Regnskabsberetning 2020

Andel-koncernens resultat før skat og minoritetsinteresser for regnskabsåret 2020 udgjorde 10.652 mio. kr., hvilket er 698 mio. kr. højere end resultatet for regnskabsåret 2019, hvor resultatet udgjorde 9.954 mio. kr.

Det realiserede resultat før skat og minoritetsinteresser på 10.652 mio. kr. er væsentligt påvirket af flere usædvanlige forhold, og 2020 er endnu et regnskabsår, hvor værdiregulering af koncernens kapitalandele i Ørsted A/S har spillet en markant rolle i forhold til resultatet. På trods af, at Andel lige omkring årsskiftet 2019/2020 af to omgange reducerede kapitalandelen i Ørsted A/S til ca. halvdelen af den oprindelige størrelse, er værdireguleringen på 11.223 mio. kr. rekordstor.

Salget af aktierne var, som også beskrevet i regnskabsberetning­en for 2019, en del af finansieringen af købet af Radius Elnet og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning, som blev endeligt gennemført pr. 1. september 2020. Omkostninger vedrørende integrationsrelaterede poster mv. i forbindelse med købet har
påvirket koncernens resultat negativt med 666 mio. kr., mens selskabernes aktiviteter isoleret set har bidraget positivt med 151 mio. kr. siden overtagelsen i efteråret 2020.

Forventningerne til årets resultat før skat og øvrige kapitalandele udgjorde 400 mio. kr. inkl. udbytte fra Ørsted, men ekskl. direkte og indirekte påvirkninger fra opkøbet af Radius Elnet og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning og integrationsomkostninger mv., der er forbundet hermed. Det realiserede resultat i forhold til ovenstående udgør -127 mio. kr. Af større poster til forklaring af forskellen kan nævnes lavere ud­bytte fra Ørsted end forventet med 100 mio. kr., nedskrivning på havvindmølleparken Rødsand 2 med 250 mio. kr., tab vedrørende aktiv porteføljeforvaltning med el på 278 mio. kr. og indregning af tilgodehavende med 176 mio. kr. i forbindelse med en vunden tvist.

Det realiserede resultat før skat og minoritetsinteresser på 10.652 mio. kr. består sammenfattende af ovennævnte resultat på -127 mio. kr., værdistigning af kapitalinteressen i Ørsted A/S på 11.223 mio. kr., førnævnte integrationsomkostninger mv., på -666 mio. kr., resultat af aktiviteter i Radius Elnet og Ørsteds
privatkunde- og udelysforretning på 151 mio. kr. samt resultat
af associerede selskaber på 71 mio. kr.

Skat af årets resultat udgør en indtægt på 160 mio. kr.

Efterfølgende er redegjort for de væsentligste regnskabsmæssige forhold og begivenheder, der har haft indvirkning på årets resultat i forhold til udmeldte forventninger og i forhold til forståelsen af udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold.

Havvindmoelle Baad
Energiproduktion

Rødsand 2 Offshore AB
Havvindmølleparken Rødsand 2 Offshore AB bidrager til koncer­n­ens resultat med et underskud før skat på 107 mio. kr., hvilket er 232 mio. kr. mindre end forventet. Dette skyldes, at der i regnskabsåret er foretaget en nedskrivning af vindmøllerne med 250 mio. kr., der kan tilskrives de aktuelle forventninger til udviklingen i elpriserne i vindmølleparkens restlevetid.

I forhold til produktionen af el har vindmølleparken, båret af øget vind og en fortsat høj oppetid på vindmøllerne, overgået forventningerne med 29.430 MWh, svarende til et resultat i regnskabsåret på 18 mio. kr. mere end forventet. Der har i regnskabsåret været foretaget en succesfuld vedligeholdelseskampagne på vind­møllerne. Vedligeholdelseskampagnen har kun haft en mindre effekt på produktionseffektiviteten.

Ørsted A/S
Koncernens resultat er for femte år i træk væsentligt påvirket af en positiv værdiregulering af koncernens børsnoterede kapital­andel i Ørsted A/S. Værdireguleringen er sammensat af en urealiseret avance på 11.678 mio. kr. samt et kurstab på 455 mio. kr. i forbindelse med frasalg af 9.532.013 stk. aktier i januar 2020. Koncernens aktiebeholdning i Ørsted A/S udgør herefter 5,01%, hvilket repræsenterer en samlet værdi på 26.189 mio. kr.

Resultatet er desuden påvirket af et modtaget aktieudbytte på 221 mio. kr., hvilket er 100 mio. kr. mindre end forventet, fordi Andel nedbragte ejerandelen i Ørsted før udbyttedeklareringstidspunktet.

Far Og Soen Ved Computer
Infrastruktur

Cerius A/S og Radius Elnet A/S
Koncernens elnetaktiviteter er i regnskabsåret udvidet markant efter opkøbet af Radius Elnet A/S pr. den 1. september 2020, hvorefter koncernens elnetaktiviteter er organiseret i Cerius A/S og i Radius Elnet A/S.

De samlede elnetaktiviteter bidrager til koncernens resultat
før skat med 383 mio. kr. Resultatet er påvirket med 176 mio. kr. som følge af udfaldet af en tvist, der er afgjort i Østre Landsret mod Energiklagenævnet. Resultatet er samtidig negativt påvirket med 68 mio. kr. som følge af lavere indtægtsrammer på grund af en lavere byggerente og lavere inflation i 2020.

Fibia P/S
Resultatet før skat af koncernens fibernetaktivitet i Fibia P/S udgør -85 mio. kr., hvilket er 14 mio. kr. lavere end forventet.

Strategien med en accelereret udrulning af fibernet har i regnskabsåret medført en betydelig vækst i omsætningen på over 120 mio. kr., hvilket har øget dækningsbidraget med 76 mio. kr. Resultatet er imidlertid negativt påvirket af øgede entrepre­nøromkostninger og personaleomkostninger samt højere afskrivninger som følge af den øgede aktivitet.

Far Og Dreng Paa Cykel I Graesset
Kundeløsninger

Energi Danmark A/S
Energi Danmark A/S er markedsleder inden for handel med el i Danmark og er en af Nordens førende energihandelskoncerner med aktiviteter, som spænder fra fysisk og finansiel elhandel til CO2-kvotehandel, handel med gas, vindenergi mm. Andel-
koncernen besidder aktier i Energi Danmark A/S svarende til en samlet ejerandel på 40,49%. Aktieposten fordeler sig med 28,97% i Andel A.m.b.a og 11,52% i SEAS-NVE Strømmen A/S. Ved udgangen af 2020 er ejerandelen værdiansat til indre værdi svarende til 476 mio. kr., hvilket er en værdiregulering i regnskabsåret på 52 mio. kr. Koncernen har ikke modtaget udbytte i regnskabsåret.

Clever A/S
Koncernens leverandør af ladeløsninger til elbiler Clever A/S bidrager til koncernens resultat før skat med -22 mio. kr., hvilket er på niveau med forventningerne.

Clever har i regnskabsåret fortsat tidligere års vækst i kundeporteføljen og har således øget omsætningen til 155 mio. kr. svarende til en vækst på 179%. Endvidere investeres fortsat i udbygning af ladeinfrastruktur. Vækststrategien medfører negative resultater på kort sigt frem til opbygningen af en tilstrækkelig kritisk kundemasse og ses således som en langsigtet investering i den grønne omstilling.

Ultra Fast Charging Venture Scandinavia ApS
Ultra Fast Charging Venture Scandinavia ApS etablerer og driver lynladestationer i Skandinavien og er et partnerskab mellem E.ON Drive og Clever A/S. Ved udgangen af 2020 er ejerandelen værdiansat til 73 mio. kr. Aktiviteten påvirker koncernens resultat med -3 mio. kr. mod -4 mio. kr. i 2019.
SEAS-NVE Strømmen A/S, SEAS-NVE Energi A/S, Watts A/S
Koncernens el- og gasaktiviteter er i regnskabsåret udvidet efter opkøbet af Ørsteds privatkundeforretning, hvorefter energisalgsløsningerne nu er organiseret i tre selskaber SEAS-NVE Strømmen A/S, SEAS-NVE Energi A/S og Watts A/S.

El- og gasaktiviteterne bidrager samlet set til koncernens resultat før skat med i alt -299 mio. kr., hvilket er 419 mio. kr. mindre end forventet. Resultatet er væsentligt påvirket af et negativt resultat af aktiv porteføljeforvaltning med el på 278 mio. kr., heraf realiseret på 138 mio. kr., hvilket er 296 mio. kr. ringere end forventet for regnskabsåret.

Indtjening på handel med el samt øvrige kundevendte el-aktiviteter, herunder energirådgivning, ligger under det forventede niveau for regnskabsåret, dels som følge af ovenstående tab på aktiv porteføljeforvaltning og dels som følge af udgiftsførelse af energibesparelser, anskaffet med henblik på videresalg mm. og udgør i alt 48 mio. kr.

Indtjening vedr. handel med gas ligger ligeledes under det for­ventede niveau for regnskabsåret med i alt 74 mio. kr. Den lave indtjening skyldes dels en varm vinter, der reducerede efterspørgslen på gas, samt effekten af periodeforskydninger vedrørende sikring af gaslager imellem regnskabsåret 2020 og 2021.

SEAS-NVE Udelys A/S og SEAS-NVE City Light A/S
Koncernens udelysaktiviteter er i regnskabsåret udvidet efter opkøbet af Ørsteds udelysforretning, hvorefter udelysaktiviteterne er organiseret i SEAS-NVE Udelys A/S og SEAS-NVE City Light A/S.

Udelysaktiviteterne bidrager samlet set til koncernens resultat
før skat med 22 mio. kr. hvilket er på niveau med det forventede.
Udelysaktiviteten er fortsat præget af et marked med høj konkurrence og lave indtjeningsmarginaler.

SEAS-NVE Finans A/S
Koncernens udlånsaktiviteter, der er organiseret i SEAS-NVE Finans A/S, bidrager med et resultat før skat på 41 mio. kr., hvilket ligger over forventningerne. Resultatet er påvirket positivt af udfaldet af en vundet afgiftssag vedrørende selskabets tidligere varmeproduktionsaktivitet. Resultatet af udlånsaktiviteterne er på niveau med forventningerne.

Waoo A/S
Waoo A/S leverer markedsføring samt tele- og bredbåndsløsninger til en ejerkreds bestående af danske fibernetselskaber. Fibia P/S besidder aktier i Waoo A/S svarende til en ejerandel på 44,87%. Ved udgangen af 2020 er ejerandelen værdiansat til 8 mio. kr., hvilket er en værdiregulering i regnskabsåret på 23 mio. kr.

7,7

mia. kr. i nettoomsætning

10,8

mia. kr. blev årets resultat

44,5

mia. kr. i egenkapital

Koncernomkostninger

Omkostninger til koncernens støttefunktioner (andre eksterne omkostninger inkl. personaleomkostninger) på 1.784 mio. kr. er i regnskabsåret som forventet negativt påvirket af ekstraordinære omkostninger til konsulentassistance og integration vedrørende købet af Radius Elnet A/S og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning med 130 mio. kr.

Afskrivninger

Koncernens afskrivninger udgør 1.786 mio. kr., hvilket er på niveau med forventningerne. Afskrivningerne er, udover forklaringer i ovenstående afsnit, negativt påvirket af it-migrationsomkostninger mv. vedrørende Radius Elnet A/S og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning med i alt 305 mio. kr. samt afskrivning på goodwill og øvrige merværdier i forbindelse med Radius Elnet A/S og Ørsteds privat­kunde- og udelysforretning med i alt 138 mio. kr.

Finansielle omkostninger

Koncernens finansielle nettoomkostninger (ekskl. aktiebeholdning i Ørsted A/S) udgør 192 mio. kr., hvilket er højere end forventet. De finansielle omkostninger er påvirket af gebyrer til banker vedrørende mellemfinansiering af købet af Radius Elnet A/S og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning samt negative renter på indeståender vedrørende provenu fra salg af Ørsted A/S aktier, ligeledes til betaling af Radius Elnet A/S og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning med i alt 92 mio. kr.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat udgør en indtægt på 160 mio. kr. mod en udgift på 105 mio. kr. i 2019. I forhold til et resultat før skat på 10.652 mio. kr. er skat af årets resultat lavt. Årsagen hertil kan primært henføres til, at værdi­reguleringer samt udbytte fra ejerandelen i Ørsted A/S, som ejes af Andel A.m.b.a, ikke er skattepligtig.

Forventninger til resultatet for regnskabsåret 2021

Andel-koncernens resultat for 2021 forventes i lighed med tidligere år at være påvirket af udviklingen i en række væsentlige forhold og begivenheder.

Udviklingen i børskursen for Ørsted A/S-aktien har haft væsentlig betydning for koncernens resultat i 2020. Ligeledes forventes udviklingen i børskursen at påvirke resultatet for 2021 væsentligt. Med koncernens ejerandel på 5,01% vil en kursændring på ét kurspoint henholdsvis betyde en gevinst eller et tab på 20 mio. kr. Koncernen forventer et udbytte fra Ørsted A/S på 237 mio. kr.

Tidspunktet for konkurrencemyndighedernes godkendelse af udvidelsen i Andel-koncernens ejerandel i Energi Danmark A/S (se nedenfor) påvirker tidspunkt for den regnskabsmæssige indregning og konsolidering af Energi Danmark A/S i Andel-koncernen. Tidspunktet for indregningen og den regnskabsmæssige indvirkning på resultatet for 2021 kendes pt. ikke.

Værdiansættelse af koncernens havvindmølleaktiver er påvirket af forventningerne til samt udviklingen i elprisen i perioden efter år 2022. En ændring i forwardprisen på el vil betyde en justering af den regnskabsmæssige værdi af havvindmølleaktiverne.

Omkostninger til integration af Radius Elnet A/S og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning og den deraf følgende organisationsændring, medarbejderflytninger og systemtilpasninger forventes de følgende år samlet set at påvirke koncernens resultat negativt med et trecifret millionbeløb. Integrationsomkostningerne vedrører således omkostninger til drift og vedligeholdelse af midlertidige it-løsninger, nye it-løsninger, serviceaftaler vedrørende midlertidige koncernydelser samt konsulentomkostninger mv.

For så vidt angår elnetforretningen vil bl.a. en endelig udmelding af indtægtsrammer for 2018, 2019 og 2020 samt renteudvikling­en på den lange byggerente og inflationen have en væsentlig indflydelse på resultatet af elnetforretningen i 2021. Herudover vil udviklingen i elpriserne og gaspriserne have betydning for resultatet for 2021 af såvel energisalget og den deraf afledte aktive porteføljeforvaltning.

På baggrund af ovenstående forventer Andel-koncernen et resultat før skat og øvrige kapitalinteresser og ekskl. påvirkning af udvidelsen af ejerandelen i Energi Danmark A/S og integrationsomkostninger på 400 mio. kr. for regnskabsåret 2021.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Koncernen har medio marts 2021 konstateret et urealiseret kurstab på beholdning af Ørsted-aktier på ca. 6.000 mio. kr.

Koncernen offentliggjorde den 11. februar 2021, at ejerandelen i energihandelsselskabet Energi Danmark A/S udvides til en fremtidig ejerandel på 63,6% og med energikoncernen NRGI som ejer af de resterende 36,4%. Udvidelsen sker igennem akkvisition af ejerandele fra øvrige danske energikoncerner. Akkvisitionen afventer godkendelse fra Konkurrencemyndighederne.

I Andels koncernregnskab skifter Energi Danmark A/S herefter status fra en associeret ejerandel til et datterselskab, hvor­efter Energi Danmark A/S vil blive indregnet i Andels koncernregnskab. Energi Danmark A/S havde i 2019 en omsætning på 44,5 mia. kr. og et resultat før skat på 222 mio. kr.

Koncernen har pr. 1. februar udvidet ejerandel i Waoo A/S til 79,1%, hvorefter Waoo A/S overgår fra at være en associeret ejerandel til en datterselskab.

Koncernen har i løbet af de første måneder af 2021 registreret en urealiseret gevinst på 70 mio. kr. vedrørende aktiv el-porteføljeforvaltning.

Pandemien Covid-19 har efter regnskabsårets afslutning fortsat sin indvirkning på dansk økonomi. Selvom Andel-koncernen fortsat ikke har konstateret nævneværdigt store tab på debitorer som følge af Covid-19 afledte konkurser etc., er det fortsat forventningen, at pandemien vil have en negativ effekt på Andel-koncernen i 2021. Effekten heraf kan imidlertid ikke kvantificeres.

Der er herudover ikke indtruffet yderligere begivenheder efter d. 31. december 2020, som efter ledelsens vurdering har væsentlig indvirkning på vurderingen af årsrapporten for 2020.

Kvinde Med Ipad Ved Planter
Kvinder Paa Strandtur