CEO's beretning

Fornuftigt driftsresultat set i lyset af store eksterne udfordringer

Vi opnåede i 2021 fornuftige resultater i Andel, strategisk og økonomisk. Dét på trods af, at 2021 har været et ekstraordinært år, hvor eksterne faktorer har påvirket og udfordret Andel, energibranchen og vores samfund generelt – særligt den ekstreme volatilitet på energimarkederne og den fortsatte COVID-19 pandemi har skabt udfordrende betingelser.

Vi skaber en grøn og digital fremtid

Vi står som samfund over for en fuldstændig afgørende og omfattende opgave med at mindske klimaforandringerne. Set i lyset af den seneste klimarapport fra IPCC er opgaven ikke blevet mindre i 2021 – tværtimod. Vi vil i Andel være en del af løsningen og sikre den ambitiøse målsætning om at reducere den danske udledning af CO2 med 70% i 2030. Det gør vi ved at gå foran og investere i vedvarende energiproduktion, modernisere elnettet til mere vedvarende energi og den stigende elektrificering af vores samfund, udbygge den danske ladeinfrastruktur og udvikle visio-nære energiløsninger til gavn for kunderne.

Vi står som samfund over for en fuldstændig afgørende og omfattende opgave med at mindske klimaforandringerne.

Transformation

Med sin størrelse og viden er Andel en naturlig bidragsyder til den grønne omstilling, bl.a. ved at styrke vores engagement i pro-duktion af vedvarende energi. Derfor har det været naturligt for Andel at engagere os i den kommende energiø i Nordsøen.

Vi bød i 2021 også på den kommende danske Thor havvindmølle-park. Vi vandt ikke lodtrækningen, men vi glæder os på Danmarks vegne over den store interesse for at opsætte og drive en hav-vindmøllepark. Det viser, at den grønne omstilling tager fart.

Et skridt i den grønne omstilling er arbejdet med at finde løsnin-ger til lagring af vedvarende energi. Andel har i 2021 indgået et samarbejde med Stiesdal Storage Tecnologies om opførelsen af et pilot anlæg af Andels energilager ved Rødby på Lolland. Pilot anlægget er det første af sin slags i verden, og energilagring er en af nøglerne til at nå det ambitiøse mål 70% om CO2-reduktion i 2030.

En anden måde, vi kan hjælpe den grønne omstilling på vej, er ved at intensivere arbejdet med at balancere produktion og forbrug. Energi Danmark A/S’ kundeportefølje udgør en markant del af Danmarks energiforbrug, og selskabet har derfor bl.a. en afgørende opgave i at udvikle løsninger, der kan flytte de store energi kunders forbrug til de timer, hvor den grønne strøm produceres og på den måde udnytte den vedvarende energi bedst muligt.

Andel øgede i 2021 sit ejerskab af Energi Danmark fra 40,5% til 63,6%, der giver mulighed for at samle kerneaktiviteter i relevante datterselskaber og dermed øge konkurrencekraften og vores muligheder for at opnå synergier på tværs af Andel- koncernens selskaber.

Integration

For Andel-koncernen har 2021 været et år i forandringens tegn, som følge af overtagelsen af Radius Elnet A/S og Ørsted A/S’ privatkunde- og udelysforretning, der blev igangsat i efteråret 2020.

Handlen er drevet af et ønske om at skabe værdi for vores andels-havere og kunder ved at styrke koncernens kerneforretnings-områder og samtidig skabe et stærkt udgangspunkt for at drive og udvikle elnettet samt at udvikle store kundeporteføljer og nye smarte, teknologiske løsninger.

Der er gennem hele året arbejdet intenst med sammenlægning af forretningsenheder, systemer og processer, og de første positive resultater er allerede indfriet. Eksempelvis etablering og lancering af en ny samlet udelysforretning, Andel Lumen A/S i november 2021 og driftselskabet Nexel A/S i juni 2021, der er etableret med henblik på at samle entreprenøraktiviteten i ét selskab. Nexel sørger for overvågning, drift, udbygning og vedligehold af elnettet for netselskaberne Cerius A/S og Radius Elnet A/S. Den samlede integrationsproces følger den fastsatte plan.

Årets resultater

Andels resultat for 2021 skal bl.a. ses i lyset af den omfattende transformationsproces, Andel er i gang med – herunder særligt integrationen af Radius Elnet A/S og Ørsted A/S’ privat kunde- og udelysforretning, der blev overtaget i september 2020. Årsregnskabet er således påvirket af en række engangs-omkostninger, der er forbundet med integrationen af de tilkøbte forretningsaktiviteter.

Det samlede resultat før skat ender på -8.220 mio. kr.

Aktiebeholdingen i Ørsted A/S afstedkommer en negativ ureali-seret kursregulering på 8.599 mio. kr. Samlet set har ejerandelen i Ørsted A/S bidraget med en positiv kursregulering inklusive realiseret avance på 19.383 mio. kr. siden børsnoteringen i 2016.

Omsætningen udgjorde 56.345 mio. kr., hvilket er en stigning på 644% sammenlignet med 2020. Baggrunden er, at Andel i 2021 har opnået aktiemajoritet i Energi Danmark. Endvidere kan omsætningsfremgangen tilskrives de prisstigninger, som ramte energimarkederne i andet halvår af 2021 samt at Radius Elnet A/S og Ørsted A/S’ privatkunde- og udelysforretning blot indgik med fire måneders i Andels-koncernens regnskab for 2020.

I lyset af de ekstraordinære og ekstreme betingelser for året, betragtes årsresultatet som tilfredsstillende. Det er samtidig til-fredsstillende, at Andel-koncernen i sit første hele regnskabsår, på trods af store integrationsomkostninger, har kunnet fremvise et positivt driftsresultat (EBITDA) med et overskud på 1.962 mio. kr. mod 938 mio. kr. i 2020.

Udvikling i omsætning og resultat

Også i 2021 har COVID-19 pandemien sat sit præg på hverdagen. Hvor 2020 i høj grad var præget af nedlukninger og store pris-fald på energimarkederne, har 2021 været kraftigt præget af den leverancekrise, der opstod på bagkant af nedlukningerne. Genopstarten af verdenshandlen førte til en øget efterspørgsel og massive leveranceproblemer samt stigende priser på stort set alle typer varer. Også sygdom internt i Andel, som følge af COVID-19, har påvirket fremdriften.

Trods de svære arbejds-betingelser er koncernens driftsresultat positivt.

Årets resultat er naturligt også kraftigt påvirket af den store uro på energimarkederne. Naturgaspriserne er siden sommeren 2021 steget markant som følge af historiske lave niveauer i natugas- lagrene i hele Europa kombineret med en væsentligt lavere import af naturgas fra Rusland. De høje naturgaspriser har drevet elpriserne op, hvilket er blevet forstærket af mangel på vand i vandreservoirer ved kraftværkerne i Norge og Sverige samt en lav vindproduktion. De høje priser har påvirket koncernens omsæt-ning, der er højere end forventet i særligt de to datterselskaber SEAS-NVE Strømmen A/S og Energi Danmark A/S. 

Trods de svære arbejdsbetingelser er koncernens driftsresultat positivt, hvilket ses som et udtryk for, at koncernen står solidt funderet på tre forretningsområder: Energiproduktion, infrastruk-tur og kundeløsninger.

Især har udviklingen i datterselskaberne Fibia P/S og Clever A/S været særdeles positiv. Fibia P/S har igen i år haft en stor kunde-tilgang, ikke mindst drevet af den accelererede udrulning af fiber-net, der inden udgangen af 2023 skal sikre, at alle andelshavere tilbydes 1Gbit/s internet.

Også på markedet for elbiler har udviklingen været særdeles gunstig. Clever A/S’ kundebase er i 2021 steget med over 100% både på privat- og erhvervsmarkedet og samtidig opsatte sel-skabet omfattende ny ladeinfrastruktur i hele landet og åbnede i sensommeren Danmarks første urbane lynladestation på Frederiksberg. I slutningen af året offentliggjorde Clever samtidig en aftale med Salling Group om opsætning af 300 lynladestationer ved Føtex-butikker i Danmark.

De stigende elpriser har også påvirket bundlinjen i netselskaberne Cerius A/S og Radius Elnet A/S, hvor udgifterne til bl.a. dækning af nettab steg voldsomt. Omvendt har der i begge selskaber været en stigning i antallet af tilslutninger, der bidrager positivt til selskabernes resultat.

Fremtiden

Vi vil i de kommende år forsat træde pionerens modige skridt til gavn for de kommende generationer ved at tage et stort medansvar for den grønne og digitale omstilling i Danmark.

Vi vil arbejde med ambitionen om, at Andel indtager en central rolle i den grønne omstilling – både ved at engagere os i produktion af vedvarende energi og samtidig sikre et robust elnet, der er klar til den øgede mængde vedvarende energi og generelt stigende elektrificering samt ved at skabe fremtidens energiløsninger, sikre en fortsat udbredelse af fibernet og en smidig overgang til e-mobilitet.

Med udfordrende betingelser som følge af den ekstreme volatilitet på energimarkederne, COVID-19 og omfattende integrations-opgaver i Andel, har kollegerne udført et kæmpe arbejde for sikre en stabil drift og en fortsat ambitiøs udvikling af Andel. Vi forlader 2021 markant stærkere, end vi gik ind i året, og koncernen er godt rustet til at tage et endnu større ansvar for den digitale og grønne omstilling i Danmark.

Stor tak for indsatsen!

Jesper Hjulmand, CEO