Regnskabsberetning 2022

Andel-koncernens resultat før skat for regnskabsåret 2022 udgjorde et overskud på 6.392 mio. kr., hvilket er 14.612 mio. kr. højere end resultatet for regnskabsåret 2021, hvor resultatet udgjorde et underskud på 8.220 mio. kr.

Resultatet, eksklusive kursreguleringer af Ørsted-aktier og skat, udgør 10.686 mio. kr. mod 379 mio. kr. i 2021, hvilket anses for at være særdeles tilfredsstillende.

Koncernresultatet for regnskabsåret 2022 har på mange måder været rekordernes år for Andel-koncernen. Store enkeltstående forhold har i lighed med tidligere år påvirket resultatet, omend påvirkningerne i regnskabsåret synes større og flere som beskrevet nedenfor.

Værdiregulering af koncernens kapitalandele i Ørsted A/S har medført et urealiseret kurstab på 4.294 mio. kr. Herudover har udviklingen på energimarkederne igen i 2022 haft en væsentlig betydning for udviklingen og sammensætningen af koncernens resultat. Særligt for de kundevendte energisalgs- og opladningsaktiviteter repræsenteret ved Andel Energi A/S, Energi Danmark A/S og Clever A/S har udviklingen på energimarkederne haft en væsentlig, men forskelligrettet, betydning for det samlede resultat. Energisalg og ladeløsninger til såvel privat- som erhvervskunder med fastprisaftaler har medført store tab, ligesom stigende finansielle omkostninger, som følge af såvel et stærkt stigende likviditetsbehov til sikkerhedsstillelser på energibørserne kombineret med et generelt stigende renteniveau, har tynget koncernens resultat. Resultat af trading med energi på tværs af landegrænser uden for Skandinavien har til gengæld medført et betydeligt og rekordstort resultat i Energi Danmark på 11.307 mio. kr. før skat. Resultatet af energiproduktion i Rødsand 2 Offshore Wind Farm AB er ligeledes påvirket af de høje energiafregningspriser, og det har bidraget positivt til koncernens resultat med et ligeledes rekordstort resultat før skat på 258 mio. kr.

De stigende energipriser, kombineret med en rekordhøj inflation, har udfordret koncernens kunder betydeligt, hvilket er afspejlet i et stigende antal rykkere samt afbetalingsordninger. På trods heraf har koncernen ikke oplevet betydelige stigninger i tab på kundefordringer.

Det stigende renteniveau og inflationen i 2022 har bortset fra de stigende finansieringsomkostninger haft en positiv effekt på koncernens elnetaktiviteter i Radius Elnet A/S og Cerius A/S. Radius Elnet A/S’ resultat er dog negativt påvirket af en nedskrivning af den regulatoriske underdækning (tilgodehavende) til den for 2022 tilladte grænse på 30% af selskabets indtægtsramme.

For en nærmere omtale af udviklingen samt resultatet (EBIT) i de enkelte koncernselskaber og forretningsområder henvises til omtale på de foregående sider i regnskabsberetningen.

Resultat i forhold til udmeldte forventninger til regnskabsåret 2022

Forventningerne til årets resultat for 2022 i henhold til årsrapporten 2021 opgjort som resultat før skat og øvrige kapitalandele, eksklusive integrationsomkostninger, var på 500 mio. kr. Det realiserede resultat udgør til sammenligning 10.866 mio. kr. Det realiserede resultat er sammensat af resultat før skat på 6.392 mio. kr. reguleret for øvrige kapitalandele på -4.294 mio. kr. og integrationsomkostninger på -180 mio. kr.

Af større poster til forklaring af den positive afvigelse på 10.366 mio. kr. i forhold til udmeldte forventninger kan nævnes trading aktivitet m.v. i Energi Danmark A/S netto på 11.132 mio. kr., ubalanceret afdækning af mængder på el og gas m.m. på -579 mio. kr., inflations- og renteregulering af indtægtsrammer samt nedskrivning af regulatorisk underdækning for elnetselskaberne Cerius A/S og Radius Elnet A/S på i alt netto 279 mio. kr., øgede energiomkostninger samt mindre nysalg i Clever A/S i alt netto -435 mio. kr. samt øgede afregningspriser på energiproduktion i Rødsand 2 Offshore Wind Farm AB på 101 mio. kr. Dertil kommer øgede nettofinansieringsomkostninger på 180 mio. kr.

Udvikling i koncernens omsætning for regnskabsåret 2022

Koncernens omsætning udgør i regnskabsåret 2022 i alt 369.118 mio. kr. mod 56.345 mio. kr. i regnskabsåret 2021. Omsætningen i 2022 er således for andet år i træk rekordhøj. Omsætningsvæksten kan tilskrives kombinationen af de stigende energipriser sammenholdt med, at koncernen i regnskabsåret 2022 har indregnet 12 måneders resultat af Energi Danmark A/S imod to måneders resultat i regnskabsåret 2021. Andel-koncernen opnåede pr. 1. november 2021 en ejerandel af Energi Danmark A/S på 63,6%, hvorefter Energi Danmark A/S blev konsolideret 100% i koncernregnskabet (tidligere indregnet som associeret ejerandel (40,5%) under finansielle poster).

Koncernomkostninger i stabe

Koncernomkostninger, herunder “andre eksterne omkostninger” samt “personaleomkostninger” i  koncernen, udgør i alt 3.265 mio kr. Koncernens stabs- og støttefunktioner er placeret i Andel Holding A/S. Omkostningerne hertil fordeles til de enkelte forretningsområder og aktiviteter (nævnt på de foregående sider) på baggrund af fordelingsnøgler repræsentative for ressourcetrækket. Ikke-fordelte omkostninger til stabs- og støttefunktioner udgør 339 mio. kr. (367 mio. kr. inkl. bygningsafskrivninger mv.), hvilket er en besparelse på 89 mio. kr. i forhold til forventet. Besparelsen skyldes primært færre og udskudte integrations- og IT-omkostninger.

