Risikostyring i Andel-koncernen

I Andel-koncernen er risikostyring integreret i organisationens forskellige ledelseslag og forankret i koncernledelsen via koncernens risikostyringsfunktion. Dermed sikres en ensartet metode til at skabe overblik over risici på tværs af koncernens forretningsområder og datterselskaber.

Den operationelle risikohåndtering varetages decentralt i forretningen tæt på de konkrete muligheder og risici internt i virksomheden og eksternt i markedet. Formålet med koncernens risikostyring er at facilitere en metode og et værktøj til at identificere og kvantificere væsentlige risici samt deres årsager og konsekvenser. Andels risiko-styringsprocesser sikrer således, at væsentlige risici undersøges og kategoriseres i overensstemmelse med risikostyringskonceptet, så hver enkelte risiko får den påkrævede opmærksomhed.

Som efterfølgende beskrevet i de enkelte risikokategorier bærer risikovurderingen 2021 præg af integrationsprocessen efter opkøbet i 2020 af Radius Elnet og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning samt forøgelse af ejerandel i Energi Danmark A/S samt Waoo A/S i 2021.

Organisation & værdier

Medarbejderne er en vigtig ressource i Andel-koncernen.

Koncernen bestræber sig således på at skabe en af Danmarks bedste arbejdspladser, med sammenhæng imellem vision, mål og ressourcer.

De mange og store strategiske aktiviteter, herunder opkøb, stiller store krav til koncernens ressourcer. Koncernen prioriterer derfor det gode psykiske arbejdsmiljø højt og måler kontinuerligt på udviklingen i arbejdsmiljøet.

Fokusområder

 • Trivsel
 • Kultur
It

Velfungerende informationssystemer er vigtige for hele koncernens evne til at arbejde effektivt. Et komplekst systemlandskab og det pågående integrationsarbejde betyder forøgede risici på It-området, hvorfor der aktuelt er stor fokus i koncernen på at mitigere risici på området.

Det er koncernens klare forventning, at Andel frem mod 2025 skal opnå “best in class” -informationssikkerhed inden for energisektoren med udgangspunkt i ISO 27001 certificeringen.

Fokusområder

 • Cybersikkerhed
 • Fremtidssikret systemlandskab
Markedspriser

Koncernens forretningsmodel for elhandelsaktiviteter bygger på muligheden for at optimere positioner og udnytte arbitrage-muligheder i markedet. Risiko rammer i form af VaR og Stress test overvåges løbende. De konkrete “stop-trading”- samt “stop loss”-niveauer har til formål at lægge en øvre grænse for tab og styrer eksponering over for markedsrisici.

COVID-19 har medvirket til nationale og internationale forsyningsudfordringer, samtidig med at Ruslands ageren langs grænsen til Ukraine har skabt sikkerhedspolitisk uro. Dette kombineret med et lavt udbud af naturgas, stigende efterspørgsel på el og naturgas som følge af bl.a. nedlukning og vedligeholdelse af naturgasfelter og a-kraft i Europa samt lav vindproduktion og ringe vandforsyningsgrader i Norden, har medført øget volatilitet i energipriserne.

Koncernens handels- og trading- og handelsselskaber blev i slutningen af 2021 ramt af voldsomme høje og volatile naturgas og elpriser, som påvirkede koncernens likviditet ekstraordinært med 8 mia. kr.

Den øget likviditetspåvirkning er bundet i garantistillelser til børser samt i arbejdskapitalforskydninger.

Koncernens aktivitet på det nordiske el- og naturgasmarked medfører eksponering over for valutarisici ifm. indkøb af el og naturgas i DKK, EUR, SEK og NOK og salg i DKK, EUR og SEK. Koncernen har fastlagt en politik om ikke at afdække denne valutarisiko, da risikoen for store udsving i EUR/DKK begrænses af den danske fastkurspolitik. Eksponering mod SEK og NOK begrænses via fakturering og betaling i samme valuta.

Fokusområder

 • Prisudvikling på el og naturgas
 • Markedsforhold
Investeringer, gæld & likviditet

Koncernen er eksponeret over for finansielle risici i forbindelse med den ordinære drift, finansiering af drifts- og nyinvestering og ifm. placeringen af overskydende likviditet fra driften. Risikofaktorerne inkluderer likviditet-, rente-, valuta- og kreditrisici.

Endvidere er koncernen igennem sit ejerskab i Fibia P/S, Rødsand 2 Offshore Windfarm AB og Clever A/S eksponeret over for for konjunkturudvikling samt politisk- og teknologisk udvikling.

Koncernens risikostyringsaktiviteter fokuserer på at mindske risiko og reducere volatiliteten i koncernens pengestrømme og rentabilitet.

Likvide beholdninger og værdipapirer

Koncernens ejerskab af Ørsted-aktier er klassificeret som et langfristet finansielt anlægsaktiv. Koncernens risikopolitik tilsiger, at kursudviklingen, målt inden for en rullende tremåneders periode, rapporteres til relevante udvalg ved kurs-udsving på +/-20%.

Koncernens overskudslikviditet er hovedsageligt placeret i likvide værdipapirer, hvor hovedparten af beholdningen er danske realkreditobligationer med en AAA-rating samt en mindre del i kredit- obligationer med en BBB-rating. Den gennemsnitlige varighed af obligations-porteføljen er på balancedagen opgjort til 3,36 (korrigeret).

Økonomisk vækst og inflation har resulteret i en stigning i de lange renter, som påvirker koncernens obligationsportefølje.

I relation hertil er der igangsat en proces, der skal optimere rammerne for håndteringen af obligationsporteføljen samt vurdere dertilhørende risikoappetit. Risikoen på obligationsporteføljen mitigeres dog naturligt, da en stigning i renterne resulterer i en modsatrettet stigning i indtægtsgrundlaget i koncernens elnetaktiviteter.

Cash management

Koncernens mål for cash management er at sikre et tilstrækkeligt likviditetsbered-skab ift. koncernens dag til dag operationer, investeringsprogram samt refinansieringstidspunkter på gældsporteføljen.

Koncernens trading- og handelsselskaber blev i slutningen af 2021 ramt af historisk høje og volatile naturgas- og elpriser, som påvirkede koncernens likviditet ekstraordinært med 8 mia. kr.

Den øget likviditetspåvirkning er bundet i garantistillelser til børser samt i arbejdskapitalforskydninger.

Likviditetspåvirkningen forventes at være af midlertidig karakter, da likviditeten forbedres i takt med normalisering af priserne, om end det må forventes, at energi-priserne fremadrettet er mere volatile. Volatiliteten i energipriserne er afledt af flere forhold herunder den geopolitiske krise i verden samt forsyningsudfordringer.

Koncernens pengestrømme fra finansiering sikres ved indgåelse af afledte finansielle instrumenter, når det vurderes, at pengestrømme kan fastsættes på et hensigtsmæssigt og attraktivt niveau. Som følge af det historisk lave renteniveau er det fortsat koncernens aktuelle strategi at lade en del af selskabets rente bærende gæld være uafdækket.

Det er koncernens politik at overvåge renteniveauet således, at en stigning i markedsrenten maksimalt påvirker koncernens resultat med op til 40 mio. kr. Den gennemsnitlige varighed af renten på koncernens rentebærende gæld inklusiv afledte finansielle instrumenter er på balancedagen opgjort til 1,86.

Koncernens rentebærende gæld er udstedt i DKK.

Fokusområder

 • Noterede kapitalinteresser
 • Likviditet
 • Debitorer
Information og compliance

Koncernen er eksponeret over for en bred vifte af lovgivningsmæssige risici, som dels afdækkes igennem en proaktiv involvering i brancheorganisationer og lovarbejde og dels via governance, politikker, kontroller og rapportering internt i koncernen.

Koncernen foretager regelmæssig vurdering af de forretningsmæssige risici, politikker og retningslinjer, generelle kontroller og rapporteringer samt forretningsgange ift. gældende regelsæt. I forbindelse med integrationen af it-landskabet efter opkøbet af Radius Elnet samt Ørsteds privatkunde- og udelysforretning lægges der særlig vægt på compliance med bestemmelserne i EU’s Databeskyttelsesforordning. Opkøb af Energi Danmark afstedkommer større rapporteringskompleksitet og dermed risiko for fejl, som koncernen har særlig fokus på.

Fokusområder

 • Persondatasikkerhed
 • Regulatoriske krav for energihandel
 • Skattemæssige forhold
Kunder & konkurrence

Koncernens konkurrenceevne påvirkes af flere risici i et marked, der i stigende grad konsolideres og kommercialiseres. Risikoen for ekstern disruption af forretningsmodeller er altid til stede og anses som et vilkår, der er forbundet med at drive forretning.

Koncernen imødekommer risikoen via strategisk spredning af sine aktiviteter.

Koncernen oplever gennem fibernetforretningen risici forbundet med usikkerhed ift. efterspørgsel, priser, teknologi og konkurrenceforhold, ligesom e-mobilitets-forretningen er eksponeret over for branchespecifikke risici såsom voksende konkurrence samt betydelig følsomhed over for politiske beslutninger.

Fokusområder

 • Teknologisk udvikling
 • Konkurrencepres
Elnet & regulering

Koncernen driver elnetvirksomheder iht. bevillinger, hvor de opkrævede indtægter er underlagt en prisregulering. Reguleringen er designet ud fra, at elforbruget holdes konstant. Der er politisk anerkendelse af, at elnetselskaberne står over for et forøget investeringskrav, som ikke er forudset i indtægtsrammereguleringen. Der er derfor politisk åbenhed for en dialog om ændringer. Koncernen arbejder målrettet på en udbygning af egne net med henblik på at imødekomme den stigende elektrificering og at være en aktiv medspiller i brancheorganisationen.

Kontinuerligt fokus på overholdelse af såvel transfer pricingregler som elforsynings-loven §46 om markedsmæssighed samt overholdelse af armslængdeprincipper ift. håndtering af interne avancer, blev i 2021 øget. Koncernen har således etableret ensrettede afregningsprincipper for at tilsikre fælles markedsmæssig afregning af begge netselskaber. 

Koncernen har stor fokus på miljøforhold, og kontrollerer løbende miljøpåvirkningen af aktiviteter og korrigerer, hvis der findes behov for dette.

Fokusområder

 • Udvikling i elforbrug og -produktion
 • Markedsmæssighed
 • Særlovgivning på netområdet
 • Miljø