Regnskabsberetning

Energiproduktion

Produktion af energi har altid været en af Andels kerneydelser. Andel er aktiv i vedvarende energiproduktion gennem Rødsand 2 Offshore Wind Farm og kapitalandelen i Ørsted.

Ambitioner om øget energiproduktion har udmøntet sig i købet af Tryggevælde Solar Park og et samarbejde med Better Energy om opførsel af ca. 15 solcelleparker over de næste fem år.

Rødsand 2 Offshore Wind Farm

EBT: 210 mio. kr.

Andel bidrager aktivt til produktion af vedvarende energi gennem sin ejerandel på 80% af havvindmølleparken Rødsand 2 Offshore Wind Farm ved Rødby. De resterende 20% er ejet af det tyske energiselskab RWE AG. Parkens 90 havvindmøller kan levere vedvarende energi svarende til knapt 200.000 husstandes årlige forbrug.

Parken har i regnskabsåret haft en produktion på 682 GWh, hvilket er godt 100 GWh lavere end den forventede produktion. Den lavere produktion skyldes hovedsageligt, at der var mindre vind end forventet i 2023. Stormfloden i oktober 2023 medførte derudover et driftsnedbrud, som ligeledes medførte produktionstab.

Årets finansielle resultat (EBT)

Den høje omsætning på 780 mio. kr. afspejler de fortsat højere priser på el end før energikrisen. Herudover er omsætningen positivt påvirket af prisafdækninger foretaget i 2022.

Rødsand 2 Offshore Wind Farm opnåede i 2023 et overskud før skat på 210 mio. kr., hvilket er 182 mio. kr. lavere end forventet som følge af prisfald, men blandt de bedste resultater i selskabets historie.

Resultatet er negativt påvirket af en kombination af lavere priser og lavere produktion end forventet, samt øgede afskrivninger på havvindmølleparken. Resultatet anses på denne baggrund som værende tilfredsstillende.

Den generelle udbygning af havvindmølleparker, herunder idriftsættelsen af Krigers Flak, har betydet, at intermittency for Rødsand 2 Offshore Wind Farm er steget til godt 20%, hvorved selskabet opnår en salgspris på knap 80% af en måneds gennemsnitlige elpris.

Årets afskrivninger på havvindmølleaktiverne følger den estimerede omsætning i de enkelte regnskabsår frem til nedtagningstidspunktet i 2035. For 2023 betyder denne praksis forøgede afskrivninger på godt 139 mio. kr. Fra 2024 og frem til 2035 forventes afskrivningerne at aftage mod nedtagningstidspunktet i 2035.

Nøgletal

Omsætning: 780 mio. kr.
EBIT: 227 mio. kr.
EBITDA: 556 mio. kr.

Høj oppetid på vindmøllerne

Vindmøllerne i Rødsand 2 Offshore Wind Farm har fortsat en høj oppetid på 98,4% af tiden, eksklusiv driftsafbrydelser som følge af stormen i oktober.

Ørsted

Kapitalandel: -5.129 mio. kr.

Andels medejerskab i Ørsted er med til at fastholde en vigtig position i forhold til den grønne omstilling og bidrager derved til vores fælles arbejde frem mod et CO2– neutralt samfund.

Ørsted har ifølge deres årsrapport for 2023 realiseret et tab efter skat på 20,2 mia. kr. Ørsted oplyser, at dette hovedsageligt skyldes engangsomkostninger og nedskrivninger på aktiviteter vedrørende udvikling af havvindmølleparker i USA.

I 2023 modtog Andel 284 mio. kr. i udbytte for regnskabsåret 2022. Ørsted har besluttet ikke at udlodde udbytte for regnskabsårene 2023-2025.

Andels ejerandel i Ørsted udgør 5,01% og indregnes ift. aktiens kursudvikling i Andels årsregnskab. Ørsted-aktien er faldet betydeligt i 2023 (-40,7%). Ørsted bidrog således til Andel-koncernens resultat i 2023 med en urealiseret kurs- regulering på -5.413 mio. kr.

På trods af de negative værdireguleringer er kursen på årsafslutningstidspunktet (kurs 374) fortsat betydeligt højere end kursen på børsnoteringstidspunktet i 2016 (kurs 235), og Andel har således siden børsnoteringen haft en positiv kursregulering, inklusive realiseret avance i forbindelse med frasalg i 2019 og 2020 samt udbytter på i alt 11,9 mia. kr.

quote

Andels medejerskab i Ørsted er med til at fastholde en vigtig position i forhold til den grønne omstilling

Elnettet er helt afgørende for den grønne omstilling. Selvom elektrificeringen har taget fart, er den endnu langt fra toppet.