Risikostyring i en transformationstid

I Andel-koncernen er risikostyring en integreret ledelsesproces, der er forankret i bestyrelsens revisions- og risikoudvalg og i koncernledelsen via koncernens risikostyringsfunktion. Dermed sikres overblik og beslutningsgrundlag på tværs af koncernens forretningsområder og datterselskaber. Den operationelle risikohåndtering varetages decentralt i forretningen tæt på de konkrete muligheder og risici internt i virksomheden og eksternt i markedet.

Koncernens risikostyring er en dynamisk proces, hvor udvalgte risici, der kan påvirke koncernens strategi, overvåges og afrapporteres til ledelsen. Risici skal ikke nødvendigvis altid elimineres, men risici bør altid kendes og kvantificeres.

Risikovurderinger for 2020 er præget af to ekstraordinære begivenheder, nemlig udbrud af Covid-19 pandemien og opkøbet af Radius Elnet og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning. Begge begivenheder medfører, på trods af deres forskellige karakterer, et sceneskift i koncernens risikobillede.

1. Kunder og konkurrence

Koncernen er eksponeret for flere risici, som kan påvirke koncernens konkurrenceevne i et marked, der i stigende grad konsolideres og kommercialiseres.

Risikoen for ekstern disruption af forretningsmodeller er altid til stede og anses som et vilkår, der er forbundet med at drive en forretning. Risikoen er i sin natur påvirket af eksterne forhold og svær at forudse. Koncernen imødekommer risikoen via strategisk spredning af sine aktiviteter.

Det forestående integrationsarbejde betyder, at der allokeres færre ressourcer til direkte kundevendte løsninger, hvilket kan påvirke kundefokus negativt og dermed koncernens evne til at fastholde kunderne. Koncernens nye marketing-automation­platform skal dog muliggøre en højere grad af automatisering og øget salg.

Koncernen oplever gennem sin fibernet­forretning risici vedrørende salget af fibernetforbindelser. Udviklingen af +5G-nettet er en af de faktorer, som kan udfordre fibernettet på tilgængelighed og fleksibilitet og dermed i sidste ende have en negativ påvirkning i forhold til kundebasen. Fibia A/S åbnede i 2020 som led i virksomhedens strategi sit net for andre serviceudbydere, som nu kan leje sig ind på fibernettet. Det vil skabe øget konkurrence for selskabet.

Koncernen er igennem sin e-mobilitetsforretning i Clever A/S eksponeret for risici, der er forbundet med branchespecifikke forhold såsom flere udbydere og dermed større konkurrence på markedet eller udvikling af ny teknologi (eksempelvis brint). Endvidere er området følsomt over for politiske beslutninger.

2. Markedspriser

Koncernens forretningsmodel for handels­aktiviteter styres af rammer, der er udstukket af Forretningsmodel og Handels­politik for Energihandel, og den giver mulighed for at optimere positioner og udnytte arbitragemuligheder i markedet. Risikorammerne i form af VaR og Stress-test overvåges løbende og rapporteres til ledelsen samt koncernens risikoråd.

El
Det danske elmarked er en integreret del af det fælles nordiske elmarked, der er kendetegnet ved en stor andel energi­produktion fra vind- og vandkraft. Handel med strøm foregår på den fælles nordiske elbørs NordPool Spot.

På NordPool Spot fastsættes spotprisen hver dag for det kommende døgn, time for time, på baggrund af udbud og efterspørgsel. Den pris, der opnås her, kaldes systemprisen og vil i tilfælde af fri kapacitet på kabelforbindelserne være gældende i alle Nordens prisområder. Kablerne har dog begrænset kapacitet, og derfor kan efterspørgsel i et område ikke altid dækkes af produktionen i et andet om­råde. Dette giver prisforskel mellem om­råder, som kaldes områdepristillæg.

De nordiske prisområder har i 2020 i høj grad været præget af de store mængder nedbør, der faldt fra januar til marts. Flere kabelbegrænsninger i det nordiske system har medvirket til meget store prisforskelle imellem de enkelte prisområder.

Nedlukning af store dele af verden som følge af Covid-19 har reduceret efterspørgslen på el i hele Europa. Den reducerede efterspørgsel har givet markante prisfald fra et ellers relativt lavt niveau sammenlignet med de seneste år.

