Regnskabsberetning

Efter et ekstraordinært 2022 hvor krigens udbrud i Ukraine og en efterfølgende energikrise med høje energipriser ramte danske privatkunder og virksomheders økonomi hårdt, har det været glædeligt at opleve faldende energipriser i 2023 til gavn for andelshavere og kunder.

I 2023 har stigende renter og inflation samt skærpet konkurrence i høj grad influeret på Andel-koncernens virke i regnskabsåret.

På tværs af forretningsområderne har Andel-koncernen i løbet af året investeret massivt med fokus på grøn omstilling og digitalisering, hvilket udgør et godt fundament for koncernens fremtidige virke.

Andel-koncernens resultat før skat for regnskabsåret 2023 udgjorde et underskud på 5.237 mio. kr., hvilket er 11.629 mio. kr. mindre end resultatet for 2022, hvor resultatet udgjorde et overskud på 6.392 mio. kr.

Resultatet er særligt påvirket af tab på energikontrakter indgået i 2022 vedrørende handel med kapaciteter over landegrænser med i alt 2.009 mio. kr. Tabet skyldes en kombination af realiserede tab og markedsværdireguleringer og skal ses i sammenhæng med den store gevinst på over 13 mia. kr., der blev opnået i regnskabsåret 2022 på samme slags kontrakter. Gevinster på vindkontrakter udgjorde derimod en indtægt på 1.590 mio. kr., hvoraf en større del skyldes en tilbageført hensættelse.

Resultatet før kursreguleringer af Andels aktiepost i Ørsted og skat udgør 176 mio. kr. mod 10.686 mio. kr. i 2022, hvilket er mindre end det forventede resultat på 500 mio. kr. Det anses for at være tilfredsstillende i lyset af de udfordrende, eksterne omstændigheder.

Udviklingen i kursen på Ørsted-aktien har i 2023 været den største enkeltstående påvirkning af årets resultat med et urealiseret kurstab på 5.413 mio. kr.

Væsentlige forretningsmæssige aktiviteter

Faldet i energipriserne har været betydeligt i 2023. Selvom energipriserne fortsat er højere og mere volatile, end vi historisk har været vant til før energikrisen, er priserne nu landet på et stabiliseret niveau, som er betydeligt lavere end forventet ved indgangen til 2023.

De faldende energipriser har haft forskellige effekter på Andel-koncernens resultat og finansielle stilling.

For så vidt angår salg af energi til private og erhvervskunder har energiprisernes udvikling som udgangspunkt en neutral indvirkning på indtjeningen. Da indkøb af energi til dækning af kundernes energiforbrug foretages på baggrund af estimater, kan udsving eller afvigelser i det faktiske forbrug medføre uønskede resultatudsving. Jo højere energipriser, jo højere er risikoen for store resultatudsving. Som følge af de faldende energipriser i 2023 er risikoen for tab på ubalancerede afdækninger således reduceret betydeligt.

I 2022 oplevede Andel-koncernen store tab netop som følge af ubalancerede afdækninger. Ligeledes er der i 2023 realiseret et tab i første kvartal på 147 mio. kr. Tabet vedrører imidlertid afdækninger indgået i 2022. På trods af dette opnåede Andel Energi et positivt resultat efter en række svære år, hvilket vurderes særligt tilfredsstillende.

Under Energiproduktion har de faldende energipriser betydet lavere afregningspriser i forhold til forventningerne og i forhold til rekordåret 2022. Afdækninger foretaget i 2022 af afregningspriserne for en del af produktionen i 2023 har imidlertid afbødet en stor del af effekten af de faldende energipriser. Dette betyder, at resultatet af vindenergiproduktionen igen i 2023 var tilfredsstillende.

Forretningsområdet Infrastruktur bidrager med et stabilt resultat, der muliggør en fortsat investering i udbygning af elnettet til gavn for elektrificeringen af samfundet.

Derudover har koncernen oplevet tilgang af kunder i forretningsområdet Kundeløsninger, ligesom der er udviklet nye produkter og digitale løsninger. Det kan dog konstateres, at efterspørgslen efter nye energioptimeringsløsninger er aftaget, hvilket har udfordret enkelte af selskaberne. De faldende energipriser antages at være en væsentlig årsag hertil.

