CEO's beretning

Et dramatisk og turbulent år

Ved årsskiftet tog vi hul på et år, der blev langt mere dramatisk og turbulent, end nogen havde forestillet sig bare måneder forinden. Med corona fortsat lurende i kulissen invaderede Rusland Ukraine i februar. Der var med ét krig i Europa. I hælene på denne højspændte sikkerhedspolitiske situation kom en omfattende energikrise, hvor vi som branche og som Danmarks ledende energikoncern blev placeret lige midt i orkanens øje.

Prisen på naturgas, el og olie røg i vejret, forsyningssikkerheden kom under pres, og et ekstraordinært  skærpet fokus på vores IT-sikkerhed blev nødvendigt fra den ene dag til den anden.

Den geopolitiske situation i Europa og verden rykkede med andre ord helt ind i Andels kerneforretning, hvilket naturligvis har påvirket og sat dagsorden for vores beslutninger, aktiviteter og resultater i 2022.

I tiden op til krigen havde vi allerede indstillet al direkte energihandel med russiske underleverandører. Ligeledes har vi besluttet, at salg af naturgas til private kunder skal afvikles senest ved
udgangen af 2029.

Som Danmarks ledende energikoncern har Andel styrken og forpligtigelsen til at bidrage til løsningen ved at omstille det danske energisystem.

Grøn investeringsplan på 90 mia. kr.

Energikrisen har på alle måder understreget, at det er den grønne omstilling, som er nøglen til både at blive fri for fossile brændsler, ikke mindst den russiske gas, og til at bekæmpe klimakrisen. Som Danmarks ledende energikoncern har Andel styrken og forpligtigelsen til at bidrage til løsningen ved at omstille det danske energisystem.

Andel har derfor i 2022 intensiveret sin indsats for den grønne omstilling, hvilket blandt andet kommer til udtryk i en investeringsplan frem mod 2035, som vi offentliggjorde i september 2022. Investerings- og finansieringsplanen understøtter koncernens ejermål og ejerløfter samt styrker koncernens værdikæde og dermed dens økonomiske robusthed.

Investeringsplanen indeholder – ud over massive investeringer i drift og udvikling af eksisterende forretningsområder og datterselskaber – nye investeringer, der er målrettet en stærkere tilstedeværelse i hele energisystemet. Som pejlemærker for investeringsniveauet er der opstillet et produktionsmål på 10 TWh grøn strøm og et VE-kapacitetsmål på 3-4 GW. Dertil kommer investeringer i aktiviteter inden for Power-to-X, lagringog fleksibilitet.

Eksekveringen af strategien er i fuld gang. Indsatsen for at realisere visionen om at byde på energiøen i Nordsøen fortsætter, og Andel har i 2022 aktivt brugt mulighederne i Åben dør-ordningen og budt ind, blandt andet med havvindmølleprojekter ud for Odsherred og Grenaa. Dette er en ordning, som staten desværre har sat på midlertidig pause. I et nyt partnerskab med Nature Energy investerer vi i produktion af brint, der står til at få en nøglerolle i forhold til bæredygtige brændstoffer til energisektoren, skibe, fly og anden tung transport. Partnerskabet er et eksempel på, hvordan vi ved at etablere et stigende samspil mellem forskellige sektorer i energibranchen kan angribe en af de største udfordringer, verden står overfor, nemlig klimakrisen. Med købet af Tryggevælde Solar Park i december styrker vi Andels direkte medansvar for produktionen af vedvarende energi.

Integration og konsolidering

På trods af de usædvanlige forhold på energimarkederne er det lykkedes at opnå flere markante milepæle i Andels arbejde med integration og konsolidering som følge af især købet af Radius Elnet samt Ørsteds privatkunde- og udelysforretning i 2020.

I maj 2022 nåede vi en milepæl, da 1,2 mio. energikunder blev samlet under ét nyt navn og brand, Andel Energi, og dermed er Ørsteds privatkundeforretning, der blev købt i 2020, nu fuldt integreret i Andel-koncernen på linje med de andre datterselskaber.

Det, sammenholdt med gennemførelse af en ny lokationsstrategi, eksekvering af et omfattende uddannelsesprogram for alle ledere samt en relancering af Andels strategi, resulterede i, at vi med
succes kunne lukke integrationsprojektet ned ved årets udgang.

Grøn omstilling

Vi vil bekæmpe klimaudfordringer ved at gå forrest i den grønne omstilling.

Formålet med Andels investeringer i VE-produktion:

  • Bekæmpe klimaudfordringer ved at gå forrest i den grønne omstilling
  • Øget forsyningssikkerhed nationalt og i regionen
  • Stærk tilstedeværelse i hele værdikæden giver øget finansiel robusthed
  • VE-produktion udgør 100% af energisalget til Andels privatkunder i 2035
Massivt pres på kundevendte funktioner

Volatiliteten på energimarkederne har desværre haft store konsekvenser for rigtige mange danskere og danske virksomheder.

