Andel A

Transformation

Siden sammenlægningen af SEAS og NVE i 2005 har Andel haft et skarpt fokus på at opbygge en stærk kerneforretning inden for hele værdikæden i energibranchen – fra energiproduktion til energikunde – samtidig med, at der er foretaget store investeringer i fremtidige vækstområder som digitalisering og grøn omstilling.

Vores valg og beslutninger bliver taget med udgangspunkt i vores tre forretningsområder; energiproduktion, infrastruktur og kundeløsninger, hvor vi har væsentlige ejerandele i en række selskaber og brands. Andels forretningsplatform er rundet af de strategiske til- og fravalg gennem historien og ikke mindst de seneste år. Forretningsenheder er solgt fra og andre er kommet til med det klare fokus at være tilstede i hele værdikæden i energibranchen.

Andel-koncernen er vokset kraftigt over de seneste år – både organisk og gennem opkøb – og står i dag midt i en omfattende transformationsproces. Med opkøbet af Radius Elnet og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning har vi skabt et solidt fundament for yderligere investeringer i fremtiden parallelt med, at Andel har styrket evnen til at drive en robust, sund og konkurrencedygtig forretning til gavn for vores kunder, andelshavere og samfundet.

Andel har dermed både den strategiske og finansielle styrke i forhold til den videre konsolidering og udbygning af vores positioner på produktion, infrastruktur og kundeløsninger, og i forhold til at skabe stordriftsfordele på tværs af vores kerneområder.

Transformation 2016 2018 2020
Antal energikunder 399900 549900 1247300
Antal gadelamper 146600 153400 269300
Udvikling i antal ladepunkter i det offentlige ladenetværk 550 775 1500+
Antal netkunder 389400 394000 1443900
Antal fiberkunder 103600 137000 194200
Antal medarbejdere 888 978 1855

Nye klimamålsætninger skaber yderligere behov for transformation

Et bredt flertal i folketinget vedtog i 2019 en ny klimalov med et ambitiøst mål om 70% CO2-reduktion inden 2030, hvor bl.a. fossile brændsler skal erstattes af vedvarende energikilder.

Det forventes, at en stigende elektrificering af samfundet vil fordoble det danske elforbrug frem mod 2030. Det vil derfor kræve store udbygninger af de vedvarende energiproducenter, eksempelvis inden for havvind, og samtidig stille krav til et stærkere og mere fleksibelt elnet, der kan håndtere store ændringer i vores
forbrugsmønstre.

Det er derfor en af de væsentlige ambitioner med Andels transformation, at vi kan påtage os en vigtig og central rolle i forhold til den digitale og grønne omstilling frem mod et klimaneutralt Danmark.

 

Image description