Investeringsplan

Vi investerer i en grønnere fremtid for alle

Flere end 3.500 nye offentlige ladepunkter, ny intelligent løsning til optimering og styring af energiforbrug og verdens første Power-to-X-anlæg, der i kommerciel skala kan øge produktionen af biogas. Det første år i Andels investeringsplan er gået, og 2024 ser ud til at blive et rekordår for koncernens investeringer i den grønne og digitale omstilling.

Som led i koncernens ambitiøse strategi offentliggjorde Andel i september 2022 sin investeringsplan frem mod 2035. Med 90 mia. kr. reserveret til investeringer i både nye aktiviteter inden for f.eks. vedvarende energiproduktion og til eksisterende forretningsområder som f.eks. udvikling og forstærkning af elnettet, accelererer Andel sit bidrag til en grønnere og mere digital fremtid. Ambitionen er at skabe øget forsyningssikkerhed, mindske samfundets afhængighed af fossile brændsler som kul, olie og gas og reducere udledningen af CO2.

Andel har i løbet af det første år af investeringsplanen arbejdet målrettet på at levere på ambitionerne gennem investeringer i koncernens forretningsområder: Energiproduktion, Infrastruktur og Kundeløsninger. I alt er det blevet til investeringer for 3,4 mia. kr.

Fokus har været på at udbygge elnettet til fremtiden, udrulle fibernet i Region Sjælland, udvikle nye vedvarende energiprojekter og etablere flere ladepunkter til gavn for elbilisterne.

90 mia. kr.

Investeringsplan
Frem mod 2035 investerer Andel 90 mia. kr. i den grønne og digitale omstilling af vores samfund. 45 mia. kr. går til investeringer i nye aktiviteter som vedvarende energiløsninger, herunder vind, sol og Power-to-X, nye former for infrastruktur som energiøer og nye teknologier som energilagring. 45 mia. kr. bliver investeret i eksisterende forretningsområder som elnettet, fibernet, ladeinfrastruktur og digitale og grønne kundeløsninger.

Elnet til fremtiden

Elnettet spiller en stadig vigtigere rolle i den grønne omstilling af Danmark. Vores elforbrug vil stige i takt med, at flere og flere af vores hverdagsaktiviteter bliver drevet af strøm i stedet for fossile brændstoffer. I dag er der kapacitet i elnettet til at dække vores behov. Det skal der også være i fremtiden, så husholdninger f.eks. kan oplade elbilen og opvarme boligen med varmepumper, og industri og tung transport kan omstille sig til vedvarende energikilder.

Et af Andels største investeringsområder i 2023 var derfor netop i elnettet via netselskaberne Cerius og Radius Elnet. De to netselskaber har investeret ca. 1,5 mia. kr. i at vedligeholde og udbygge elnettet i deres forsyningsområder. Det vil sige på størstedelen af Sjælland, Lolland-Falster og øerne.

Nye ladepunkter og udrulning af fibernet

Salget af elbiler slog også rekorder i 2023, og ved årets udgang kørte 36% af alle nye biler i Danmark på el i stedet for benzin og diesel. Derfor investerede Andel i den fortsatte rejse mod at gøre det nemt at vælge elbilen til i hverdagen gennem investeringer på 881 mio. kr. via selskabet Clever. Det betød bl.a., at Clever kunne sætte fart på udrulningen af ny ladeinfrastruktur og give sit eksisterende ladenetværk en solid opgradering. På tværs af hele landet har selskabet således i det forgangne år sat strøm til 622 lynladepunkter og knap 3.000 normalladepunkter. På landsplan har branchen opsat ca. 8.000 ladepunkter i løbet af 2023, og Clever står for mere end en tredjedel af dem.

Andel fortsatte i 2023 desuden investeringerne i fiberselskabet Fibias udrulning af fibernet til Andels andelshavere. Med 771 mio. kr. kunne Fibia bl.a. nå i mål og levere på Andels ejerløfte, der betød, at 99 pct. af andelshaverne nu har adgang til fibernet.

Årets strategiske partnerskaber for ny vedvarende energiproduktion

Havvindmølleparker

Andel og kapitalforvalteren Copenhagen Infrastructure Partners indgik konsortium om at byde ind på de kommende statslige udbud af Hesselø Havvindmøllepark i Kattegat nord for Sjælland og Kriegers Flak II i Østersøen sydøst for Sjælland.

Solcelleparker

Andel og energiselskabet Better Energy gik sammen om historisk stor fælles milliardinvestering i energiparker. Partnerskabet forventer at opføre 15 parker, og de fire første forventes tilsluttet til elnettet allerede i 2024 og 2025

Strategiske partnerskaber om mere vind- og solenergi

Andels ambition er at producere 10 TWh grøn strøm og have opbygget en kapacitet på 2 GW solenergi, 2 GW vindenergi og 1,2 GW elektrolyse i 2035. Det kræver massive investeringer i ny energiproduktion.

I 2023 mistede Andel desværre en mulighed for at øge sin produktion af vindenergi, da regeringen lukkede den såkaldte åben dør ordning for nye kommercielle projekter. Det påvirkede Andels investeringsniveau, da koncernen var blandt de aktører, der havde søgt tilladelse til forundersøgelse af havvindmølleparker gennem ordningen. Andels planlagte investeringer i havvindmølleparkerne vil derfor i de kommende år blive dedikeret til andre projekter inden for vedvarende energiproduktion.

Havvindmølleparker er nemlig fortsat en vigtig brik i kampen for at nå de nationale klimamål og få reduceret brugen af fossile brændsler i energiforsyningen. Et bredt flertal i Folketinget indgik i maj 2023 en ny politisk aftale, som skal danne grundlag for den hidtil største udbygning af havvindmølleparker i Danmark, og i september indgik Andel et strategisk partnerskab med Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) om at byde på to af de kommende havvindmølleparker. Det drejer sig om Hesselø Havvindmøllepark, som skal ligge ved Kattegat nord for Sjælland, og Kriegers Flak II Havvindmøllepark i Østersøen sydøst for Sjælland. Som udbudsprocessen ser ud primo 2024, skal Andel og CIP aflevere et endeligt bud på de to parker i februar 2025.

Med ambitionen om at få endnu mere vedvarende energi ud i stikkontakten hos danske virksomheder og private husholdninger indgik Andel ved udgangen af 2023 endnu et stærkt strategisk partnerskab – denne gang med selskabet Better Energy, som er en af de hurtigst voksende leverandører af solenergi i Nordeuropa.

Samarbejdet med Better Energy blev annonceret i begyndelsen af 2024 og beror på et 50/50-partnerskab med en ambition om sammen at opføre 2 GW solcellekapacitet, svarende til ca. 1,3 mio. danskeres årlige elforbrug. Til det formål forventes der at blive opført omkring 15 solcelleparker i Danmark i perioden 2024 til 2028, og de første fire parker forventes tilsluttet til elnettet allerede i 2024 og 2025. I 2023 har Andel investeret 70 mio. kr. i første indbetaling til udvikling af solcelleparker via partnerskabet med Better Energy.

Udvalgte highlights

Ca. 800 nye netstationer i 2024

Cerius og Radius Elnet er i fuld gang med at imødekomme kundernes stigende efterspørgsel efter strøm ved at udbygge elnettet. I 2024 forventer de to netselskaber bl.a. at opsætte ca. 800 netstationer, hvilket næsten er en fordobling sammenlignet med 2022.

0
netstationer
Omkring 27 lynladestationer ultimo 2024
2 GW solenergi

I dag: 55 MW via
Tryggevælde Solar Park

2 GW vindenergi

I dag: 166 MW via
Rødsand 2 Offshore Wind Farm

1,2 GW elektrolyse

I dag: 1,5 MW via
produktion i Glansager
ved udgangen af 2023

Omkring 27 lynladestationer ultimo 2024

I 2023 satte Clever strøm til 11 lynladestationer landet over, og i løbet af 2024 forventes der yderligere ni idriftsættelser. Det giver elbilister mulighed for at lade på i alt 27 Clever-lynladestationer i slutningen af 2024 fra Hillerød til Nykøbing Mors. I dag har Clever knap 8.000 offentlige ladepunkter, og selskabet forventer, at det tal stiger til 20.000 inden udgangen af 2025.

Grøn brint – en del af fremtidens energimix

Grøn brint og Power-to-X er også et led i Andels strategi om at gå foran i samfundets omstilling til en grønnere fremtid, og i 2023 investerede Andel 20 mio. kr. i koncernens første projekt.

Sammen med Nature Energy idriftsatte Andel i november verdens første Power-to-X-anlæg, der i kommerciel skala øger produktionen af biogas via elektrolyse og biologisk metanisering. I anlægget anvendes overskudsstrøm fra vindmøller til at danne den brint, der sammen med CO2 i biogassen øger produktionen af biometan og reducerer CO2-udledningen. I den kommende tid bliver der høstet erfaringer med omdannelsen af brint til e-metan. Dermed kan Andel afdække mulighederne for fremtidige investeringer i elektrolyseanlæg med ambitionen om at blive en storskala brintproducent i Danmark.

Investeringer i en grønnere og mere digital fremtid

Eksempler på 2023-investeringer

  • 1,5 mia. kr. i øget elektrificering og reinvesteringer i elnettet via Cerius og Radius Elnet
  • 881 kr. primært i udbygning af ladenetværk via Clever
  • 771 kr. primært i udrulning af fibernet via Fibia
  • 70 kr. i første indbetaling til udvikling af solcelleparker via partnerskabet med Better Energy
  • 20 kr. i Power-to-X-anlæg i Glansager

Forventede 2024-investeringer

  • 1,9 mia. kr. i øget elektrificering og reinvesteringer i elnettet via Cerius og Radius Elnet
  • Lidt over 1 kr. primært i udbygning af ladenetværk via Clever
  • 1 mia. kr. primært i udrulning og vedligehold af fibernettet via Fibia
  • 1 mia. kr. i ny vedvarende energiproduktion, primært solenergi

Mere end 5 mia. til grøn og digital omstilling i 2024

I 2024 forventer Andel at øge investeringerne i den grønne og digitale omstilling af samfundet markant fra 3,4 mia. kr. i 2023 til over 5 mia. kr. i 2024. Andel ser således ind i et år med både det højeste antal investeringer og det største investeringsbeløb nogensinde til udvikling af eksisterende forretningsområder og investeringer i nye aktiviteter.

Andels investeringsniveau i Cerius og Radius Elnet forventes at stige i 2024. Netselskaberne regner med at investere i alt ca. 1,9 mia. kr. for at imødekomme det fortsat stigende behov for netkapacitet som følge af elektrificeringen og den grønne omstilling.

Derudover forventer Andel at investere lidt over 1 mia. kr. via Clever, der primært skal gå til den forsatte udbygning af ladenetværket i Danmark, og ca. 1 mia. kr. i bl.a. Fibias fortsatte arbejde med at forbinde flere kunder til fibernettet.

2024 bliver også året, hvor Andel for alvor accelererer investeringer i ny vedvarende energiproduktion, særligt solenergi. Hele 1 mia. kr. forventer Andel at investere i ny vedvarende energiproduktion, og med Andels ambitiøse planer kan flere investeringer følge, hvis der opstår attraktive muligheder og projekter.

Klimaforandringerne, den sikkerhedspolitiske situation og energikrisen har forstærket behovet for at sætte endnu mere turbo på den grønne omstilling og bestræbelserne på at bevare vores høje forsyningssikkerhed. Andel er allerede i gang og har med sin ambitiøse strategi og investeringsplan skabt fundamentet for en grønnere og mere digital fremtid til gavn for vores andelshavere, kunder og samfund.

Klimaforandringerne, den sikkerhedspolitiske situation og energikrisen har forstærket behovet for at sætte endnu mere turbo på den grønne omstilling