring & Kommunikation.

Det nye direktørhold skal sikre den strategiske ledelse af den samlede koncern og skal skabe fremdrift i forhold til Andels ambitiøse mål om at gå foran, når det gælder den grønne og digitale omstilling. Efterfølgende har vi gennemført en omfattende reorganisering af vores ledelses- og afdelingsstruktur med henblik på at "blande blod" på tværs af medarbejdere fra de to gamle organisationer samt styrke vores nye, fælles identitet.

Det er forventeligt, at der i 2021 og efterfølgende år sker tilpasninger og sammenlægninger i Andels selskabsstruktur i takt med, at forretningsområder og systemer integreres i juridiske selskaber med nye brands.

Sigtet med sammenlægningen af forretningsenheder er at skabe synergier for at sikre faldende tariffer og stærkere kundeløsninger – til gavn for både vores andelshavere og kunder.

“Med 2,8 mio. kundeforhold og ansvaret for det østdanske elnet har Andel sikret sig et stærkt fundament for fremtiden.”

Jesper Hjulmand, CEO ,Andel

Grøn transformation
Med den fornyede forretningsmæssige styrke er det Andels klare ambition, at vi i de kommende år vil indtage en central rolle i forhold til den grønne omstilling og være med til at skabe bedre betingelser for de kommende generationer. Dette sker bl.a. ved:
 • At styrke vores engagement i produktion af vedvarende energi
  I 2020 har Andel bl.a. engageret sig i udviklingen og finansieringen af fremtidens energiø i Nordsøen.
 • At sikre, at overgangen til e-mobilitet bliver let
  I 2020 har Andel investeret yderligere i datterselskabet Clever for at accelerere udbygningen af ladeinfrastrukturen til elbiler.
 • At skabe den ledende energileverandør og fremtidens energiløsninger
  Med købet af Ørsteds privatkundeforretning i 2020 har Andel sikret sig positionen som Danmarks ledende energileverandør på privatmarkedet.
 • At modernisere elnettet og klargøre det til den stigende elektrificering og mængde af vedvarende energi
  Med købet af Radius Elnet i 2020 varetager Andel nu stort set det samlede sjællandske elnet og har i kraft af den nyvundne skala mulighed for at tage et endnu større ansvar for fremtidens elsystem.

I takt med at stadig større dele af samfundet elektrificeres, bliver der brug for en markant udvidelse af produktionen af vedvarende energi. Vi ønsker at bidrage til, at dette sker med så begrænsede gener for det danske natur- og kulturlandskab som muligt. Derfor skal produktionen af el via vindmøller ske til havs, hvor vindpotentialet er størst. Andel er derfor også en del af et stærkt partnerskab med PensionDanmark, PFA og Nykredit, der bakker op om regeringens vision om energiøer. Partnerskabet er klar til at udvikle og finansiere en kommende energiø, kaldet Vindø, i Nordsøen. Partnerne tegner tilsammen et stærkt konsortium, der er kendt for langsigtet, bæredygtigt ejerskab med fokus på kunder, medlemmer og andelshavere. Med vores størrelse og viden har Andel en naturlig placering som en væsentlig bidragsyder i den grønne omstilling og arbejder derfor proaktivt på at sikre regeringens målsætning om at reducere udledningen af CO2 med 70% i 2030.

Andel vil fortsat i 2021 deltage aktivt i konsolideringen i energisektoren med henblik på at reducere omkostninger og styrke mulighederne for en øget elektrificering af samfundet.

Ekstraordinær indsats fra Andels medarbejdere

Andel-koncernens 1.855 ledere og medarbejdere skabte, på trods af Covid-19, en stigende omsætning og resultat - og har gennem hele 2020 ydet en ekstraordinær stor indsats for at sikre den daglige drift samt sikre fremdrift på udviklingsprojekter og i hele integrationsarbejdet.

Med udgangspunkt i koncernens tre forretningsområder; energiproduktion, infrastruktur og kundeløsninger er Andel rustet til at tage et endnu større ansvar for den digitale og grønne omstilling i Danmark.

Jesper Hjulmand, CEO