Regnskabsberetning

Kundeløsninger

Andel har en målsætning om at være kundens førstevalg inden for integrerede, digitale og fremtidssikrede kundeløsninger. Andel går til markedet gennem en række forskellige datterselskaber, som er helt eller delvist ejet af Andel. Alle selskaber bestræber sig på at give kunderne markedets bedste service og ydelser.

Energi Danmark

EBT: 161 mio. kr.

Energi Danmark er en ledende aktør inden for energitrading med omfattende volumener af energi på alle de europæiske markeder. Endvidere er Energi Danmark markedsleder inden for handel med el til erhvervskunder i de nordiske lande samt Nordeuropa. Aktiviteterne spænder fra fysisk og finansiel elhandel til CO2– kvotehandel, handel med naturgas, vindenergi samt porteføljeforvaltning.

Andel-koncernen ejer 63,65% af Energi Danmark, mens NRGi ejer de resterende 36,35%.

Væsentlige forretningsmæssige aktiviteter

Energi Danmark erhvervede, med virkning fra 2023, Andel Energis større erhvervskunder inden for el og gas, hvilket har øget synergierne mellem el- og gaskundemarkedet, og Energi Danmark ser store muligheder i at udvikle handel med energi yderligere.

Energi Danmarks kunder har adgang til en bred vifte af produkter inden for energihandel med mulighed for at få skræddersyet den optimale løsning.

Det kan både ske ved elhandel her og nu og ved at handle finansielle elkontrakter, hvor det er muligt at afdække et fremtidigt forbrug eller produktion. Energi Danmark samarbejder med producenter af sol- og vindenergi, der etablerer ny bæredygtig energi til afdækning af kundernes energiforbrug. Dermed kan Energi Danmark tilbyde kunderne en PPA-aftale, hvor Energi Danmark tager sig af kontakten til producenten, elleverancen og risikostyringen. Det giver kunderne mulighed for at blive en del af den grønne omstilling.

2023 bød på ændringer i ledelsen samt bestyrelsen. I sensommeren tiltrådte en ny CEO, og herefter har Energi Danmark undergået en række ændringer i både drift og strategisk retning. Derudover tiltrådte to nye eksterne bestyrelsesmedlemmerer i efteråret.

Sagen om ugyldige bonusaftaler, hvor tre tidligere ansatte i Energi Danmark mente at have krav på en resultatafhængig bonusbetaling uden loft, blev afsluttet inden årets udløb med et forlig, der var betydeligt lavere end det oprindelige krav.

Årets finansielle resultat (EBT)

Omsætningen i 2023 på 115,9 mia. kr. var markant lavere end omsætningen i 2022 på 347 mia. kr., hvilket primært kan tilskrives de faldende priser på energimarkedet.

Resultat før skat i 2023 udgør et overskud på 161 mio. kr., hvilket efter et rekordår i 2022 anses som mindre tilfredsstillende.

Resultatet for perioden skyldes primært tab på handel med energikapaciteter på tværs af landegrænserne på 2.009 mio. kr. Resultatet er en kombination af realiserede tab og markedsværdireguleringer, og skal ses i sammenhæng med de store gevinster, der blev opnået i 2022. Resultatet blev endvidere påvirket positivt af indtjening på vindkontrakter med 1.590 mio. kr., hvoraf en større del stammer fra en tilbageført hensættelse. Herudover er renteindtægterne højere end forventet, dels fordi den høje indtjening ultimo 2022 medførte en høj likviditet, og dels fordi renteniveauet var højere end forventet.

Nøgletal

Omsætning: 115.933 mio. kr. EBIT: -84 mio. kr.

EBITDA: -28 mio. kr.

Gns. antal ansatte: 246

Kundernes interesse for at følge priser og forbrug via Andel Energis app er fortsat høj, med knap 1 mio. downloads siden lanceringen i foråret 2022.

Andel Energi

EBT: 7 mio. kr.

Andel Energi sælger el, bio- og naturgas samt grønne energiløsninger til i alt ca. 1,2 mio. danske forbrugere samt ca. 25.000 mindre erhvervskunder. Andel Energi bidrager til Andels overordnede strategi ved at udvikle og tilbyde grønne energiløsninger, der gør det nemt og attraktivt for kunderne at foretage bæredygtige valg.