Konkurrencen på de privatkundevendte aktiviteter var i 2023 særlig tydelig på e-mobilitetsområdet. Opsigelsen af kunder på fastprisabonnementer omkring årsskiftet 2022/2023 i Clever medførte en lavere kundebase i starten af året. I kombination med en øget konkurrence på priser samt en tilgang af udbydere af e-mobilitetsløsninger medførte dette en forringelse af koncernresultatet med 47 mio. kr. i forhold til forventningerne. Markedsandelen blev imidlertid genvundet og udbygget i løbet af 2023, hvilket er særligt tilfredsstillende.

176 mio. kr.

Årets resultat før skat og urealiserede kursreguleringer af Andels aktiepost i Ørsted.

Årets finansielle resultat

De faldende energipriser på el og gas har reduceret omsætningen i 2023 til i alt 124.335 mio. kr. mod 369.118 mio. kr. i 2022. Udover at omsætningen i 2023 kun udgør ca. en tredjedel i forhold til året forinden, så er omsætningen også kun ca. halvdelen af det forventede.

Forventningerne til energipriserne i 2023 er baseret på eksterne leverandørers forward-kurver for el- og gaspriser. Den relativt hurtige reduktion af energipriserne fra et uholdbart højt niveau til det nuværende niveau er således kommet bag på mange.

Udviklingen anses for at være særdeles positiv for Andel-koncernen i almindelighed og for kunderne og samfundet i særdeleshed.

Rentestigninger har medført en forhøjelse af renterne på koncernens nettorentebærende gæld. Koncernens gæld er imidlertid reduceret i forhold til de oprindelige forventninger, idet koncernens resultat i 2022 medførte en betydelig nedbringelse af nettorentebærende gæld på 10 mia. kr. Som konsekvens heraf er de samlede nettorenteudgifter i 2023 reduceret med mere end 400 mio. kr. i forhold til forventet.

Den regnskabsmæssige skat af årets resultat udgør en omkostning på 53 mio. kr. mod en omkostning på 2.355 mio. kr. i 2022. Skatten for 2022 udmøntede sig i Danmarks tredjehøjeste skattebetaling for det pågældende skatteår og var afledt af den ekstraordinære høje indtjening i 2022.

Den regnskabsmæssige skat af årets resultat for 2023 er primært sammensat af en betalbar skat, som udgør 341 mio. kr., der delvist er indbetalt som acontoskat i 2023 samt en positiv regulering af udskudt skat på 278 mio. kr.

Af et samlet regnskabsmæssigt resultat på -5.237 mio. kr. før skat udgør årets skat -1%. Den effektive skatteprocent er primært påvirket af værdiregulering på Andels aktiepost i Ørsted på -5.413 mio. kr., som ikke er fradragsberettiget.

quote

Den stigende solvens skyldes en betydelig reduktion af balancesummen sammenholdt med 2022

Balancen

Koncernens balancesum udgør ved udgangen af regnskabsåret 2023 i alt 78,4 mia. kr., hvoraf egenkapitalen udgør 34,7 mia. kr., hvilket svarer til en soliditetsgrad på 44,3%. Soliditetsgraden er således steget med 3,9 procentpoint i forhold til sidste regnskabsår. Den stigende solvens skyldes en betydelig udvikling og forskydning i sammensætningen af koncernens aktiver og egenkapital.

Egenkapitalen er i året faldet med 6,7 mia. kr. og skyldes, ud over det urealiserede kurstab på 5,4 mia. kr., tillige udlodninger til minoritetsaktionærer på 1,1 mia. kr. fra Energi Danmark.

Koncernens balance er i regnskabsåret blevet væsentligt reduceret sammenholdt med sidste år. Balancesummen er således reduceret med 24,4 mia. kr. Reduktionen skyldes, at tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser er reduceret med 9,9 mia. kr. som følge af primært faldende energipriser og sekundært en overgang fra kvartals- til månedsafregning i Andel Energi. Herudover er koncernens sikkerhedsstillelser over for energibørser reduceret med 3,1 mia. kr., ligeledes som følge af faldende energipriser, ligesom værdien af finansielle instrumenter er reduceret med 6,2 mia. kr. Hertil er værdien af Andels aktiepost i Ørsted, som tidligere beskrevet, faldet med 5,4 mia. kr.

Koncernens samlede investeringer blev i 2023 øget til 3.433 mio. kr. fra 3.192 mio. kr. i 2022. Reinvestering samt udbygningen af elnettet repræsenterer fortsat størstedelen af koncernens investeringer, og udbygningen af fibernettet samt etableringen af e-mobilitet udgør ligeledes betydelige investeringssummer. Mod afslutningen af regnskabsåret investerede Andel-koncernen 70 mio. kr. i opførelse af solcelleparker i et joint venture med Better Energy.

44,3%

Soliditetsgrad
Soliditetsgraden er steget 3,9 procentpoint i forhold til regnskabsåret 2022.

Resultat i forhold til udmeldte forventninger

I henhold til årsrapporten 2022 var forventningerne til resultat før skat og øvrige kapitalandele i 2023 på 500 mio. kr. Det realiserede resultat udgør til sammenligning 176 mio. kr. før skat og kursregulering af aktieposten i Ørsted.

Af større poster til forklaring af afvigelsen på 324 mio. kr. i forhold til udmeldte forventninger kan nævnes tab på energikontrakter på 2.009 mio. kr. samt gevinst på kundeafdækning af vindmøllestrøm og øvrige vindkontrakter på i alt 1.590 mio. kr., hvoraf en større del vedrører en tilbageført hensættelse. Hertil kommer øgede afskrivninger samt mindre energiproduktion og lavere afregningspriser fra havvindproduktion på i alt 182 mio. kr., omkostningsbesparelser på 192 mio. kr. og reducerede renteudgifter på 413 mio. kr.

Forventninger til resultatet for regnskabsåret 2024

Andel-koncernens resultat for 2024 forventes i lighed med tidligere år at blive påvirket af udviklingen i en række væsentlige forhold og begivenheder.

Udviklingen i børskursen for Ørsted-aktien har de seneste år haft en væsentlig betydning for koncernens resultater i såvel positiv som i negativ retning. Ligeledes kan udviklingen i børskursen påvirke resultatet for 2024 væsentligt. Med Andel-koncernens ejerandel på 5,01% af Ørsted vil en kursændring på et kurspoint i aktiekursen betyde en urealiseret gevinst eller et urealiseret tab på ca. 21 mio. kr. I henhold til udmeldinger fra Ørsteds ledelse forventes ikke udbytte i 2024.

Værdiansættelse af koncernens energiproduktionsaktiver ved primært Rødsand 2 Offshore Wind Farm er påvirket af spotpriserne på el, forventningerne til udviklingen i elpriserne frem til 2035 samt udviklingen i et skøn over reetableringsforpligtelser. En stigning i forwardprisen på el vil medføre en øget indtægt, mens et fald vil have en modsatrettet effekt.

Grundet reguleringen af elnetforretningen vil udviklingen i den generelle økonomi, herunder inflations- og renteudviklingen, kunne have væsentlig indflydelse på resultatet i 2024.

Endelig kan optioner vedrørende salg af energi imellem landegrænser potentielt have en betydelig påvirkning af resultatet for koncernens tradingaktiviteter i Energi Danmark.

På baggrund af ovenstående forventer Andel-koncernen et resultat før skat og resultat af øvrige kapitalandele på 300 mio. kr. for regnskabsåret 2024.

quote

Udviklingen i energipriserne anses for at være særdeles positiv for Andel-koncernen i almindelighed og for samfundet og kunderne i særdeleshed

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:

Der er ikke indtruffet begivenheder efter statusdagen, som efter ledelsens vurdering har væsentlig indvirkning på vurderingen af årsrapporten for 2023.

Vores forretnings-
områder

Andel har en stærk tilstedeværelse i hele værdikæden.

Fra Energiproduktion bl.a. med vores elproduktion fra vind i Rødsand 2 Offshore Wind Farm, indirekte via kapitalandel i Ørsted og fremadrettet, når vi investerer i solcelleparker og Power-to-X.

Over Infrastruktur i netselskaberne Cerius og Radius Elnet og entreprenørvirksomheden Nexel.

Til Kundeløsninger bl.a. gennem energiselskaberne

Energi Danmark og Andel Energi, fibernetselskabet Fibia og ladeoperatøren Clever.

Denne spredning giver en øget finansiel robusthed, og Andel-koncernen oplever samlet set i regnskabsåret fremgang i både aktivitetsniveau og kundetilgang.

På de efterfølgende sider er regnskabsåret 2023 i hovedtræk præsenteret for de selskaber inden for koncernens tre forretningsområder, der har haft størst aktivitet.