Risikostyring i Andel-koncernen

Risikostyring er i Andel-koncernen en integreret del af organisationens forskellige ledelseslag og er forankret i koncernledelsen via koncernens risikostyringsfunktion. Der sikres hermed en ensartet metode, som på tværs af koncernens forretningsområder og datterselskaber er med til at skabe det påkrævede overblik over risici.

Den operationelle risikohåndtering varetages decentralt i forretningen tæt på de konkrete muligheder og risici internt i virksomheden og eksternt i markedet. Dertilhørende værktøjer og metoder til at
identificere og kvantificere væsentlige risici samt deres årsager og konsekvenser bliver kontinuerligt videreudviklet og forbedret af koncernens risikostyringsfunktion. På den måde sikrer Andels risikostyringsprocesser, at væsentlige risici vurderes og kategoriseres mest optimalt, og at alle risici får den nødvendige opmærksomhed.

Som efterfølgende beskrevet i de enkelte risikokategorier bærer risikovurderingen 2022 præg af de makroøkonomiske forhold, konsekvenserne af krigen i Ukraine samt den fortsatte integration som
følge af opkøb. Disse faktorers effekter varierer mellem koncernens forskellige risikoområder, som uddybet nedenfor.

Organisation & værdier

Andels medarbejdere er koncernens vigtigste ressource. Koncernen bestræber sig på at skabe en af Danmarks bedste arbejdspladser, hvor der er sammenhæng mellem vision, mål og mennesker.
Ud over de mange og store strategiske aktiviteter, herunder opkøb og det der tilhørende integrationsarbejde, har den seneste tids uroligheder på energimarkederne stillet store krav til koncernens ansatte. Derfor prioriterer koncernen fortsat det gode psykiske arbejdsmiljø højt og måler kontinuerligt på udviklingen i arbejdsmiljøet.

I en tid med konkurrence om de dygtige medarbejdere skal fokus på medarbejdertrivsel også fremadrettet være et led i at sikre koncernens evne til at tiltrække værdifulde medarbejderressourcer.

 Fokusområder

 • Arbejdsmiljø
 • Kultur 
 • Arbejdsmarkedsudvikling
It

For at koncernen kan arbejde effektivt, er det essentielt med velfungerende informationssystemer. Et komplekst systemlandskab, procesforbedringer ifm. cybersikkerhed for at imødekomme regler i det vedtagne EU-direktiv NIS2 og det pågående integrationsarbejde, betyder periodisk forøget  eksponering mod systemfejl. Derfor er der i koncernen aktuelt et stort fokus på strømlining af
koncernens IT-systemer og -processer.

Der har i 2022 været et forøget beredskabsniveau i Danmark som følge af en øget mængde cyberangreb i den danske industri. Det har været med til at bekræfte koncernens klare ambition om,
at Andel skal opnå “best in class”-informationssikkerhed frem mod 2025 inden for energisektoren med udgangspunkt i ISO 27001-certificeringen.

Fokusområder

 • Cybersikkerhed
 • Fremtidssikret systemlandskab
Elnet & regulering

Elnetvirksomhederne i koncernen drives iht. bevillinger udstedt i medfør af elforsyningsloven og er underlagt økonomisk regulering, herunder indtægtsrammeregulering, som sætter loft over netselskabernes tilladte indtægter.

Årets udvikling i inflation, rente og elpriser påvirker elnetvirksomhedernes indtægtsrammer i positiv retning. Denne udvikling, i kombination med de regulatoriske rammebetingelser, medfører dog, at elnetvirksomhederne risikerer at miste dele af de indtægter, som skal være med til at dække selskabernes tilsvarende stigende omkostninger. Dette skyldes nuværende varslingsregler for tarifjusteringer samt regler for størrelsen af selskabernes tilladte tilgodehavender. Derfor er der på
brancheniveau dialog med myndighederne om dispensationer/ændring af disse regler for at undgå ekstraordinære tab.

Krigen i Ukraine har desuden sat øget fokus på skift fra gas til el og dermed accelereret elektrificeringer yderligere. Dette har i 2022 udfordret elnetvirksomhedernes eksekveringshastighed på nytilslutninger og nødvendiggjort udskydelse af visse reinvesteringer som følge af ressourcemangel. Fortsættelse af krigen kan desuden resultere i materialeknaphed, hvorfor udviklingen følges tæt.
Miljøforholdene omkring elnettet er et stort fokusområde for koncernen, og der foretages derfor løbende kontroller af miljøpåvirkningen af aktiviteter, og der korrigeres, hvis der findes behov for dette.

Fokusområder

 • Udviklingen i behov for tilslutninger
 • Mandskab og materialer
 • Regulatoriske rammer
 • Eksogene faktorer 
Information og compliance

Governance, politikker, kontroller og rapportering internt i koncernen er med til at afdække det store spektrum af lovgivningsmæssige risici, som koncernen er eksponeret for, sammen med en proaktiv
involvering i brancheorganisationer og lovarbejde.

Koncernens udvidelse over de seneste år medfører en større kompleksitet omkring rapportering og skattemæssige forhold. Dette afstedkommer et større fokus på området, ligesom der lægges vægt på
compliance med bestemmelserne i EU’s Databeskyttelsesforordning. Med koncernens brede ageren inden for energisektoren er der et særligt fokus på ledelse, risikostyring, forretningskontinuitet og rapportering til myndighederne ifm. sikring af cybersikkerhed for at imødekomme regler i det vedtagne EU-direktiv, NIS2. 

Fokusområder

 • Persondatasikkerhed
 • Regulatoriske krav for energihandel
 • Skattemæssige forhold
Markedspriser

Forretningsmodellen for koncernens elhandelsaktiviteter tager udgangspunkt i at optimere positioner og udnytte arbitragemuligheder. Koncernens positioner overvåges løbende af VaR og Stresstest,
ligesom konkrete “stop loss”-niveauer lægger en øvre grænse for tab samt styrer eksponering over for markedsrisici.

EU’s sanktioner mod Rusland har skabt sikkerhedspolitisk uro og mindsket udbuddet af naturgas. Samtidig er afhængigheden af fossil energi steget i løbet af 2022 grundet en vindfattig og tør sommer, som bl.a. har påvirket udnyttelsen af vand- og atomkraft samt begrænset transporten af kul i Europa. Dette har medvirket til voldsomt stigende og mere volatile energipriser i Europa, som i 2022 har øget koncernens likviditetskrav i form af garantistillelser til clearingshuse samt i arbejdskapitalforskydninger.

Fokusområder

 • Prisudvikling på el og naturgas
 • Markedsforhold
Kunder & konkurrence

Koncernen er eksponeret over for konjunkturudvikling samt politisk- og teknologisk udvikling gennem sit ejerskab i Energi Danmark A/S, Fibia P/S, Rødsand 2 Offshore Wind Farm AB, Clever A/S og Tryggevælde Solar Park ApS.

Et turbulent marked, som i stigende grad konsolideres og kommercialiseres, påvirker koncernens konkurrenceevne. Dertil oplever koncernen risici forbundet med usikkerhed i de volatile energipriser, som udfordrer eksisterende fastpris-forretningsmodeller i energi- og e-mobilitetsbranchen såvel
som koncernens omdømme.

Koncernen imødekommer risikoen for ekstern disruption af forretningsmodeller via strategisk spredning af sine aktiviteter. Derudover prioriterer koncernen at kunne imødekomme et stigende antal kundehenvendelser, og der måles løbende på kundetilfredsheden.

Der opleves større opmærksomhed omkring markedet for grønne energiløsninger, som er karakteriseret ved øget konkurrence. Koncernen har stort fokus på udbygning af VE-produktionen og digitale løsninger for at imødekomme efterspørgslen på grønne produkter.

De høje energipriser svækker betalingsevnen blandt koncernens kunder, hvilket kan påvirke koncernens kreditrisici. Koncernen mitigerer risiko ved at foretage kredit- vurderinger af potentielle nye kunder gennem indhentelse af tilgængelige kreditinformationer og indhentelse af sikkerheder. Ydermere hjælper statens indefrysningsordning kortsigtet på kundernes betalingsevne gennem muligheden for at udskyde uoverskuelige dele af regningen.