Væsentlige forretningsmæssige aktiviteter

Andel Energi har i løbet af 2023 gennemgået en større forandring, hvor selskabet med virkning fra 2023 solgte de større erhvervskunder til Energi Danmark og solgte forretningsområdet Energirådgivning til NRGi. Selskabet har i årets løb desuden forenklet produktporteføljen, ligesom man har lanceret en portefølje af grønne energiprodukter. Efter frasalget af de større erhvervskunder til Energi Danmark har selskabet relanceret sit erhvervssegment, og vil i løbet af 2024 lancere flere nye tiltag, der skal gøre erhvervskundeoplevelsen endnu bedre.

I årets første kvartal var Andel Energi fortsat negativt påvirket af afdækning på kunder med prissikring (fastpris) som følge af store forskydninger i mængder og priser. En gennemgribende indsats i forhold til at ændre produkttilbuddet og generelle risikoprofiler i markedet har medført en væsentlig nedjusteret risiko og stabiliseret indtjening resten af året.

Produktporteføljen er blevet væsentligt forenklet, ligesom faktureringsperioden, som følge af kundernes efterspørgsel under energikrisen, er blevet ændret. Alle kunder betaler nu en måned bagudrettet.

Andel Energi har i årets løb desuden lanceret en portefølje af grønne energiprodukter, herunder solceller og batterier, i samarbejde med Andel Lumen og en ladeløsning til elbiler i samarbejde med Clever. Disse produkttilbud komplementerer virksomhedens eksisterende salg af varmepumper.

Andel Energi har hele året haft fokus på og investeret i at kunne servicere kunderne bedst muligt, herunder løbende udvikling af digitale kundevendte løsninger. Dette har resulteret i historisk høje målinger af kundetilfredshed.

Årets finansielle resultat (EBT)

Andel Energis resultat før skat udgør et overskud på 7 mio. kr., hvilket er mindre end forventet. Resultatet anses for at være tilfredsstillende. Det er særligt set i lyset af det store tab på 147 mio. kr. i første kvartal, hvor selskabets drift, ligesom i de seneste år, har været udfordret af tab på afdækning på kunder med prissikring. Disse tab skyldes forskydninger i mængder og volatilitet i markedspriser.

Selskabets omsætning var 9.150 mio. kr., hvilket er en nedgang på 18.198 mio. kr. i forhold til 2022. Nedgangen skyldes i overvejende grad et stort fald i priser på el og gas sammenholdt med 2022. Andel Energis frasalg af store erhvervskunder til Energi Danmark

Nøgletal

Omsætning: 9.150 mio. kr.
EBIT: 12 mio. kr.
EBITDA: 36 mio. kr.
Gns. antal ansatte: 296

Knap 1 mio.

downloads af Andel Energis app siden lanceringen i foråret 2022.

Clever

EBT: -102 mio. kr.

Clever er Danmarks førende ladeoperatør. Andel ejer 94,9% af Clever, mens NRGi ejer 5,1%. Andels formål med ejerskabet i Clever er at accelerere og understøtte fremtidens bæredygtige transport.

Væsentlige forretningsmæssige aktiviteter

I 2023 har Clever investeret 881 mio. kr. primært i udbygningen af Danmarks største ladenetværk. Clever har knap 30.000 ladepunkter fordelt rundt omkring i landet. Specielt udrulningen af lynladepunkter tog fart i 2023. På et år gik Clever fra at have 108 lynladepunkter til at have 622 lynladepunkter. Det betyder, at Clever har både Danmarks største ladenetværk og Danmarks største lynladenetværk.

Clever startede året med en lavere kundebase, idet alle kunder på fastprisabbonnementer var blevet opsagt ved årsskiftet. Mange kunder valgte imidlertid at tegne et nyt abonnement hos Clever på nye vilkår, hvilket gjorde, at Clever genvandt markedsandelen i løbet af 2023.

Clever samarbejder med flere end 2.500 danske virksomheder – heraf størstedelen af virksomhederne på det danske C25-indeks. I 2023 har Clever indgået en række nye samarbejdsaftaler med danske virksomheder og ejendomsforvaltere.

I 2023 indledte Andel Energi og Clever et nyt samarbejde, hvor kunder i Andel Energi nu kan købe et ladeprodukt hos Clever med en række fordele. Produktet blev lanceret i maj måned 2023, og forventningen er, at efterspørgslen forøges i 2024.

Årets finansielle resultat (EBT)

Clevers resultat før skat udgjorde i 2023 et underskud på 102 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. lavere end forventet. Med de aktive valg, der er truffet for at sikre den fremtidige kundebase på et marked med øget konkurrence, anses resultatet som tilfredsstillende.

Clever oplevede igen i 2023 en stigning i både omsætning og kundebase, som konsekvens af, at elbilsalget i 2023 mere end fordobledes i forhold til året før. Den øgede aktivitet medførte en stigning i omsætningen på 10% til 908 mio. kr. Resultatet er modsatrettet påvirket af stigende omkostninger som følge af den øgede aktivitet i selskabet.

EBITDA har udviklet sig til et positivt resultat i 2023 på 87 mio. kr. i forhold til 2022, som var stærkt udfordret af høje elpriser, og hvor EBITDA udgjorde et negativt resultat på 379 mio. kr.

Fremover fortsætter Andel gennem Clever med at investere på forkant af markedet for at accelerere fremtidens e-mobilitet. De betydelige investeringer i ladeinfrastrukturen vil medføre forhøjede afskrivninger og renteomkostninger i en årrække.

Nøgletal

Omsætning: 908 mio. kr.
EBIT: -75 mio. kr.
EBITDA: 87 mio. kr.
Investeringer: 881 mio. kr.
Gns. antal ansatte: 275

Clever har knap 30.000 ladepunkter fordelt rundt omkring i byen, på landet, på arbejdspladser, ved supermarkeder og langs motorvejene.

Fibia inkl. Waoo

EBT: 1 mio. kr.

Fibia er en af Danmarks største leverandører af fibernet. Andel ejer 65,5% af Fibia, mens NRGi ejer de resterende 34,5%. Via ejerskabet af Fibia sikrer Andel vores andelshaveres behov for en fremtidssikker og hurtig internetforbindelse. Ejerskabet giver på denne måde Andel mulighed for at være med til at løse en vigtig samfundsopgave og styrke et forretningsområde.

Fibia ejer 100% af Waoo, som er leverandør af koncepter og indhold til internet, TV, telefoni og mobil. I alt har Fibia, inkl. Waoo, 390.000 kundeleveranceforhold fordelt mellem egne og andre tjenesteudbyderes kunder i Fibias og andre net.

Waoo leverer attraktive digitale oplevelser og innovative digitale løsninger til konkurrencedygtige priser, og blev for 12. år i træk kåret som Danmarks bedste internetselskab, ligesom Waoo ligger i top i kundeloyalitet og produktkvalitet.

Væsentlige forretningsmæssige aktiviteter

Fibia inkl. Waoo har de seneste år oplevet en kraftig vækst og kundetilgang som følge af Andels strategi for “accelereret udrulning” af fibernet. Ved udgangen af 2023 blev der udrullet fibernet til omkring 700.000 husstande, og Andel er, gennem Fibia, kommet i mål med at tilbyde alle andelshavere 1 Gbit internet. Herved er en digital ulighed blevet elimineret – en ulighed, der tidligere stod i vejen for udvikling og vækst i Region Sjælland.

Fibia åbnede sit fibernet for andre tjenesteudbydere i 2022. Åbningen sikrer kunder valgfrihed af tjenesteudbyder, og har været en succes. Alle større tjenesteudbydere i Danmark udbyder nu deres produkter på Fibias fibernet.

Waoo-brandet blev i 2023 tilgængeligt i to andre net i henholdsvis Nord- og Sønderjylland. I 2024 forventes Waoo også at kunne levere på EWII’s og TDC’s fibernet, hvorefter Waoo har adgang til i alt ca. to millioner adresser i Danmark.

Det strategiske fokus de kommende år vil være at drive Danmarks mest effektive fibernet med optimal udnyttelse samt at fastholde og udvikle Waoo’s position som en relevant tjenesteudbyder.

Årets finansielle resultat (EBT)

Resultat før skat for Fibia inkl. Waoo udgjorde i 2023 et overskud på 1 mio. kr., hvilket er 83 mio. kr. mere end forventet. Resultatet vurderes at være tilfredsstillende. Fremadrettet vil der fortsat være behov for store årlige reinvesteringer til vedligeholdelse af fibernettet.

Nøgletal

Omsætning: 1.464 mio. kr.
EBIT: 8 mio. kr.
EBITDA: 575 mio. kr.
Investering: 771 mio. kr.
Gns. antal ansatte: 426