Den øgede eksponering medførte væsentligt større risiko for tab, og de store mængder nedbør har givet en ugunstig prisudvikling. Derfor er der i løbet af foråret 2020 i risikopolitikken tilføjet konkrete "stop trading-" samt "stop loss-"niveauer, som har til formål at lægge en øvre grænse for tab og dermed begrænse tab og styre eksponering og markedsrisici i porteføljerne.

Naturgas
Risikoen for ekstraordinært tab på naturgas styres ved at afdække koncernens positioner. Dette gøres via adgang til naturgasmarkederne gennem brokers og børsen PEGAS, hvor der købes og sælges naturgaskontrakter til fysisk levering. Adgang til gaslagerkapacitet er også vital for at kunne reducere og optimere den daglige balancering af kundernes forbrug.

Den milde vinter i 2019/2020 medvirkede til at fylde gaslagrene i Europa, hvilket har presset gasprisen ned til det laveste niveau siden finanskrisen. Derudover har en øget tilstrømning af den flydende naturgas, LNG, til Europa medvirket til at presse gasprisen ned.

Lukningen af Tyra-feltet har den konsekvens, at markedet forventes at kunne opføre sig mere volatilt, især i en kold vinter, hvor forsyningssituationen til Danmark vil være afhængig af lager­spillernes afkastkrav.

Koncernen mitigerer disse risici ved køb af "base load", som kan sælges på tidspunkter, hvor der er muligheder for gevinst.

3. Investeringer, gæld og likviditet

Andels rentabilitet, balance og pengestrømme er eksponeret over for finansielle risici som følge af koncernens forretningsmodel.

Koncernen er eksponeret over for finansielle risici i forbindelse med den ordinære drift i forbindelse med finansiering af drifts- og nyinvestering og i forbindelse med placeringen af overskydende likviditet fra driften. Risikofaktorerne inkluderer likviditet-, rente-, valuta- og kreditrisici.

Endvidere er koncernen igennem sit ejerskab af kapitalinteresser i Fibia P/S, Clever A/S, Rødsand 2 Offshore Windfarm AB og Energi Danmark A/S udsat for finansielle risici, som er følsomme over for konjunkturudvikling, politisk udvikling og teknologisk udvikling. Disse faktorer overvåges nøje af både drift- og kontrolfunktioner.

Koncernens risikostyringsaktiviteter fokuserer på at mindske risiko og reducere volatiliteten i koncernens pengestrømme og rentabilitet og på ikke at deltage i spekulative transaktioner, der øger koncernens finansielle risici.

Likvide beholdninger og værdipapirer
Koncernens overskudslikviditet er hovedsageligt placeret i likvide værdipapirer, hvor hovedparten af beholdningen er danske realkreditobligationer med en AAA-rating samt en mindre del i kredit­obligationer med en BBB-rating. Hovedparten af beholdningen kan anvendes til repo-transaktioner.

Den gennemsnitlige varighed af obliga­tionsbeholdningen er opgjort til 1,75% på balancedagen.

Koncernen ejer en større andel af Ørsted-­aktier, som i balancen er klassificeret som et langfristet finansielt anlægs­aktiv. Det er koncernens risikopolitik, at kursudviklingen, målt inden for en rullende tre­måneders periode, ikke må overskride et kursudsving på +/-20%.

Beholdningen af obligationer og aktier overvåges i forbindelse med overvågning af rentemarkedet samt i forbindelse med en dedikeret overvågning af informationer og meddelelser fra relevante virksomheder.

Cash management
Koncernens cash management-mål er at sikre et tilstrækkeligt likviditetsberedskab i forhold til koncernens dag til dag-operationer, investeringsprogram samt refinansieringstidspunkter på gældsporteføljen.

Koncernens pengestrømme fra finansiering sikres ved indgåelse af afledte finansielle instrumenter, når det vurderes, at pengestrømme kan fastsættes på et hensigtsmæssigt og attraktivt niveau. Som følge af det historisk lave renteniveau er det fortsat koncernens aktuelle strategi at lade en del af selskabets rentebærende gæld være uafdækket.

Koncernen optog i efteråret 2020 ny finansiering i forbindelse med købet af Radius Elnet og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning. På tidspunktet for op­tagelsen faldt koncernens rentebinding til 22% mod tidligere 49%.

Selskabets rentebinding er på balance­dagen opgjort til 23%.

Det er selskabets politik at overvåge renteniveauet således, at en stigning i markedsrenten maksimalt må påvirke selskabets resultat med op til 40 mio. kr. Den gennemsnitlige varighed af renten på koncernens rentebærende gæld inklusive afledte finansielle instrumenter er på balancedagen opgjort til 1,36%. Koncernens rentebærende gæld er udstedt i DKK.

Koncernens aktivitet på det nordiske el- og naturgasmarked medfører eksponering over for valutarisici i forbindelse med indkøb af el og naturgas i DKK, EUR, SEK og NOK og salg i DKK, EUR og SEK. Koncernen har fastlagt en politik om ikke at afdække denne valutarisiko, da risikoen for store udsving i EUR/DKK begrænses af den danske fastkurspolitik. Eksponering mod SEK og NOK begrænses via fakturering og betaling i samme valuta.

Koncernens kreditrisiko styres via en kreditpolitik, der omfatter de væsentlige kredit­risikogrupper. Covid-19-pandemien medfører øget risiko for tab på debitorer som følge af flere konkurser hos erhvervsvirksomheder og øget arbejdsløshed på grund af nedlukning og generel økonomisk afmatning. Der er indtil videre ikke konstateret væsentlige tab, hverken på privat- eller erhvervsporteføljen. Der er dog fortsat begrundet bekymring om store tab især på erhvervssiden.

4. Information og compliance

Koncernen er eksponeret over for en bred vifte af lovgivningsmæssige risici, som dels afdækkes igennem en proaktiv involvering i brancheorganisationer og lovarbejde dels via governance, politikker, kontroller og rapportering internt i koncernen.

Koncernen foretager regelmæssig vurdering af de forretningsmæssige risici, politikker og retningslinjer, generelle kontroller og rapporteringer samt forretningsgange i forhold til gældende regelsæt.

Integrationen af it-landskabet i forbindel­se med opkøbet af Radius Elnet samt Ørsteds privatkunde- og udelysforretning forårsager en foreløbigt øget eksponering mod risikoen for utilsigtede manglende compliance med bestemmelserne i EU’s Databeskyttelsesforordning, som koncernen dog har identificeret og har fokus på.

5. Regulering

Koncernen driver elnetvirksomheder i henhold til bevillinger meddelt fra Energistyrelsen, hvor de opkrævede indtægter er underlagt prisregulering efter reglerne i elforsyningsloven og bekendtgørelse om indtægtsrammer for elnetvirksom­heder, som administreres af Energitilsynet. Eksponeringen forbundet med tidsbegrænset netbevilling accepteres, idet det betragtes som et vilkår, koncernen opererer i. Risiko mitigeres ved aktivt medspil i brancheorganisationen samt sikring af kontinuerlig compliance med lovgivning.

Risici forbundet med indtægtsrammeregulering
D. 1. januar 2018 trådte en ny økonomisk regulering af elnetselskaberne i kraft.
Med de nye rammer bestemmes elnetvirksomhedernes tilladte indtægter af en indtægtsrammeregulering, der er baseret på bl.a. historiske omkostninger og afskrivninger. På nuværende tidspunkt er der fortsat kun udmeldt foreløbige indtægtsrammer for elnetvirksomhederne. Tilsvarende udestår fortsat Forsyningstilsynets endelige udmelding vedrørende reguleringens nye model for benchmarking af elnetvirksomhederne. Fra 2020 har Forsyningstilsynet fastsat mål for leveringskvalitet, som udgør en skærpelse af kravene i forhold til tidligere. Det forventes, at Energistyrelsen vil udvikle en ny model for krav vedrørende elnetvirksomhedernes leveringskvalitet inden udløbet af den første reguleringsperiode i 2022.

Risici i forhold til opretholdelse af markeds­mæssighed mellem koncern­forbundne selskaber
Andel-koncernen er omfattet af pligten til at udarbejde transfer pricing-dokumentation i henhold til den til enhver tid gældende transfer pricing-bekendtgørelse. Der foretages test af markedsmæssigheden af alle koncerninterne transaktioner, som de to monopolvirksomheder indgår, til sikring af overholdelse af såvel transfer pricing-regler som elforsyningsloven §46 om markedsmæssighed. Fokus på overholdelse af armlængdeprincipper ift. håndtering af interne avancer øges i den kommende tid for at tilsikre fælles markedsmæssig afregning ved begge enheder.

Risici forbundet med overvågnings­bekendtgørelsen
Bestemmelserne i loven skal medvirke til at sikre adskillelse mellem monopolaktiviteter og kommercielle aktiviteter. Risikoen består i utilsigtet manglende compliance med elforsyningsloven og er en iboende risiko i energibranchen. Risiko mitigeres via et overvågningsprogram og instrukser samt kontrol med gennemførelsen ud i organisationen.

6. Fysiske anlæg og it

Risici forbundet med it-landskabet
Velfungerende informationssystemer er vigtige for koncernens evne til at arbejde effektivt og kontinuerligt og er med til at sikre overholdelse af compliance med gældende forskrifter og lovgivning. Risikoen for systemfejl kan indtræffe ved mekaniske nedbrud, konfigurationsfejl, menneskelige fejl og uforudsete system­ændringer. Koncernen har lav tolerance for risikoen på grund af de compliance-,
omdømmemæssige og økonomiske konsekvenser, som hændelser af denne type kan påføre koncernen. Samtidig er risikoeksponeringen høj grundet risikoen for menneskelige fejl og et komplekst systemlandskab. Mitigering af risikoen har et kontinuerligt fokus i koncernen ved fokus på processer og kontroller med udgangspunkt i ISO 27001 certificering.

Risici forbundet med cybertrusler
Andel-koncernen med Cerius A/S og Radius Elnet A/S er som forsynings- og netselskab betegnet som kritisk national infrastruktur af Forsvarets Efterretningstjeneste. Potentielle trusler begrænses af dedikerede værktøjer, medarbejdere og processer, bl.a. via løbende information til ledere angående informationssikkerhed samt databeskyttelse, ved antivirus-software og awareness-tiltag, sikkerhedsopdatering af servere samt kontinuerlig opdatering af sikkerhedssystemer til pc.

Risici forbundet med fysiske anlæg
Fysiske anlæg er eksponeret over for både mekaniske nedbrud og vejrforårsagede nedbrud, hvilket udgør en risiko for opretholdelse af elnettets leveringssikkerhed.

Risiko for mekaniske nedbrud er en vedvarende operationel risiko, der er forbundet med drift af elnettet, og den afdækkes via styring af investeringer i de ISO 55001-
certificerede Asset Management-ledelsessystemer.

Vejrforårsaget nedbrud kan bl.a. indtræffe pga. klimaforandringernes (vandrelateret) påvirkning af sårbare installationer (f.eks. kabler og kabelskabe), specielt i lavtliggende områder og i områder, der er udsat for klimaforandringer. Der kan endvidere være tale om tørkerelaterede skader, da nedgravede kabler kan tage skade ved længere tids tørke.

Koncernens distributionsnet omfatter en række transformerstationer og kabellagte strækninger, som ligger i offentlig vej og på tredjemands ejendom. Distributionsnet, der ligger i offentlig vej, ligger typisk efter det såkaldte gæsteprincip og følger Lov om offentlige veje. Gæsteprincippet medfører, at elnetselskaber i visse tilfælde skal dække omkostningerne til at flytte transformerstationer og ledninger, selvom det sker på foranledning af en tredjepart.

Koncernen er også eksponeret over for risici, der er forbundet med et fremtidigt øget eller reduceret forbrug og produktion af el. Risikoen består i, at elnettets kapacitet til at overføre energi ikke er dimensioneret til den fremtidige udvikling i elforbrug og elproduktion. Der er politisk anerkendelse af, at elnetselskaberne står over for et forøget investeringskrav, som ikke er forudset i indtægtsrammereguleringen. Der er derfor åbenhed omkring dialog om ændringer.

Miljørisici
Koncernen som helhed har stor fokus på miljøforhold, idet miljøforhold indebærer flere forskellige risici. Koncernen kontrollerer løbende miljøpåvirkningen af aktiviteter og korrigerer, hvis der findes behov for dette. Fremtidige ændringer i lovmæssige miljøkrav er ikke kendt i fuldt omfang, men for at forebygge manglende parathed ved ændringer holder koncernen sig opdateret i det omfang, det er muligt.

Risici forbundet med arbejdets udførelse – arbejdsmiljø
Koncernen er i forbindelse med sine aktiviteter eksponeret for risici, der er forbundet med arbejdets udførelse. For at mitigere disse risici benyttes et struktureret arbejdsmiljøsystem og en løbende forebyggelsesindsats, herunder en monitorering af nøgleindikatorer for arbejdsmiljøet, så der sikres et sundt og sikkert arbejdsmiljø i hele koncernen.