Selskabsledelse

Redegørelse om samfundsansvar og kønsmæssig sammensætning i ledelsen

Andel A.m.b.a. – koncernen

Redegørelse om samfundsansvar

Andel er tilsluttet UN Global Compact, som er et strategisk initiativ for virksomheder, der har forpligtet sig til at drive forretning i overensstemmelse med 10 universelle principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. I den forbindelse udarbejder vi en årlig Bæredygtighedsrapport, som synliggør vores rejse hen imod større bæredygtighed, arbejde med samfundsansvar og de fremskridt, vi gør os inden for dette. Bæredygtighedsrapporten udgør samtidig den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens §99a.

Vores bæredygtighedsrapport kan læses her: andel.dk/om-andel/baeredygtighed/

Kønsmæssig sammensætning i ledelsen

Andel anser en god balance imellem kønnene på ledende poster som værende en vigtig forudsætning for diversificeret nytænkning, udvikling og realisering af det fulde potentiale i og af vores virksomhed, og vi tilstræber til enhver tid at ansætte den bedst kvalificerede person, uanset køn, alder, nationalitet, seksuel orientering eller religiøs overbevisning.

Af nedenstående fremgår fordelingen mellem kvinder og mænd samt måltal for det underrepræsenterede køn i de øverste ledelsesorganer i alle Andel-koncernens 100% ejede selskaber, regnskabsklasse stor C, samt en oversigt over kønsfordelingen i de øvrige ledelsesniveauer for de pågældende selskaber. For nærmere uddybning henvises til de respektive selskabers selvstændige redegørelser for status og udvikling på området.

quote

Vi tilstræber til enhver tid at ansætte den bedst kvalificerede person, uanset køn, alder, nationalitet, seksuel orientering eller religiøs overbevisning

Som følge af ændringer til årsregnskabslovens §99b skal der fra og med 2023 for de øvrige ledelsesniveauer kun oplyses om kønssammensætningen i de to første ledelseslag under det øverste ledelsesorgan, hvilket for Andels vedkommende betyder direktører og chefer. På tværs af koncernens 100% ejede selskaber i regnskabsklasse stor C var der samlet 44 personer i de øvrige ledelsesniveauer ved udgangen af 2023. Heraf udgjorde andelen af kvinder 34% mod 26% i 2022. Der har således været en fremgang i 2023. Kønssammensætningen anses jf. Erhvervsstyrelsens retningslinjer ikke som værende ligelig.

Med henblik på at fremme balancen mellem kvinder og mænd på ledende poster i disse selskaber arbejdes der kontinuerligt med at skabe rammer, som kan medvirke til at sikre det underrepræsenterede køns muligheder for ansættelse og karriereudvikling. Målet er at opnå en ligelig kønsfordeling på tværs af de øvrige ledelsesniveauer ifølge Erhvervsstyrelsens retningslinjer (40/60%, for ledelsesniveauer bestående af 15 eller flere personer). Der arbejdes med målopfyldelse i henhold til virksomhedernes respektive politikker for ligelig kønsfordeling i de øvrige ledelsesniveauer på blandt andet følgende måder:

  • At ansættelsesprocedurer og rekruttering bidrager til at synliggøre kvindelige ledertalenter, så både kvindelige og mandlige kvalificerede kandidater er repræsenteret ved intern og ekstern rekruttering
  • At sikre mangfoldighed i udvælgelse til deltagelse på kurser og udviklingsinitiativer for ledere
  • At fremme kvinders mulighed for karriereudvikling gennem talentspotting, netværk samt mentorordninger m.m.
Andel A.m.b.a. – koncernen

Kønsmæssig sammensætning i det øverste ledelsesorgan

Bestyrelsen har opstillet måltal med henblik på at opnå en balanceret repræsentation af begge køn i både bestyrelse og repræsentantskab. Målet er en ligelig kønsfordeling i Andel A.m.b.a.s bestyrelse, (33%/67% for ledelsesniveauer bestående af ni personer), mens 33% af pladserne i repræsentantskabet skal være besat af det underrepræsenterede køn ved udgangen af 2025.

Jævnfør selskabets vedtægter kan enhver af selskabets andelshavere stille op til valg til repræsentantskabet uden skelen til køn, alder, religion, politisk ståsted med mere. Ligeledes kan ethvert medlem af repræsentantskabet stille op til valg til bestyrelsen.

Medlemmer af repræsentantskabet og bestyrelsen er valgt gennem demokratiske processer. Det er således helt og aldeles op til andelshaverne, hvem der vælges til repræsentantskabet, mens det er medlemmerne af repræsentantskabet, som beslutter hvem, der vælges til bestyrelsen, og om de skal være kvinder eller mænd.

Efter bestyrelsesvalg i 2023 er 4 ud af 9 pladser i bestyrelsen besat af kvinder, hvilket svarer til 44%. Selskabet betragtes således som havende en ligelig kønsfordeling i det øverste ledelsesorgan ifølge Erhvervsstyrelsens retningslinjer for opgørelse heraf (33/67%, for ledelsesniveau bestående af 9 personer). I henhold til retningslinjerne skal hverken forbruger- eller medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer medregnes ved opgørelsen.

Kønssammensætningen i repræsentantskabet i 2023 er 47 kvinder og 104 mænd, hvormed det underrepræsenterede køn udgør 31%. Der har i forbindelse med udskiftning af repræsentanter i de områder, som har været på valg i 2023, været konstateret en fremgang i andelen af kvinder, bl.a. som følge af iværksatte tiltag for at fremme deres opstilling. I 2022 var der i alt 39 kvinder i repræsentantskabet svarende til 26%. Måltallet om at det under-repræsenterede køn som minimum skal udgøre 33% inden udgangen af 2025, betragtes fortsat som værende ambitiøst. I henhold til retningslinjerne skal hverken forbruger- eller medarbejdervalgte repræsentantskabsmedlemmer medregnes ved opgørelsen.

Kønsmæssig sammensætning i de øvrige ledelsesniveauer

Andel A.m.b.a. har 0 ansatte og dermed ingen øvrige ledelsesniveauer.

fra 33% til 44%

Fremgang i andelen af kvinder i øverste ledelsesniveau

Efter bestyrelsesvalg i 2023 er 4 ud af 9 pladser i bestyrelsen besat af kvinder, hvilket svarer til 44%.