Regnskabsberetning

Infrastruktur

En velfungerende infrastruktur er afgørende for vækst, hverdagsliv og elektrificering af vores samfund. Inden for forretningsområdet

Infrastruktur er formålet at drifte, vedligeholde og udbygge elnettet i størstedelen af Østdanmark, så de kan håndtere mere vedvarende energi og imødekomme fremtidens energibehov, uden at dette går ud over den høje leveringskvalitet.

Cerius og Radius Elnet

EBT: 652 mio. kr.

Andels elnetaktiviteter er organiseret i Cerius og Radius Elnet, som ejer og varetager effektiv drift, vedligehold og udvikling af størstedelen af det øst-danske elnet.

Selskabernes aktiviteter drives og udvikles inden for rammerne af en langsigtet strategi, der har fire overordnede målsætninger – at fremme elektrificeringen og levere en god kundeoplevelse, løbende udvikling af Asset Management og databaseret netplanlægning, udvikling af produkter og løsninger, der fremmer fleksibilitet, samt en økonomisk regulering med de rigtige incitamenter.

Elnettet er helt afgørende for den grønne omstilling. Selvom elektrificeringen har taget fart, har den endnu langt fra toppet. Cerius og Radius Elnet skal lede udviklingen af det digitaliserede og intelligente samspil mellem elnet, decentral elproduktion og forbrug af grøn elektricitet. Elforbruget og vedvarende energiproduktion er stadig i vækst, og det er derfor nødvendigt, at udbygningen af elnettet fremtidssikrer energiforsyningen og imødekommer den øgede efterspørgsel.

Væsentlige forretningsmæssige aktiviteter

I 2023 har selskaberne haft et særligt stort fokus på at sikre langsigtede investeringer i elnettet i de dele af selskabernes forsyningsområder, hvor der er oplevet ekstraordinær efterspørgsel fra flere store kunder, eller hvor vi kan forvente en stor efterspørgsel eller et behov for redesign af elnetstrukturen i de kommende år. På den måde sigter netselskaberne både efter at imødekomme den eksisterende efterspørgsel og at komme forud for den forventede stigende efterspørgsel.

Udvikling af priser og produkter

1. januar 2023 introducerede Cerius og Radius Elnet en ny tariferingsmodel, der forstærker tidsdifferentieringen for at afspejle forskellen i belastningsprofilerne og skabe de rette incitamenter for placering af forbrug. Differentieringen har haft en effekt, og forbrug er således blevet flyttet væk fra de mest belastede tidsrum, hvilket hjælper til at prioritere de nødvendige udvidelser af elnettet.

Årets finansielle resultat (EBT)

Cerius og Radius Elnet havde i 2023 et overskud før skat på henholdsvis 181 mio. kr. og 471 mio. kr., hvilket samlet set er 80 mio. kr. lavere end forventet. Selskabernes resultater er påvirket af øgede driftsomkostninger som følge af øget aktivitet samt udviklingen i inflations- og renteniveauet. Renteniveauet har ligeledes haft en negativ indvirkning på årets resultat.

Resultatet anses som tilfredsstillende og skal ses i sammenhæng med de seneste års stigende aktivitet og investeringsbehov, som forventes at fortsætte. Investeringerne er i 2023 øget med 38% til 1,5 mia. kr. sammenlignet med 2022 og forventes at stige yderligere i de kommende år.

Nøgletal Cerius

Omsætning: 1.113 mio. kr.

EBIT: 303 mio. kr.

EBITDA: 576 mio. kr.

Investering: 651 mio. kr. Gns. antal ansatte: 22

Nøgletal Radius Elnet

Omsætning: 2.456 mio. kr. 

EBIT: 750 mio. kr.

EBITDA: 1.378 mio. kr.

Investering: 830 mio. kr. Gns. antal ansatte: 31

Nexel inkl. entreprenørforretning i Andel Holding

EBT: 127 mio. kr.

Nexel er Andels entreprenørforretning, som primært leverer ydelser inden for overvågning, drift, udbygning og vedligeholdelse af elnettet for netselskaberne Cerius og Radius Elnet. I Nexel er tekniske og driftsmæssige kompetencer inden for eldistribution samlet med det formål at udvikle og drive effektiv infrastruktur, der fremmer elektrificeringen og medvirker til en stabil elforsyning med høj leveringssikkerhed.

Væsentlige forretningsmæssige aktiviteter

2023 har for Nexel været et år med stigende aktivitet, der afspejles med en omsætningsfremgang på 30% i forhold til 2022. Dette er i særdeleshed afledt af den omfattende elektrificering af samfundet, den generelle prisudvikling samt en betydelig vækst i investeringer og driftsopgaver i det eksisterende elnet.

Nexel arbejder kontinuerligt med at styrke digitaliseringen og automatiseringen yderligere i udførelsen af opgaver ud mod netkunderne. I fremtiden skal et udbygget elnet transportere markant større mængder strøm, således at private såvel som erhvervsliv og organisationer kan udskifte fossile brændsler med el.

Derfor er Nexel i fuld gang med at bygge elnet til både nutidens og fremtidens forbrug samt produktion af el. I 2023 har Nexel offentliggjort et udbud til en værdi af over 1 mia. kr. på op til 23 nye hovedstationer.

For at optimere og skabe effektive rammer for det øgede aktivitetsniveau har Nexel i foråret 2023 indgået nye entreprenøraftaler, som giver mulighed for at øge antallet af leverede entreprenørtimer på de forskellige spændingsniveauer, som Nexel arbejder på.

Årets finansielle resultat (EBT)

Nexel realiserede i 2023 et overskud før skat på 86 mio. kr., mens entreprenørforretningen i Andel Holding realiserede et overskud på 41 mio. kr. før skat. Samlet set er entreprenøraktivitetens resultat før skat 127 mio. kr., hvilket vurderes tilfredsstillende.

Nøgletal

Omsætning: 2.273 mio. kr. EBIT: 118 mio. kr.
EBITDA: 129 mio. kr.
Gns. antal ansatte i Nexel inkl. entreprenørforretningen i Andel Holding: 582

1.506.000

Elnetkunder
Cerius og Radius Elnet har henholdsvis ca. 415.000 og ca. 1.091.000 netkunder, der er tilsluttet elnettet.

44.200 km

Elnet
Cerius og Radius Elnet har et elnet på henholdsvis ca. 25.000 km og ca. 19.200 km.