Formandens beretning

Andel bygger på en stærk demokratisk ejerform

Som andelsselskab har vi påtaget os en central rolle i den grønne omstilling og bidrager aktivt til at reducere Danmarks udledning af CO2 med 70% inden 2030. Det er vores styrke: Vi kan gøre noget sammen, når vi investerer langsigtet.

Vores andelsselskab har altid været ambitiøst, og vi har gennem tiderne løftet vores andel af store samfundsmæssige udfordringer. Det har vi gjort siden vores forgængere besluttede at skabe lys over land ved at sikre strømforsyningen til hele regionen – også langt, langt ude på landet.

Senere kom digitaliseringen. Hurtigt og stabilt internet er i dag lige så vigtigt som strøm i stikkontakten. Inden udgangen af 2023 har vi sikret, at alle andelshavere har fået tilbud om at koble sig på et fremtidssikret fibernet. Arbejdet skrider hastigt frem og betyder, at digitaliseringen er styrket markant i Region Sjælland. Flere end 55.000 private boliger og virksomheder i Region Sjælland fik adgang til fibernettet i 2021.

I dag er vi lige så ambitiøse, når det gælder vores andel i den grønne omstilling, hvor vi tager ansvar for at skabe en bære dygtig fremtid.

I dag er vi lige så ambitiøse, når det gælder vores andel i den grønne omstilling, hvor vi tager ansvar for at skabe en bæredygtig fremtid. Vi er bl.a. i fuld gang med at skabe et landsdækkende ladenetværk til elbiler for at styrke den grønne transport.

Vi har desuden i bestyrelsen og repræsentantskabet gennem 2021 arbejdet med en politik for værdiskabelse, der definerer kon-krete mål og løfter for vores indsats. Disse mål og løfter besluttes endeligt af repræsentantskabet i 2022 og vil udstikke den over-ordnede retning for vores fælles selskab, Andel, de kommende år.

Vi sikrer værdi til vores ejere

Det er et stærkt ønske i Andels bestyrelse og repræsentantskab, at vi leverer et markant samfundsbidrag via både kollektiv og individuel værdi til vores andelshavere. Vi har flere samfundsudfordringer, når det gælder den bæredygtige og digitale udvikling, end andre landsdele.

Andel øgede sit økonomiske samfundsbidrag i 2020 og etablerede i den forbindelse en pulje, der skal skabe værdi i regionen ved at fremme den grønne omstilling, vækst og beskæftigelse samt viden om fremtidens energisystem.

I 2021 fik alle andelshavere glæde af den ekstraordinære rabat, som repræsentantskabet i 2020 besluttede at yde i form af en nedsat nettarif i 2021 med i alt 400 mio. kr. Den individuelle rabat blev efterfølgende hævet til i alt 450 mio. kr. og skabte samfundsmæssig og individuel værdi i form af et større økonomisk råderum for både borgere og erhvervsliv.

Et af de første projekter inden for det kollektive samfundsbidrag er en skoletjeneste, der skal fremme viden om energi og klima blandt folkeskoleelever. Skoletjenesten blev i 2021 lanceret i en digital udgave og næste skridt er lanceringen af en fysisk skole-tjeneste i Andel.

I 2021 afsatte vi endvidere 17 mio. kr. til et treårigt forsøg med eldrevne andelsbusser. Forventningen er, at de elektriske busser allerede fra sommeren 2022 kan transportere borgere fra Region Sjælland og turister til Møns Klint, Stevns Klint og andre attraktioner i nærområdet. Det vil understøtte turisme og lokal udvikling samt opbygge erfaringer med elektrisk bustransport.

Også udviklingsinitiativet Fermhub Zealand modtog 10 mio. kr. til at skabe et vækstmiljø for opstartsvirksomheder inden for industriel biofermentering, der bl.a. benyttes til at producere nye sunde og bæredygtige fødevarer via fermentering med mikroorganismer. Regionen har pladsen og den viden, der skal til for at etablere et attraktivt vækstmiljø på området. 

Andels samfundsrolle

Andel arbejder for at skabe tydelig værdi for vores ejere, andelshaverne. Det gør vi ved, at:

 • Vores andelshavere får tilbudt adgang til 1 Gbit/s internet inden udgangen af 2023
 •  Vores andelshavere og netkunder i øvrigt, vil opleve høj forsyningssikkerhed af energi
 • Vores andelshavere og kunder kan følge og tilpasse deres energiforbrug i appen Watts
 • Vi sikrer Andels indtjening og forvalter og forrenter de fælles værdier optimalt
 • Vi sikrer, at Andel spiller en aktiv samfundsrolle og er en ansvarlig og betydningsfuld samfundsaktør, der skaber vækst og beskæftigelse i regionen
 • Vi understøtter vækst og udvikling i Region Sjælland
 • Vi gør det let at køre elbil ved at sikre landsdækkende ladeløsninger.
 • Vi udvikler integrerede og visionære energiløsninger til vores kunder
 • Vi udbygger elnettet til at kunne imøde- komme fremtidens øgede elforbrug via smarte og effektive løsninger
 • Vi accelererer Andels bidrag til samfun-dets CO2-reduktion
 • Vi videreudvikler Andel som en attraktiv og moderne arbejdsplads.
Styrket repræsentantskab og selskabsbestyrelser

Jo mere aktivt vores andelshavere involverer sig, jo stærkere et andelsselskab får vi. Og jo bredere sammensat et repræsentant-skab vi har – med god repræsentation af vores andelshavere ift. kompetencer og interesser – jo stærkere et andelsselskab, får vi.

Vi havde i 2021 valg til vores repræsentantskab i valgområderne: Kalundborg, Lolland og Næstved Kommuner. Her oplevede vi en stigende interesse for at stille op som kandidat. Vi opnåede valg i Næstved Kommune og Kalundborg Kommune, hvor stemme-procenten i de to valgområder blev på godt 11. Det var – trods den aktuelle coronasituation – en lille fremgang ift. året før. I alt bød vi 28 nyvalgte medlemmer velkommen i repræsentantskabet, herunder fem kandidater i Lolland Kommune, hvor der ikke blev udløst valg i denne omgang.

Andel gennemgår en hastig udvikling i disse år og vokser betyde-ligt. Det stiller også nye krav på bestyrelsesniveau. Vi tilførte derfor vores datterselskabsbestyrelser yderligere kapacitet i 2021 ved at supplere bestyrelserne med 12 stærke eksterne profiler fra andre relevante brancher end vores egen. Herved opnår vi både en yderligere professionalisering af Andels datterselskaber samtidig med, at vi fastholder det grundlæggende princip om, at bestyrelsen i moderselskabet Andel A.m.b.a. er demokratisk valgt blandt Andels repræsentantskab.

Fællesskabet er vores styrke

Forretningsmæssigt var 2021 præget af store forandringer og integrationsopgaver internt i Andel, historisk store udsving på energimarkederne blandt andet som følge af den nationale og international forsyningskrise forårsaget af COVID-19. Dette afspejler sig også i årets resultat.

Det ændrer dog ikke ved, at vi forlader 2021 stærkere, end vi gik ind i året. Andel er godt rustet til at tage et endnu større ansvar for den digitale og grønne omstilling både blandt vores andelshavere og i samfundet generelt.

Det stærke fællesskab er vores styrke – internt i Andel såvel som eksternt. En uundværlig part i dette fællesskab er alle Andels med-arbejdere, der hver dag går på arbejde for at gøre en forskel for andelshavere, kunder og samfund. På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne udtrykke en stor tak og anerkendelse for jeres engagement.

Endelig glæder jeg mig over, at vi ved udgangen af 2021 stod med det højeste andelshaverkendskab endnu målt på 26%. Det er et solidt udgangspunkt for at styrke Andels aktive ejerskab yderligere i 2022.

Jens Stenbæk, bestyrelsesformand