Fokusområder

 • Forretningsmodeller 
 • Konkurrencepres
 • Teknologisk udvikling
 • VE-udbygning
 • Debitorer
Investeringer, gæld & likviditet

Koncernen er eksponeret for finansielle risici ifm. ordinær drift, finansiering af drifts- og nyinvestering og ifm. placeringen af overskydende likviditet fra driften samt valutarisici ifm. aktivitet på de nordiske energimarkeder. Handelsmængder og priser påvirker eksponeringen, som i 2022 er steget sammen med prisen på energi. Indkøb og salg i DKK, SEK, NOK, EUR og GBP giver en eksponering fra
indkøbstidspunktet til det faktiske salg samt afregningen. Risikoen afdækkes ikke qua koncernens politik. Risiko for store udsving i EUR/DKK begrænses af den danske fastkurspolitik, mens eksponeringen i øvrige valutaer har været øget i 2022 pba. de stigende energipriser.

Likvide beholdninger og værdipapirer

Koncernens Ørsted-aktier klassificeres som et langfristet finansielt anlægsaktiv. De dertilhørende strategiske risici og langsigtede perspektiver monitoreres løbende og håndteres ved at følge
udviklingen i henholdsvis aktiekursen, politiske og selskabsspecifikke forhold samt konjunkturforhold. Risikopolitikken definerer, at kursudsving på +/-20 % i en rullende tremåneders periode skal rapporteres til relevante udvalg. 

Koncernens obligationsportefølje er hovedsageligt placeret i likvide værdipapirer. Hovedparten af beholdningen er danske realkreditobligationer med en AAA-rating samt en mindre del i kreditobligationer med en BBB-rating. På balancedagen er den gennemsnitlige varighed af obligationsporteføljen opgjort til 3,37 (korrigeret).

Den nuværende økonomiske situation med høj inflation har resulteret i stigninger i de lange renter, som påvirker renteudgifter, obligationsporteføljen samt koncernens låneportefølje. I relation hertil bliver rammerne for håndteringen af obligationsporteføljen samt den dertilhørende risikoappetit løbende optimeret og revurderet. 

Cash management 

Målene for koncernens cash management tilstræber et tilstrækkeligt likviditetsberedskab, der skal sikre koncernens dag til dag-operationer, investeringsprogram samt refinansieringstidspunkter på gældsporteføljen. 

De historisk høje og volatile naturgasog elpriser i 2022 har øget koncernens likviditetskrav i form af sikkerhedsstillelser til clearingshuse samt i arbejdskapitalforskydninger. I 2022 er der igangsat initiativer med det formål at minimere den generelle likviditetsrisiko i koncernen, nedbringe koncernens kapitalbehov samt sikre en mere optimal koncernfinansieringsstruktur, som matcher den finansielle uro på markederne.

Gæld og markedsrenter

Det er koncernens politik, at pengestrømme fra finansiering skal sikres ved indgåelse af afledte finansielle instrumenter, når det vurderes, at pengestrømme kan fastsættes på et hensigtsmæssigt og attraktivt niveau. Koncernen har i 2022 valgt ikke at indgå ny renteafdækning af koncernens eksterne låneportefølje, bl.a. på baggrund af den naturlige, mitigerede risiko på koncernens elnetaktiviteter. 

Det er koncernens politik at overvåge renteniveauet, således at en stigning i markedsrenten maksimalt påvirker koncernens resultat med op til 40 mio. kr. Koncernen har i 2022 overskredet denne risikotærskel. En ny risikotærskel justeres til budgetmålene for 2023. Den gennemsnitlige varighed af renten på koncernens rentebærende gæld, inkl. afledte finansielle instrumenter, er på balancedagen
opgjort til 1,12 mod 1,86 i 2021. Koncernens rentebærende gæld er udstedt i DKK.

Fokusområder

 • Markedsrenter
 • Likviditet
 • Noterede kapitalinteresse
[lang-switch]
Følg andel: