Jens Stenbæk (1)

Formandens beretning

Aktivt ejerskab og tydelig værdiskabelse

Et aktivt ejerskab og en tydelig værdiskabelse for vores andelshavere er vores ypperste eksistensberettigelse som andelsselskab.

Mange forandringer har præget 2020. I hele verden og i vores andelsselskab har Covid-19 vendt op og ned på den hverdag, vi kender, men også andre store forandringer kendetegner året for Andel.

Flere end 1 mio. nye netkunder og 800.000 energikunder, 19.000 km. elnet og 750 medarbejdere fra Ørsted blev en del af vores virksomhed, da vi d. 1. september 2020 overtog Radius Elnet og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning.

Handlen sikrer Andel en styrket position for fremtidig udvikling af det danske energisystem. Vi har energisystemets langsigtede udvikling for øje, og de effektiviseringer, vi skaber gennem købet, kommer blandt andet andelshaverne til gode via lavere nettariffer. Dermed går værdien tilbage til vores andelshavere, hvilket er én af styrkerne ved andelsselskabet som ejerform. Med respekt for fortiden sagde vi også i 2020 farvel til vores navn SEAS-NVE, og med øjnene rettet mod fremtiden bød vi velkommen til vores nye navn, Andel. Et navn, som vores repræsentantskab behandlede og godkendte med bred opbakning d. 25. august 2020.

Navnet SEAS-NVE havde stærke historiske rødder og var resultatet af fusionen mellem SEAS og NVE i 2005. Navnet Andel peger fremad, men det fremhæver samtidig entydigt, at vi fastholder og hylder vores unikke ejerform og ståsted som netop et andelsselskab.

Unik ejerform

Vores ejerform er noget helt særligt. Andelsbevægelsen er et stykke danmarkshistorie, og ingen i verden er så dygtige til den ejerform som netop Danmark. Andels ejerform bygger på tålmodighed, rummelighed og fællesskab. Vores demokratiske ejerform og processer hjælper os med at tænke dybere og bredere.

Andelshavernes mangfoldighed er repræsenteret af 135 folkevalgte repræsentantskabsmedlemmer i vores repræsentantskab, som vælger vores bestyrelse blandt repræsentantskabets medlemmer, og som derigennem har indflydelse på Andels største beslutninger. Gruppen er bredt funderet i samfundet og arbejder på vegne af alle andelshavere for fællesskabets bedste.

Et værdiskabende andelsselskab bør spejle både den tid og de muligheder, som dets andelshavere ser lige nu og ude i horisonten. Derfor er det vigtigt at få så bredt og engageret et repræsentantskab som muligt. Vi har derfor også øget vores kommunikation i forbindelse med vores årlige valg til repræsentantskabet. I 2020 havde vi valg til repræsentantskabet i fire områder: Faxe, Køge, Ringsted og Vordingborg, og interessen for at stille op som kandidat var stigende i forhold til tidligere valg. Det er glædeligt.

25 medlemmer blev valgt til repræsentantskabet i områderne Faxe, Ringsted og Vordingborg med en valgdeltagelse på 11%. Derudover valgte ni kandidater i Køge at stille op til 11 pladser, og der blev således ikke udløst afstemning i det pågældende område.

Vores mål er at skabe et bredt sammensat repræsentantskab med god repræsentation af vores andelshavere ifht. alder, køn og etnicitet.

Andels samfundsrolle

Andel er drevet af et stærkt ønske om at være et moderne, formålsdrevet andelsselskab, der udviser ansvarlighed og aktivt samfundssind. Andels løfte til vores andelshavere og kunder er:

 • Vores andelshavere får tilbudt adgang til 1 Gbit/s internet inden udgangen af 2023
 • Vores andelshavere vil opleve høj forsyningssikkerhed af energi
 • Vores andelshavere og kunder kan følge og tilpasse deres energiforbrug i appen Watts
 • Vi sikrer Andels indtjening og forvalter og forrenter de fælles værdier optimalt, hvilket kommer andelshaverne til gode i form af faldende nettariffer
 • Vi skal understøtte vækst og udvikling i Region Sjælland
 • Vi sikrer, at Andel spiller en aktiv samfundsrolle og er en ansvarlig og betydningsfuld samfundsaktør, der skaber vækst og beskæftigelse i regionen
 • Vi gør det let at køre elbil ved at sikre landsdækkende ladeløsninger.
 • Vi udvikler integrerede og visionære energiløsninger til vores kunder
 • Vi udbygger elnettet til at kunne imødekomme fremtidens øgede elforbrug via smarte og effektive løsninger
 • Vi accelererer Andels bidrag til samfundets CO2-reduktion
 • Vi videreudvikler Andel som en attraktiv og moderne arbejdsplads.
Kvinder Sidder Paa Stranden Ved Baal
Andel skal gøre en forskel

En tydelig værdiskabelse for vores andelshavere er vigtig for vores eksistensberettigelse som andelsselskab. Andelsselskabet styrkes i takt med, at det bliver tydeligere, hvilken værdiskabelse vi leverer. Som når vi f.eks tilbyder fibernet til alle andelshavere. Vi er foran tidsplanen, og med udgangen af 2020 havde to ud af tre andelshavere mulighed for at få adgang til lynhurtigt internet, også i yderområderne hvor der kun bor få og vejen er lang. I yderområderne er det lige så essentielt at kunne opretholde digital forbindelse til arbejde og uddannelse. Vi fortsætter udrulningen, så alle andelshavere senest med udgangen af 2023 har fået tilbudt adgang til 1 Gbit/s.

“Vi skal i 2021 fortsat være ambitiøse, når det gælder vores andel i den grønne omstilling og tage ansvar for at skabe en bæredygtig fremtid.”

Jens Stenbæk, Bestyrelsesformand ,Andel

Andel øgede sit samfundsbidrag i 2020 og etablerede en pulje, der forvaltes af et bevillingsudvalg, der består af medlemmer fra bestyrelsen og repræsentantskabet. Bevillingsudvalget hjælper bestyrelsen med at identificere, kvalificere og udvælge projekter, der kan gøre en markant forskel i vores andelshaverområde på Nordvest-, Midt- og Sydsjælland, Lolland-Falster og øerne. I 2020 var der afsat 25 mio. kr. til projekter. De skal skabe nytte ved at fremme den grønne omstilling, vækst og beskæftigelse i regionen og/ eller viden om fremtidens energisystem. Samtidig skal projekterne have nærhed til Andels DNA, der handler om fællesskab, forbindelse og energi. Et af de første konkrete resultater bliver en skoletjeneste til Andel, der skal fremme viden om energi og klima blandt folkeskoleelever i andelshaverområdet. Flere aktiviteter, der kommer regionen kollektivt til gavn, er på vej.

I 2020 etablerede Andel endvidere et nyt investeringsselskab Impagt Invest Sjælland sammen med Sparekassen Sjælland-Fyn, der skal stimulere og hjælpe østdanske virksomheder og iværksættere med at realisere deres potentiale og vækstmuligheder. Begge parter har i 2020 investeret 25 mio. kr. i Impagt Invest Sjælland.

I forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2019 besluttede repræsentantskabet at yde en individuel og ekstraordinær rabat på i alt 400 mio. kr., som alle andelshavere vil få i form af en nedsat nettarif i 2021. For en familie på fire personer i et hus er besparelsen knap 1.000 kr. i løbet af året, mens en enlig i en mindre lejlighed vil få en besparelse på knap 500 kr. For butikker, børnehaver, gartnerier, institutioner, skoler, landbrug og andre virksomhedstyper kan besparelsen svinge fra få tusinde kroner til mere end 50.000 kr. afhængigt af elforbruget. Den ekstraordinære, individuelle rabat bidrager positivt til at udbygge råderummet i 2021. Når rabatten omsættes til dét, andelshaverne hver især finder rigtigt, vil den skabe værdi, vækst og udvikling lokalt og regionalt – både hos private, i det offentlige og hos virksomhederne.

Ekstraordinær indsats

Vi skal i 2021 fortsat være ambitiøse, når det gælder vores andel i den grønne omstilling og tage ansvar for at skabe en bæredygtig fremtid. Med den styrkede position, som vi opnåede i 2020, er vi godt rustet til netop den opgave.

En stor tak til alle ledere og medarbejdere i Andel-koncernen for at drive kerneforretningen, udvikle og styrke vores strategiske forretningsområder som Clever og Fibia, og for at lægge en ekstraordinær indsats i sammenlægningen med Radius Elnet og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning – i en tid, hvor Covid-19 har sat helt nye rammer for arbejdslivet.

Jeres indsats er værdsat, og vores resultater er først og fremmest summen af jeres ekstraordinært store engagement.

Jens Stenbæk, bestyrelsesformand