Formandens beretning

Fælles retning sætter spor i samfundet

Andel har som andre energiselskaber i Danmark og Europa oplevet den voldsomme turbulens på energimarkederne i 2022, som har skabt uventede udfordringer for samfundet, energibranchen, virksomhederne og danskerne – såvel kunder som andelshavere. Men når krisen kradser, frisættes der også kræfter til at finde nye løsninger. Det har vi set i hjælpeindsatsen til Ukraine, sanktionerne mod Rusland og i den beslutsomhed og det højere tempo, der nu præger den grønne omstilling.

Det ligger i Andels DNA som andelsselskab at udvise samfunds og pionerånd, også når kriser kradser. Vi orienterer os mod fælles skabets bedste. Energikrisen indretter sig ikke efter landegrænser og nationaliteter, men slår ned på tværs af geografi og folkeslag. Derfor er det også vigtigt, at Andel engagerer sig i projekter, der kan skabe en grøn omstilling af vores energisystem og energiforbrug – blandt andet i kraft af vores ejerskab af det østdanske elnet, vores bidrag til den danske energiproduktion og ladeinfrastruktur til elbiler samt vores ansvar for de mange elforbrugere i hele Danmark, der er kunder hos netop Andel.

Som andelsejet selskab kan vi investere langsigtet og tålmodigt i såvel kendte teknologier som i nye og på den måde skabe bred samfundsmæssig værdi.

Værdiskabelsespolitik sætter retning på langt og kort sigt

Vi arbejdede i halvandet år med formuleringen af en ny værdiskabelsespolitik i Andel. Både repræsentantskab, bestyrelse og koncernledelse har været stærkt engageret i processen, og vi har haft mange gode drøftelser undervejs. Processen og drøftelserne har i sig selv været værdifulde, og resultatet af processen er et rigtig godt eksempel på, hvor stærkt vi står, når vi som andelsselskab arbejder demokratisk med udvikling af den langsigtede retning for vores selskab.
Med værdiskabelsespolitikken udtrykker vi vores ambitioner for, hvordan Andel i fremtiden skal skabe værdi for andelshavere, kunder og samfund. Det gør vi med direkte afsæt i Andels formålsparagraf i form af vores nyudviklede ejermål og ejerløfter.

Repræsentantskab, bestyrelse og koncernledelse følger løbende op på ejermål og ejerløfter og drøfter, om vi er på rette kurs samt justerer retning og indsatser efter behov. Med værdiskabelsespolitikken sætter vi i fællesskab retning for hele Andel-koncernen.

Grønne investeringer

Andel bygger på en tradition for både at levere den daglige drift og de teknologiske spring i vores fælles samfund – i en balance mellem ansvarlighed og pionerinvesteringer.

Vi kunne i efteråret 2022 præsentere en ambitiøs investerings- og finansieringsplan, der bakker op om Andels strategi. Investeringsplanen er et udtryk for en yderligere konkretisering og operationalisering af værdiskabelsespolitikken. Med planen målrettes investeringer på mere end 90 mia. kr. på at sikre den grønne og digitale omstilling og øget forsyningssikkerhed i Danmark frem til 2035. Omkring halvdelen af de planlagte investeringer skal bruges på at styrke basisforretningen, der bl.a. dækker over ladeinfrastruktur til elbiler, fibernet og det store elnet, som Andel ejer i Østdanmark. Den anden halvdel af de 90 mia. kr. er målrettet nye strategiske grønne investeringer inden for vedvarende energiproduktion herunder vind og sol, men også nye teknologier som grøn brint og Power-to-X.

Vores ejerform er stærkt medvirkende til at give os mulighed for at sætte aftryk på udviklingen frem mod et grønnere energisystem.

Som andelsejet selskab kan vi investere langsigtet og tålmodigt i såvel kendte teknologier som i nye og på den måde skabe bred samfundsmæssig værdi.

Det demokratiske ejerskab lever

Bevidstheden om, hvad man kan udrette som andelsselskab, har sammen med det øgede fokus på den grønne omstilling skærpet interessen for at få indflydelse på Andels udvikling. Det mærkede vi tydeligt ved valget til repræsentantskabet i foråret 2022. I alt kandiderede 133 andelshavere til 39 pladser i valgområderne
Odsherred, Roskilde, Slagelse, Solrød og Sorø.

I 2023 har vi valg i valgområderne Guldborgsund, Holbæk og Stevns. Og for andet år i træk har vi opnået valg i alle valgområder og et rekordstort antal af opstillede kandidater. Hele 126 kandidater har meldt sig på banen til i alt 33 pladser.

For mig er det et meget positivt tegn, at flere og flere bliver opmærksomme på, at de er andelshavere og ønsker at engagere sig i Andels repræsentantskab, hvor vi arbejder med vigtige agendaer omkring den grønne omstilling og regional udvikling.

Med Andels rolle som en central aktør i den grønne omstilling, er det helt afgørende, at vi træffer vores beslutninger på et bredt forankret grundlag. Det lykkes vi kun med, hvis vi er et aktivt og mangfoldigt repræsentantskab, hvor vores andelshavere aktivt involverer sig.

Vi har som andelsejet selskab en særlig forpligtigelse til at sikre at skubbe på den regionale udvikling og vækst samt yde ekstra støtte til grønne projekter i krisetider.

Stærkt fælles ståsted

Når verden ser ud, som den gør for tiden, er det endnu vigtigere, at vi i Andel har et stærkt, fælles ståsted. Det giver os styrke til at rykke hurtigere på den grønne dagsorden.

Det har på mange måder været et udfordrende år med historisk høje energipriser for danskerne – for vores andelshavere og vores kunder. Det er et stærkt ønske i Andels bestyrelse og repræsentantskab, at vi leverer et markant samfundsbidrag og skaber værdi for andelshavere, kunder og samfund.

Vi har i Danmark en stolt tradition for at rykke sammen og bruge fællesskabet, når krisen kradser. Og det er vejen frem, hvis vi skal sætte den grønne barre højt. På den måde sikrer vi både os selv og kommende generationer nye smarte løsninger, grøn og sikker energi, og vi vrider os ud af den fossile energis hårde greb.

En stor tak for indsatsen skal lyde til repræsentantskabet, bestyrelsen og koncernledelsen for deres aktive deltagelse i udviklingen af Andel, og stor tak til alle ledere og medarbejdere i Andel-koncernen for at lægge en ekstra indsats i forbindelse med energikrisen. 

Jens Stenbæk, bestyrelsesformand

25%

I 2022 har vi fastholdt et flot andelshaverkendskab på 25%. Det er et solidt udgangspunkt for at styrke Andels aktive ejerskab yderligere i 2023.

[lang-switch]
Følg andel: