Regnskabsberetning 2021

Andel-koncernens resultat før skat for regnskabsåret 2021 udgjorde et underskud på 8.220 mio. kr., hvilket er 18.696 mio. kr. lavere end resultatet for regnskabsåret 2020, hvor resultatet udgjorde et overskud på 10.476 mio. kr. før skat.

Resultatet eksklusive kursregulering af Ørsted-aktier og skat er 379 mio. kr. mod -748 mio. kr. i 2020, hvilket anses for at være tilfredsstillende.

Det realiserede resultat før skat er væsentligt påvirket af flere enkeltstående forhold, hvor værdiregulering af koncernens kapitalandele i Ørsted A/S har den væsentligste betydning for resultatet. Værdiregulering af Ørsted A/S-aktierne har således medført et urealiseret kurstab på 8.599 mio. kr. mod en urealiseret kursgevinst i 2020 på 11.223 mio. kr. Integrationsomkostninger i forbindelse med købet af Radius Elnet A/S samt Ørsteds privatkunde- og udelysforretning pr. 1. september 2020 er en anden væsentlig post, som i 2021 udgjorde i alt 546 mio. kr. inkl. goodwill-afskrivninger på 419 mio. kr.

Forventningerne i henhold til årsrapporten 2020 til årets resultat for 2021 var på 400 mio. kr. og var opgjort før skat og øvrige kapitalandele, inkl. udbytte fra Ørsted A/S og goodwill-afskrivninger men ekskl. integrationsomkostninger og påvirkning af udvidelsen af ejerandelen i Energi Danmark A/S. Det realiserede resultat udgør 341 mio. kr. Af større poster til forklaring af forskellen, kan nævnes “nedskrivning” af tilgodehavende (underdækning) i Cerius på 142 mio. kr., færre integrationsomkostninger på 266 mio. kr., kursfald på udløbne obligationer samt tab på energiafdækning på 123 mio. kr.

Det realiserede resultat før skat på -8.220 mio. kr. består sammen-fattende af ovennævnte resultat på 341 mio. kr., værdiregulering af kapitalandel i Ørsted A/S på -8.599 mio. kr., resultat af associerede selskaber på -66 mio. kr., regnskabsmæssig avance ved omregning af Energi Danmark A/S fra associeret ejerandel til datterselskab på 388 mio. kr., integrationsomkostninger ekskl. goodwill-afskrivninger på 129 mio. kr. samt resultat af Energi Danmark A/S indregnet som datterselskab pr. 1. november 2021 på –155 mio. kr.

Skat af årets resultat udgør en udgift på 88 mio. kr. Efterfølgende er redegjort for de væsentligste regnskabsmæssige forhold og begivenheder, der har haft indvirkning på årets resultat ift. udmeldte forventninger og ift. forståelsen af udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold.

Infrastruktur

Cerius A/S og Radius Elnet A/S

Koncernens elnetaktiviteter er organiseret i koncernselskaberne Cerius A/S og i Radius Elnet A/S. Indeværende regnskabsår består af 12 måneders aktivitet i Radius Elnet A/S imod fire måneders aktivitet i sidste regnskabsår, idet Radius Elnet A/S blev købt pr. 1. september 2020.

De samlede elnetaktiviteter bidrager til koncernens resultat før skat med 636 mio. kr., hvilket er 174 mio. kr. mere end forventet. Resultatet er positivt påvirket med i alt 246 mio. kr. som følge af højere indtægtsrammer, primært grundet højere nettabsrammer og byggerente samt en højere inflation. Endvidere er resultatet positivt påvirket af afgørelser fra Forsyningstilsynet med i alt 76 mio. kr. Resultatet er endvidere negativt påvirket af en generel nedskrivning af underdækningen på 142 mio. kr. (tilgodehavende hos netkunderne), som følge af en række uafklarede regulatoriske forhold i Cerius A/S.

Tarifferne over for netkunderne er i regnskabsåret reduceret i Cerius A/S. Der er således samlet set givet en rabat til andelshaverne/netkunderne på 450 mio. kr., som i koncernregnskabet er indregnet under egenkapitalen.

Fibia P/S

Resultat før skat af koncernens fibernetaktivitet i Fibia P/S udgør -101 mio. kr., hvilket er 28 mio. kr. lavere end forventet. Fibia har de seneste år oplevet en kraftig vækst og kundetilgang som følge af strategien med “accelereret udrulning” af fibernet. I regnskabsåret 2021 er omsætningen ligeledes øget betydeligt med over 250 mio. kr. sammenholdt med sidste regnskabsår. Væksten har endvidere betydet en stigning i dækningsbidraget på 140 mio. kr. Resultatet er positivt påvirket af en indtægtsført regnskabsmæssig avance pr. 1. januar 2021 i forbindelse med Waoo A/S’s skifte fra associeret ejerandel til datterselskab på 11 mio. kr. Resultatet er imidlertid negativt påvirket af øgede afskrivninger, som følge af øgede investeringer, øgede kapacitetsomkostninger afledt af et voksende forretningsomfang samt af lagernedskrivning.

Energiproduktion

Rødsand 2 Offshore AB

Havvindmølleparken Rødsand 2 bidrog til koncernens resultatmed et overskud på 94 mio. kr. før skat, hvilket er 33 mio. kr. mindre end forventet.

Resultatet er negativt påvirket af en lav energiproduktion som følge af et relativt vindfattigt 2021. Produktionen er således 77.6 GWh mindre end forventet. Oppetiden af havvindmøllerne er, bortset fra en midlertidig kortere nedlukning af parken i juni 2021, fortsat på over 98% selvom, der i årets løb er foretaget vedligehold af havvindmøllerne.

Subsidieordning med den danske stat blev i regnskabsåret 2021 opsagt ca. et år før tid, idet udviklingen i markedspriserne på el i væsentlig grad har oversteget subsidiepriserne. Januar 2022 var således sidste måned med subsidiestøttede salgspriser på vindproduktionen.

Ørsted A/S

Koncernens resultat er væsentligt påvirket af en urealiseret negativ værdiregulering af koncernens børsnoterede 5,01% ejerandel i Ørsted A/S. Værdireguleringen er den første negative værdiregulering siden børsnoteringen af Ørsted A/S og udgør et urealiseret tab på i alt 8.599 mio. kr. Tabet skal ses i sammenhæng med en positiv værdiregulering på 11.223 mio. kr. i regnskabsåret 2020.

Kapitalandelen i Ørsted A/S repræsenterer en samlet værdi på 17.590 mio. kr.

Resultatet er endvidere påvirket af et aktieudbytte på 242 mio. kr., hvilket er 21 mio. kr. mere end sidste regnskabsår og på niveau med forventningerne.

Kundeløsninger

Energi Danmark A/S

Energi Danmark A/S er markedsleder inden for handel med el i Danmark og er en af Nordens førende energihandelskoncerner med aktiviteter, som spænder fra fysisk og finansiel elhandel til Co2-kvotehandel samt handel med naturgas og vindenergi mm.

Generelt set har de voldsomme stigninger i energipriserne i efteråret udfordret indtjeningen i Energi Danmark A/S såvel som i Andel-koncernens øvrige energihandelsvirksomheder.

Andel-koncernen udvidede ejerandelen i Energi Danmark A/S pr. 1. november 2021 fra 40,5% til 63,6% efter godkendelse fra konkurrencemyndighederne. Pr. 1. november 2021 overgik Energi Danmark A/S således fra at være et associeret selskab til at være et datterselskab i Andel-koncernen med fuld konsolidering i koncernregnskabet. For perioden 1. januar til 31. oktober er Energi Danmark A/S indregnet som en associeret virksomhed. I forbindelse med skiftet fra associeret virksomhed til datterselskaber der i koncernregnskabet indregnet en regnskabsmæssig avance på 388 mio. kr.

For perioden 1. januar til 31. oktober 2021 er indregnet et under-skud på 66 mio. kr., hvilket er 113 mio. kr. mindre end forventet. For perioden 1. november til 31. december 2021 er indregnet et underskud på 149 mio. kr. samt goodwill-afskrivninger på 6 mio. kr. Resultatet for begge perioder skyldes primært realisering af negative markedspositioner som følge af “stop loss” -mekanismer samt en ubalanceret afdækning af vindmøllestrøm til slutkunderne, hvor der er solgt mere vindmøllestrøm end finansielt afdækket. Mersalget til slutkunderne er således indkøbt i spotmarkedet til en betragtelig merpris ift. salgsprisen.

Clever A/S

Clever A/S har i regnskabsåret og i lighed med tidligere år oplevet en betydelig vækst i salget af ladeløsninger til elbiler. Omsætningen er således i regnskabsåret steget med 154% til 394 mio. kr.