De historiske høje energipriser skabte særligt i efteråret et massivt pres på Andels datterselskabers kundefunktioner, herunder var i særdeleshed Andel Energi udfordret af massive henvendelser til kundecentret. Et kundepres, der blev oplevet på tværs af danske energiselskaber og europæiske grænser.

Mange kunder oplevede i den periode desværre, at de ikke fik svar på deres henvendelser – på trods af kraftig opbemanding af kundecenteret samt opgradering af udvalgte IT-systemer.
Glædeligt var det dog, at Andel Energi succesfuldt lancerede en indefrysningsordning 1. november 2022 som det første elhandelsselskab i Danmark som følge af regeringens aftale om Vinterpakken 2022 -en vigtig hjælpepakke til de danske energikunder.

Årets resultat og omsætning

Andel-koncernens omsætning udgjorde i 2022 369,1 mia. kr. Årets resultat før skat udgjorde et overskud på 6,4 mia. kr., hvilket anses for at være særdeles tilfredsstillende.

Ørsted-aktien bidrog i 2022 med en negativ værdiregulering på 4,3 mia. kr. og et positivt bidrag på 0,3 mia. kr. i udbytte. På trods af de negative værdireguleringer er kursen på årsafslutningstidspunktet fortsat knap tre gange højere end på  børsnoteringstidspunktet.

Årets omsætning er stærkt påvirket af den geopolitiske situation og urolige energimarkeder med ekstremt høje energipriser i 2022.

Udvikling i selskaber

Årets omsætning er stærkt påvirket af den geopolitiske situation og urolige energimarkeder med ekstremt høje energipriser i 2022, hvor gasprisen blev 30-doblet, og elprisen blev 10-doblet.
Denne udvikling påvirkede i høj grad Andels kundevendte datterselskaber, Andel Energi og Clever, og resulterede i et negativt resultat på omkring 0,9 mia. kr. før skat og kapitalandele. Dette
tab understreger, at ingen privatkunder, trods ekstraordinære høje energipriser, har betalt overpris.

Stigende finansielle omkostninger som følge af et stærkt stigende likviditetsbehov til sikkerhedsstillelser på energibørserne kombineret med et generelt stigende renteniveau har ligeledes påvirket koncernens resultat negativt.

Andels samlede resultat er særligt påvirket af Energi Danmarks bidrag på 11,3 mia. kr. før skat – et resultat, der er opnået ved handel af energikapaciteter mellem landegrænser i Europa. Energihandel på tværs af grænser er en essentiel del af et velfungerende energisystem med effektiv prisdannelse og likvide markeder.

Havmølleparken Rødsand 2 var ligeledes påvirket af de høje energiafregningspriser og har bidraget positivt til koncernens resultat med et resultat før skat på 0,3 mia. kr.

De stigende elpriser har også påvirket netselskaberne Cerius og Radius Elnet, hvor udviklingen i eksterne faktorer, herunder inflation og rente, har haft væsentlig effekt på selskabernes
resultater i 2022, der samlet set ender på 0,9 mia. kr. før skat. Overskuddet skal ses i relation til den massive kapital, der historisk er investeret i netselskaberne og skal tillige sammenholdes med behovet for nødvendige og planlagte fremtidige reinvesteringer og udbygninger i forhold til grøn omstilling.

I lyset af de politiske ambitioner om en gennemgribende transformation af det danske energisystem og behovet for en stabil energiforsyning med stabile priser til gavn for danskerne er der
mere end nogensinde behov for, at et selskab som Andel har stabil indtjening til fortsat at foretage massive investeringer.

Overskud investeres i den grønne omstilling

Det solide årsresultat i Andel sikrer, at koncernen fortsat kan eksekvere på koncernens strategiske ambitioner om massive investeringer i den grønne omstilling og digitalisering og derved
fortsætte vores bidrag til et mere stabilt dansk energimarked, der er uafhængig af russisk gas til glæde for det danske samfund og de danske energikunder.

Årets resultat bidrager endvidere markant til det danske samfund gennem øget indbetaling til fællesskabet i form af skatter og afgifter. For 2022 er Andel-koncernens selskabsskat på over 2 mia. kr., hvilket er rekordhøjt for koncernen og i toppen i forhold til landets største selskaber.

Fremtiden

Den ulykkelige situation i Ukraine satte den altdominerende dagsordenen for 2022 og understregede med stor tydelighed, at det er NU, vi skal handle. Det er NU, der skal sættes ind med
løsninger, som kan bidrage til den grønne omstilling og dermed sikre både vores uafhængighed af fossile brændsler og langsigtet bæredygtighed.

Stor tak til alle kolleger, der har leveret en ekstraordinær indsats og kæmpet en brav kamp i alle selskaber for at håndtere den eksplosive stigning i kundehenvendelser. Jeres indsats har været enestående og gjort en forskel.

Jesper Hjulmand, CEO
[lang-switch]
Følg andel: