Selskabsledelse

Risikostyring

Risikostyring er i Andel-koncernen en integreret del af organisationens forskellige ledelseslag og er forankret i koncernledelsen via koncernens risikostyringsfunktion.

Andel-koncernen arbejder systematisk og struktureret med risikostyring via et risikostyringskoncept ved periodisk at forholde sig til de koncernrisici, der er identificeret og vurderet væsentlige. Risici skal ikke nødvendigvis elimineres, men risici bør altid kendes og kvantificeres.

I et struktureret risikostyringsmiljø er der allerede tidligt i processen tænkt på risikoforebyggende handlinger, der kan sættes i værk, når de identificerede risici udvikler sig negativt. Dermed er der typisk kortere vej fra observation til handling. Risici vil oftest være beskrevet som et potentielt negativt scenarie, som realistisk set kan indtræffe, men som ikke nødvendigvis er indtruffet eller vil indtræffe.

Den standardiserede tilgang til risikostyring i Andel har udmøntet sig i opdeling af risici i risikokategorier, som er defineret i forhold til de områder, der påvirkes, hvis risici indtræffer. Områderne er defineret for hele koncernen og er løsrevet fra de enkelte forretningsområder for at sikre afdækning af risicienes tværgående effekt.

Risikoområderne samt aktuelle risici beskrives i de følgende afsnit.

Risikobilledet 2023
Mennesker
Organisation & værdier
Laptop
IT
Kroner
Investeringer, finansiering & likviditet
Noter
Information & compliance
Kunder & konkurrence
Hus
Elnet & regulering
Væsentlige begivenheder i året
 • 2023 faldt energipriserne til et væsentligt lavere niveau end oprindeligt forventet ved indgangen til året. For Andel-koncernen har dette a. medført en lavere omsætning end forventet såvel som en betydeligt lavere omsætning end i 2022, dog stadig højere end før energikrisen. De lavere energipriser har haft en aftagende effekt på den generelle efterspørgsel efter varmepumper og solceller, ligesom de lavere energipriser har påvirket resultatet af energiproduktionen.
 • De faldende energipriser har desuden medført, at koncernens pengebindinger i arbejdskapital (tilgodehavender hos kunderne) og sikkerhedsstillelser til energibørser er faldet betydeligt i 2023. Dette har medført, at koncernens samlede nettorentebærende gæld ligeledes er faldet betydeligt.
 • I 2023 steg den korte såvel som den lange rente betydeligt, som følge af at centralbankerne hævede renterne for at imødegå en stigende verdensomspændende inflation. Det stigende renteniveau har haft en negativ påvirkning på Andel-koncernens finansieringsomkostninger.
 • De høje renter samt inflationen har medført et vanskeligt år for VE-udbygningen nationalt og internationalt. For Andel-koncernen har dette a. medført negative urealiserede kursreguleringer på beholdningen af Ørsted-aktierne.
 • Kunstig intelligens kom i 2023 for alvor på dagsordenen med forventninger til store fremtidige effektiviseringer og digitaliseringer Det forventes, at kunstig intelligens stiller såvel krav til datasikkerhed som beskyttelse mod cyberangreb.
 • Cybersikkerhedstruslen mod forsynings- og energisektoren er fortsat høj i 2023 grundet fortsat krig og politisk uro i Europa og nærområdet.
Påvirkede risici
 • Noterede kapitalinteresser
 • Kapitalberedskab
 • Finansieringsomkostninger
 • Kreditrisiko
 • Forretningsmodeller
 • Konkurrencepres
 • Prisudvikling på el og naturgas
 • Udbygning af vedvarende energi
 • Regulatoriske rammer
 • Udvikling i behov for tilslutninger
 • Cybersikkerhed
Hus
Elnet & regulering

Samfundet oplever pt. en markant acceleration i den grønne omstilling. Det øger kravet for nettilslutninger for Cerius, Radius Elnet og Nexel med henblik på at kunne gennemføre elektrificering af vigtige samfundsområder. Ved at opbygge kapacitet i Cerius og Radius Elnet og Nexel både internt og eksternt samt at fokusere på tilslutningstider imødekommer Cerius og Radius Elnet dette behov.

Netselskaber er underlagt regulering med en række krav om uafhængighed og ikke-diskrimination, samt en økonomisk regulering, som medfører en risiko for manglende omkostningsdækning fx ved stigende renteniveauer. Det er afgørende, at der implementeres et grønt tillæg, som dækker omkostninger til netudbygning som følge af den stigende elektrificering og sikrer robuste langsigtede regulatoriske rammer. Derfor er der en tæt dialog med myndigheder om reglerne og samarbejde med relevante aktører og brancheorganisationer.

Fokusområder

 • Udviklingen i behov for tilslutninger
 • Regulatoriske rammer
Kroner
Investeringer, finansiering & likviditet

Høj inflation, fuld beskæftigelse, geopolitiske spændinger og en stram pengepolitik fra centralbankerne har resulteret i betydeligt forhøjede markedsrenter i 2023. For Andel har højere markedsrenter betydet stigende finansieringsomkostninger på både eksisterende og nye lån. Varigheden på koncernens rentebærende gæld, inkl. afledte finansielle instrumenter, er på balancedagen opgjort til 1,04 mod 1,12 år i 2022. Koncernens rentebærende gæld er udstedt i DKK. Stigende markedsrenter har udfordret afkastet på obligationsporteføljen. Gennem løbende omlægninger af obligationsporteføljen og reduktion af risikoen (varighed) er der opnået et tilfredsstillende afkast på porteføljen.

Den økonomiske udvikling i markedsrenterne følges nøje, og det rapporteres løbende hvilke økonomiske påvirkninger, det har for koncernens aktiver og passiver.

Koncernens finansieringsstruktur skal sikre et likviditetsberedskab, der er tilstrækkeligt til at sikre koncernens dag til dag-operationer, rimelige uventede og ekstraordinære likviditetstræk samt finansiering af koncernens investeringer. Størrelsen af likviditetsberedskabet valideres gennem forecasts og udsættes for stresstests under forskellige scenarier. Likviditetskrav i form af sikkerhedsstillelser til clearingshuse samt arbejdskapitalforskydninger er faldet i 2023 grundet effekten af tidligere igangsatte likviditetsforberedende tiltag i koncernen samt faldende og mere stabile energipriser.

Koncernen er eksponeret mod valutaudsving i EUR, SEK, NOK, PLN, USD og GBP. EUR udgør størstedelen af valutaflowet. Grundet fastkurspolitik anses valutakursrisikoen i EUR mod DKK for lav og afdækkes ikke. Den resterende del af koncernens valutaeksponering er beskeden.

Valutakursrisikoen afdækkes ikke, men valutaen disponeres på betalingstidspunktet. Åbne positioner monitoreres løbende, og valutakonti inddækkes ved automatiske Auto-FX-handler og rutinemæssige valutahandler.

Andels aktiepost i Ørsted indgår i koncernens strategi om ejerskab inden for produktion af vedvarende energi. Aktien har dog grundet kraftigt stigende renter, forsinkelser i forsyningskæden og inflation oplevet store fald. Andel kategoriserer aktieposten i Ørsted som langfristet finansielt anlægsaktiv og en strategisk risiko.

Risikopolitikken definerer, at kursudsving på +/-20 % i en rullende tremåneders periode skal rapporteres til relevante udvalg.

Fokusområder

 • Likviditet
 • Markedsrenter
 • Valutarisici
 • Noterede kapitalinteresser
Mennesker
Organisation & værdier

Det er vigtigt for Andel at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for at være en attraktiv arbejdsplads. Dette støttes bl.a. med kontinuerlig fokus på sikkerhedstiltag samt løbende trivselsmåling og opfølgningsaktiviteter.

Opkøbet af nye selskaber har desuden stillet krav til integrationsarbejde. Andel ser en konsolidering af fælles kultur og arbejder fortsat med at fremme Andel-identiteten. I 2023 har dette arbejde bl.a. udmøntet sig i et kulturforløb for alle medarbejdere.

Derudover oplever energisektoren en mangel på kvalificeret arbejdskraft, der er nødvendig for at kunne gennemføre den grønne omstilling. For at motivere flere unge til at vælge en relevant erhvervsuddannelse, har Andel bl.a. indført 2030-legatet.

Fokusområder

 • Arbejdsmiljø
 • Kultur
 • Arbejdsmarkedsudvikling
Laptop
IT

Koncernen har stort fokus på at sikre såvel data som systemer mod cyberangreb og datalæk. Det fortsat forhøjede trusselsniveau grundet krigen i Ukraine spiller ind i risikobilledet. For at sikre fortsat robusthed imod cyberkriminalitet etablerer Andel bl.a. et eget Security Operations Center, sikrer kompetencer inden for IT-sikkerhed og gennemfører beredskabsøvelser.

Andel har behov for velfungerende IT-systemer for at kunne arbejde effektivt. Koncernen arbejder aktuelt med at konsolidere systemlandskabet for at mindske systemkompleksiteten for at skabe et fremtidssikret systemlandskab.

Koncernen har implementeret en Incident Service Management for at identificere fejlende systemer. 2023 har også medført en større fokus på kunstig intelligens og dertilhørende awarenesstiltag.

Fokusområder

 • Cybersikkerhed
 • Fremtidssikret systemlandskab
Kunder & konkurrence

Tilpasningsdygtighed til markedsforhold og kundebehov er altafgørende for fremtidssikring af koncernen. Andel oplever stigende krav til produktsammensætning ifm. ændrede forbrugsbehov i takt med øget elektrificering.

Andel imødekommer disse forhold gennem en strategisk spredning af forretningsaktiviteter og udvikling af innovative løsninger samt styrker kundeværdi gennem forbedrede produktydelser.

Andel har et ambitiøst mål om udbygning af vedvarende energi (VE) frem til 2035. I 2023 har eksterne faktorer som høje renter, høje materialepriser og regulatoriske krav vanskeliggjort VE-udbygningen. Øget konkurrence kan udfordre koncernens indtjeningsevne og adgang til nye projekter. Der holdes dialog med myndigheder omkring udvikling fremadrettet, og der samarbejdes lokalt og med andre professionelle aktører, f.eks. Better Energy.

Prisudviklingen på el og naturgas har indflydelse på Andels indtjeningsevne. Andel har derfor i 2023 haft særlig fokus på at styrke modeller, som anvendes

ift. forbrugsprognoser samt foretaget produkt- og vilkårstilpasning. Risikoen for prisstigninger kan stadig forekomme, men konsekvensen er minimeret.

Andels kreditrisiko drives af kundernes betalingsevne samt ved, at leverandører kan imødekomme deres leveringsforpligtelser. En mulig fremtidig konjunkturnedtur kan medføre en skrøbelig økonomi hos kunder og leverandører og dermed påvirke Andels resultat. Slutkunder og modparter kreditvurderes rutinemæssigt for at minimere kreditrisikoen. Den ændrede afregningsfrekvens har desuden positiv effekt for eksponering mod kreditrisikoen.

Fokusområder

 • Forretningsmodeller
 • Konkurrencepres
 • Prisudvikling på el og naturgas
 • Udbygning af vedvarende energi
 • Kreditrisiko
Noter
Information & compliance

Andel lægger vægt på compliance med EU’s Databeskyttelsesforordning. GDPR-ambassadører og et internt kontrolmiljø sikrer dens overholdelse på tværs af koncernen.

Andel er tillige i stigende grad eksponeret for nye lovkrav, som øger kompleksiteten og stiller et stort ressourcekrav til koncernen. I 2023 lå fokus især på implementering af den nye lovgivning NIS2 (EU’s direktiv om cybersikkerhed) samt forberedelse af koncernen til de fremtidige krav inden for ESG. Koncernens kompleksitet stiller desuden høje krav til at opfylde skatteregler. Ændringer i lovgivning samt implementering af Pilar II øger kontinuerligt disse krav. Koncernen imødekommer compliance-kravene ved at opbygge stærke kompetencer, en stærk intern revision og rapportering, samt dedikerede implementeringsprojekter.

Fokusområder

 • Persondatasikkerhed
 • Regulatoriske krav for energihandel
 • Skattemæssige forhold