Værdiskabelsespolitik

Andels repræsentantskab vedtog på repræsentantskabsmødet den 28. april 2022 en ny værdiskabelsespolitik for Andel. Forud for vedtagelsen af politikken havde Andels bestyrelse og repræsentantskab været gennem en omfattende proces, hvor indhold og modeller i fællesskab blev drøftet.

Andels værdiskabelsespolitik er et redskab for andelshaverne og deres repræsentanter i repræsentantskabet. I den nye værdiskabelsespolitik fra april 2022 har bestyrelsen og repræsentantskabet udtrykt deres ambitioner for, hvordan Andel i fremtiden skal skabe værdi for andelshavere, kunder og det omkringliggende samfund.

Det er sket med direkte afsæt i Andels formålsparagraf i form af en række nyudviklede ejermål og ejerløfter, der sætter den langsigtede retning for koncernen. Værdiskabelsespolitikken er et redskab
til dialog om virksomhedens udvikling og giver mulighed for, at repræsentantskab, bestyrelse og koncernledelsen løbende kan følge op på ejermål og ejerløfter og ud fra disse drøfte, om koncernen er på rette kurs, eller om retning og indsatser skal justeres.

Med værdiskabelsespolitikken er der i fællesskab sat en overordnet retning for hele Andel-koncernen. Der er givet mulighed for, at koncernledelsen og bestyrelserne i datterselskaberne kan udvikle
forretningsstrategier, gennemføre nye strategiske initiativer og foretage investeringer for at realisere de ejermål og ejerløfter, der er defineret i værdiskabelsespolitikken og dermed bidrage til koncernens mål om grøn omstilling, digitalisering og bæredygtighed. 

Med værdiskabelsespolitikken er der i fællesskab sat en overordnet retning for hele Andel-koncernen.

Værdiskabelsespolitikken giver en fælles retning

Værdiskabelsespolitikken tjener to formål. Den beskriver Andels ambition over for andelshaverne, og den fungerer som et dialogværktøj mellem repræsentantskab, bestyrelse og koncernledelse
om mål og ambitioner.

I Andels værdiskabelsespolitik beskrives den særlige ejerdemokratiske fordel, der betyder, at alle andelshavere kan søge direkte indflydelse i Andel ved at afgive deres stemme eller selv stille op til
valg til repræsentantskab eller bestyrelse. Den beskriver samtidig – med udgangspunkt i Andels formålsparagraf – en række overordnede målsætninger for Andel i form af ejermål og ejerløfter, som
sætter den langsigtede retning for udviklingen af selskabet. 

Ejerfordele

Den særlige ejerfordel i Andel er den demokratiske indflydelse på de overordnede ejermål for koncernen og koncernens selskaber samt indflydelse på kapitaltunge infrastrukturinvesteringer, som skaber stor samfundsmæssig værdi og driver en positiv samfundsudvikling.

Ejermål

Andels ejermål sætter retning for, hvordan formålet udleves og er dermed de overordnede styringssignaler for koncernen. Ejermålene er langsigtede og udarbejdet i et 25-årigt perspektiv.

Det er ejernes langsigtede mål for Andel at:

 • Videreudvikle Andels demokratiske ejerform
 • Opnå bæredygtig vækst, uddannelse og beskæftigelse i regionen
 • Gå forrest i samfundets omstilling til en bæredygtig og digital fremtid
 • Levere en stabil elforsyning til en rimelig pris samt udvikle og drive en effektiv infrastruktur, der fremmer digitalisering, elektrificering og grøn omstilling
 • Udvikle og tilbyde grønne energiløsninger, der gør det nemt og attraktivt for kunderne at foretage bæredygtige valg
Ejerløfter

Ejerløfterne har et kortere perspektiv og fastlægger, hvor indsatserne fokuseres på den kortere bane. Ejerløfterne er udarbejdet med et 5-10 års sigte og bliver fornyet, i takt med at de indfries.

Det er Andels løfte til andelshaverne at:

 • Fremme andelshavernes kendskab til, at de er andelshavere og har indflydelse via repræsentantskab og bestyrelse
 • Bidrage til udviklingen i regionen ved at være en aktiv og betydende regional virksomhed og ved at yde samfundsbidrag
 • Styrke forsyningssikkerheden i Danmark gennem betydelige investeringer i CO2-neutralitet, vedvarende energiproduktion og energilagring
 • Sikre alle andelshavere adgang til fiberforbindelse
 • Tage ansvar i udbygningen af en robust og fleksibel energiinfrastruktur og sikre fortsat høj leveringssikkerhed
 • Give vores energikunder mulighed for at handle på deres klimaaftryk ved at tilbyde nye løsninger