Langsigtede investeringer i udbygningen af grøn ladeinfrastruktur vil fortsætte i årene frem og påvirke resultaterne negativt på kort sigt frem til en kritisk kundemasse er opnået. Clever A/S bidrager til koncernens resultat før skat med -39 mio. kr., hvilket er 30 mio. kr. mindre end forventet. Resultatet er primært påvirket af øgede kapacitetsomkostninger, herunder it- og personaleomkostninger som følge af den øgede aktivitet.

Ultra Fast Charging Venture Scandinavia ApS

Ultra Fast Charging Venture Scandinavia ApS etablerer og driver lynladestationer i Skandinavien og er et partnerskab imellem E-On Drive og Clever A/S, som hver ejer 50%. Ejerandelen værdireguleres til en indre værdi svarende til 72 mio. kr., hvilket har påvirket koncernens resultat før skat med -1 mio. kr.

SEAS-NVE Strømmen A/S, Watts A/S

Koncernens el- og naturgassalgsaktiviteter er i regnskabsåret samlet i koncernselskaberne SEAS-NVE Strømmen A/S og Watts A/S efter en fusion pr. 1. november 2021 imellem koncernselskaberne SEAS-NVE Strømmen A/S og SEAS-NVE Energi A/S. Indeværende regnskabsår består af 12 måneders aktivitet i det daværende SEAS-NVE Energi A/S imod fire måneders aktivitet i sidste regnskabsår, da SEAS-NVE Energi A/S blev købt pr. 1. september 2020.

Som tidligere anført, har de voldsomme stigninger i energipriserne i efteråret generelt udfordret indtjeningen i energihandelsvirksomhederne.

El- og naturgassalgsaktiviteterne i SEAS-NVE Strømmen A/S samt Watts A/S bidrager samlet set til koncernens resultat før skat med i alt -87 mio. kr., hvilket er 163 mio. kr. mindre end forventet. Resultaterne er negativt påvirket af volumenafdækning af el til slutkunderne, hvor der er solgt flere mængder end finansielt afdækket. “Mersalget” til slutkunderne er således indkøbt i spotmarkedet til en betragtelig merpris ift. salgsprisen. Endelig er der foretaget en række straksafskrivninger af it-systemer, som ikke forventes anvendt i det fremtidige set-up for elhandel.

Andel Lumen A/S

Koncernens udelysaktiviteter er i regnskabsåret samlet i koncernselskabet Andel Lumen A/S efter en fusion under fælles navn pr. 1. november 2021 imellem koncernselskaberne SEAS-NVE Udelys A/S og SEAS-NVE City Light A/S. Ift. sidste regnskabsår består regnskabsåret 2021 af 12 måneders aktivitet i det daværende SEAS-NVE City Light A/S imod fire måneders aktivitet i sidste regnskabsår, da SEAS-NVE City Light A/S blev købt pr. 1. september 2020.

Udelysaktiviteten bidrager samlet set til koncernens resultat før skat med 20 mio. kr., hvilket er 27 mio. kr. mere end forventet. Resultatet er positivt påvirket af tilbageførelser vedrørende tidligere års nedskrivninger på leasingkontrakter m.v., men negativt påvirket af projektudskydelser. Udelysaktiviteten, som fortsat er præget af et marked med generel stor konkurrence og lave indtjeningsmarginaler, lykkedes i efteråret at indgå en aftale med Vejdirektoratet om vedligehold af lyspunkter på statslige veje i hele landet og har senest indgået aftale med Horsens kommune om drift og vedligehold af 21.000 lyspunkter og 61 trafiksignalanlæg.

Waoo A/S

Waoo A/S leverer tele- og bredbåndsløsninger samt markedsføring til ejerkredsen bestående af Fibia A/S og NRGI. Pr. 1. januar 2021 blev aktiemajoriteten i Waoo A/S erhvervet af Fibia A/S, hvorefter Waoo A/S overgik fra at være en 44,9% ejet associeret kapitalandel til at være et 100% ejet datterselskab i Andel-koncernen. Waoo A/S bidrager til koncernresultatet med i alt 40 mio. kr., hvilket er 32 mio. kr. mere end forventet. Resultatet er positivtpåvirket af tilbageføring af tidligere års afskrivninger samt besparelser på kapacitetsomkostninger.

SEAS-NVE Finans A/S

Koncernens udlånsaktivitet er samlet i koncernselskabet SEASNVE Finans A/S, hvor såvel koncerninterne som koncerneksterne udlån til såvel udelysanlæg og naturgasfyr administreres. Aktiviteten bidrager til koncernens resultat med et overskud på 36 mio. kr. Resultatet af udlånsaktiviteten er på niveau med forventningerne.

Nexel A/S og øvrige entreprenøraktiviteter

Koncernens entreprenøraktiviteter er organiseret i koncernselskaberne Nexel A/S og Andel Holding A/S. I forbindelse med købet af Radius Elnet A/S samt Ørsteds privatkunde- og udelysforretning pr. 1. september 2020 overtog Andel-koncernen tillige entreprenørforretningen Nexel. Nexel skal i fremtiden forestå koncernens samlede entreprenøraktivitet. I en begrænset periode på et par år vil entreprenøraktiviteten i Andel Holding imidlertid fortsat fungere som underentreprenør til Nexel. Nexel (og Andel Holding underentreprenøraktiviteten) driver primært koncerninterne entreprenøropgaver for koncernens elnetaktiviteter. Entreprenør-aktiviteten bidrager til koncernens resultat med et overskud på 91 mio. kr., hvilket er 43 mio. kr. mindre end forventet.

Andel A.m.b.a.

Andel A.m.b.a. er koncernens ultimative moderselskab og besidder udover ejerskabet af Andel Holding A/S tillige ejerskabet af koncernens beholdning af Ørsted A/S-aktier. Andel A.m.b.a. (inkl. Ørsted A/S udbytte og værdiregulering men ekskl. øvrige kapitalandele) bidrager til koncernresultatet med et resultat før skat på – 8.379 mio. kr., hvilket primært består af urealiseret værdiregulering af Ørsted A/S ejerandelen på 8.599 mio. kr., udbytte fra Ørsted A/S på 242 mio. kr. samt resultat af Energi Danmark A/S.

Koncernomkostninger i stabe

Koncernomkostninger, herunder “andre eksterne omkostninger” samt “personaleomkostninger” i koncernen udgør i alt 2.653 mio. kr. Koncernens stabs- og støttefunktioner er placeret i Andel Holding A/S. Omkostninger hertil fordeles til de enkelte forretningsområder og aktiviteter (nævnt ovenfor) på baggrund af fordelingsnøgler repræsentative for ressourcetrækket. Ikke fordelte omkostninger til stabs- og støttefunktioner udgør 297 mio. kr., hvilket er en besparelse ift. forventningerne med i alt 211 mio. kr. og skyldes henholdsvis færre og udskudte integrationsomkostninger med i alt 266 mio. kr. Koncernens samlede integrationsomkostninger udgør således 255 mio. kr. mod forventede 391 mio. kr.

Afskrivninger

Koncernens afskrivninger udgør 1.982 mio. kr., hvilket er 196 mio. kr. mere end i regnskabsåret 2020, men 277 mio. kr. mindre end forventet.

Afskrivningerne er primært steget som følge af, at afskrivninger på goodwill og merværdier vedr. købet af Radius Elnet A/S og Ørsted privatkunde- og udelysforretning på 422 mio. kr. er medtaget i koncernresultatet før skat med 12 måneder ift. fire måneder i regnskabsåret 2020. At afskrivningerne alligevel er lavere end forventet skyldes, at afskrivningsperioden for ovenstående goodwill og merværdier er længere end på budgettidspunktet.

Finansielle omkostninger

Koncernens finansielle nettoomkostninger udgør -164 mio. kr., hvilket er 28 mio. kr. mindre end i regnskabsåret 2020. De finansielle nettoomkostninger er imidlertid 48 mio. kr. højere end forventet, hvilket primært skyldes konsolideringen af Energi Danmark A/S, der har øget koncernens finansielle omkostninger med 28 mio. kr. samt det generelt stigende renteniveau på de lange renter, hvilket har medført et urealiseret tab på koncernens virksomheds- og realkreditobligationer (likviditetsberedskab) på 21 mio. kr.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat udgør en udgift på 88 mio. kr. mod en indtægt på 199 mio. kr. i 2020. Ift. et resultat før skat på -8.220 mio. kr. Årsagen til at et resultat før skat på -8.220 mio. kr. ikke medfører en skatteindtægt, kan primært henføres til, at værdiregulering (tab) på ejerandelen i Ørsted A/S ikke indgår i opgørelse af skattepligtig indkomst som et fradrag, ligesom udbytte fra Ørsted A/S ikke er skattepligtig.

Balancen

Koncernens balancesum udgør ved udgangen af regnskabsåret 2021 i alt 98.078 mio. kr. Heraf udgør egenkapitalen 37.312 mio. kr., hvilket svarer til en soliditetsgrad på 38,0%. Soliditetsgraden er reduceret fra 61,2%, dels som følge af årets negative resultat og dels som følge af fremmedfinansiering af midlertidigt likviditetsbehov til sikkerhedsstillelser jf. nedenfor. Herudover medfører fuld konsolidering af Energi Danmark-koncernen efter opkøbet af aktiemajoriteten pr. 1. november 2021 endvidere en reduktion af soliditeten.

Koncernens nettorentebærende gæld er i regnskabsåret steget fra 16.962 mio. kr. til 27.361 mio. kr. Stigningen skyldes primært finansiering af midlertidige sikkerhedsstillelser (margin-calls) til energibørser for koncernens energihandelsvirksomheder som følge af de voldsomt stigende energipriser i sidste halvdel af 2021 samt indregningen af Energi Danmark A/S.

Som følge af voldsomt stigende energipriser har der været et midlertidigt likviditetsbehov på 8 mia. kr. som er finansieret ved træk på eksisterende såvel som nye kreditrammer. Koncernen overvåger løbende kapitalberedskabet, herunder likviditeten jf. side 45. Likviditetspåvirkningen vedr. garantistillelser forventes at være af midlertidig karakter og kapitalberedskabet vurderes til at være tilfredsstillende.

Forventninger til resultatet for regnskabsaret 2022

Andel-koncernens resultat for 2022 forventes i lighed med tidligere år at være påvirket af udviklingen i en række væsentlige forhold og begivenheder.

Udviklingen i børskursen for Ørsted A/S-aktien har haft væsentlig betydning for koncernens resultat i 2021. Ligeledes kan udviklingen i børskursen påvirke resultatet for 2022 væsentligt. Med koncernens ejerandel på 5,01% vil en kursændring på ét kurspoint hhv. betyde en urealiseret gevinst eller et urealiseret tab på 20 mio. kr. Koncernen forventer et udbytte fra Ørsted A/S på 260 mio. kr.

Værdiansættelse af koncernens havvindmøllepark er påvirket af spotpriserne på el samt forventningerne til udviklingen i elprisen frem til år 2035. En ændring i forwardprisen på el vil betyde en justering af den regnskabsmæssige værdi af havvindmølleaktiverne, hvilket kan betyde en tilbageførsel af tidligere års nedskrivninger såvel som yderligere nedskrivninger.

Omkostninger til integration af Radius Elnet A/S og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning og den deraf følgende systemtilpasning, forventes de følgende år samlet set at påvirke koncernens resultat negativt med et trecifret millionbeløb. Integrationsomkostningerne vedrører således omkostninger til drift og vedligeholdelse af midlertidige it-løsninger, nye it-løsninger, serviceaftaler vedr. midlertidige koncernydelser samt konsulentydelser.

For så vidt angår elnetforretningen vil rente- samt inflations-udviklingen have en væsentlig indflydelse på resultatet i 2022. Herudover vil udviklingen i elpriserne og naturgaspriserne have betydning for resultatet af energisalget for 2022.

På baggrund af ovenstående forventer Andel-koncernen et resultat før skat og øvrige kapitalinteresser, inkl. udbytte fra Ørsted A/S men ekskl. integrationsomkostninger, på 500 mio. kr. for regnskabsåret 2022.

Begivenheder efter regnskabsarets afslutning

Stigende energipriser i efteråret og hen over vinteren forstærket af Ruslands intervention i Ukraine, har medført betydeligt forhøjede el- og naturgasregninger til koncernens energikunder. Der er foreløbigt ikke konstateret væsentligt forhøjede tab eller konkurser hos energikunderne, men det er fortsat forventningerne, at energipriserne vil have en negativ effekt på Andel-koncernens tab på tilgodehavender i 2022. Effekten heraf kan imidlertid ikke kvantificeres.

Med henblik på at reducere afhængigheden af russisk naturgas og samtidigt bidrage til opførelse af vedvarende energiproduktion i Danmark har Andel koncernen besluttet løbende at udfase salg af naturgas til private kunder senest ved udgangen af 2029. Koncernen ønsker samtidigt at hjælpe nuværende gaskunder til en alternativ opvarmningsform.

Der er herudover ikke indtruffet yderligere begivenheder efter statusdagen, som efter ledelsens vurdering har væsentlig indvirkning på vurderingen af årsrapporten for 2021.