Af- og nedskrivninger

Koncernens afskrivninger udgør 2.400 mio. kr., hvilket er 418 mio. kr. mere end i regnskabsåret 2021 og 146 mio. kr. mere end forventet. De øgede afskrivninger kan blandt andet tilskrives nedskrivning af immaterielle anlægsaktiver (kunderettigheder) i Andel Energi samt øgede afskrivninger af  havvindmølleaktiver i Rødsand 2 Offshore Wind Farm AB.

Finansielle nettoomkostninger

Koncernens finansielle nettoomkostninger udgør 370 mio. kr., hvilket er 206 mio. kr. mere end i regnskabsåret 2021 og 180 mio. kr. mere end forventet. Stigningen i nettoomkostningerne kan dels tilskrives et væsentligt højere renteniveau end realiseret i regnskabsåret 2021 såvel som forventet på budgettidspunktet. Herudover kan de stigende renter tilskrives 12 måneders konsolidering af Energi Danmark (2 måneder i 2021) samt renteomkostninger på træk på bankfaciliteter til dækning af historiske og ekstraordinært høje sikkerheder til energibørserne vedrørende sikring af energi. Endeligt er de finansielle omkostninger påvirket af et urealiseret tab på koncernens beholdning af realkreditobligationer (placering af overskudslikviditet).

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat udgør en omkostning på 2.355 mio. kr. mod en omkostning på 88 mio. kr. i 2021. Af et samlet regnskabsmæssigt resultat på 6.392 mio. kr. før skat udgør skatten således 36,8%. Årsagen til den relativt høje skatteprocent skyldes, at værdiregulering på Ørsted-aktier på -4.294 mio. kr. ikke er fradragsberettiget, ligesom at udbytte fra Ørsted A/S på 263 mio. kr. ikke er skattepligtigt.

Balancen

Koncernens balancesum udgør ved udgangen af regnskabsåret 2022 i alt 102.756 mio. kr. Heraf udgør egenkapitalen 41.476 mio. kr., hvilket svarer til en soliditetsgrad på 40,4%. Soliditetsgraden er således steget 2,4 procentpoint i forhold til regnskabsåret 2021. 

Koncernens nettorentebærende gæld er i regnskabsåret 2022 faldet til 18.628 mio. kr. fra 28.718 mio. kr. ved udgangen af regnskabsåret 2021. Faldet i den nettorentebærende gæld kan primært tilskrives en væsentlig reduktion af sikkerhedsstillelser (margin calls) til energibørser vedrørende handel samt sikring af energi i koncernens energihandelsselskaber som følge af et fald i energipriserne (el og gas) ultimo 2022 i forbindelse med indgåelse af aftaler (OTC-handler) med modparter uden om energibørserne. Herudover er koncernens finansieringsbehov nedbragt, i takt med at reducerede energipriser ultimo året har medført en forbedret arbejdskapital i koncernens energihandelsselskaber i det omfang, koncernen har forudbetalt køb af energi til videresalg til kunderne, ligesom koncernens pengestrømme fra driftsaktiviteter på over 12,5 mia. kr. i 2022 har nedbragt kreditter og nettofinansieringen generelt.

Forventninger til resultatet for regnskabsåret 2023

Andel-koncernens resultat for 2023 forventes i lighed med tidligere år at blive påvirket af udviklingen i en række væsentlige forhold og begivenheder.

Udviklingen i børskursen for Ørsted-aktien har haft væsentlig betydning for koncernens resultat i 2022. Ligeledes kan udviklingen i børskursen påvirke resultatet for 2023 væsentligt. Med koncernens ejerandel på 5,01% af aktierne vil en kursændring på et kurspoint hhv. betyde en urealiseret gevinst eller et urealiseret tab på ca. 21 mio. kr. Koncernen forventer et udbytte fra
Ørsted A/S på 283 mio. kr.

Værdiansættelse af koncernens havvindmøllepark er påvirket af spotpriserne på el, forventningerne til udviklingen i elpriserne frem til 2035 samt udviklingen i et skøn af parkens reetableringsforpligtelser. En ændring på forwardprisen på el vil betyde en justering af den regnskabsmæssige værdi af havvindmølleaktiverne, hvilket kan betyde en tilbageførsel af tidligere års nedskrivninger såvel som yderligere nedskrivninger. Se nærmere omtale i note 13.

De samlede omkostninger til fortsat integration af Radius Elnet A/S og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning og den deraf følgende systemtilpasning forventes samlet set at påvirke koncernen med et trecifret millionbeløb over en årrække. Integrationsomkostningerne vedrører således omkostninger til drift og vedligehold af midlertidige IT-løsninger, nye IT-løsninger, serviceaftaler vedrørende midlertidige koncernydelser samt konsulentydelser. Koncernen er i sidste fase af integrationsarbejdet, som primært er relateret til implementering af en ny koncern-ERP-platform samt en ny afregningsplatform.

For så vidt angår elnetforretningen forventes rente- samt inflationsudviklingen at have en væsentlig indflydelse på resultatet i 2023. Endelig kan optioner vedrørende salg af energi imellem
landegrænser potentielt have en betydelig påvirkning af resultatet i koncernens tradingaktiviteter.
På baggrund af ovenstående forventer Andel-koncernen et resultat før skat og øvrige kapitalinteresser, inkl. udbytte fra Ørsted A/S, på 500 mio. kr. for regnskabsåret 2023.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter statusdagen, som efter ledelsens vurdering har væsentlig indvirkning på vurderingen af årsrapporten for 2022.

[lang-switch]
Følg andel: