Selskabsledelse

Dataetik

Lovpligtig redegørelse for politik for dataetik i Andel-koncernen 2023

Redegørelsen for politik for dataetik indgår som en del af ledelsesberetningen for Andel A.m.b.a. Politikken favner de af koncernens 100% ejede samt kontrollerede datterselskaber, der enten selv er omfattet af årsregnskabslovens §99d eller som af koncernen er vurderet til at være af betydelig karakter. Dette kan være baseret på mængden af data, selskabet behandler, eller hvis selskabet har en stor kontaktflade til interessenter. Kontrollerede datterselskaber har mulighed for at udarbejde egen politik for dataetik, dog forudsat at den selvstændige politik som minimum efterlever koncernens politik for dataetik. De af Andel-koncernens kontrollerede datterselskaber, som har tilsluttet sig koncernens politik for dataetik, henviser til nærværende redegørelse i datterselskabets ledelsesberetning.

I det følgende redegøres for Andel-koncernens arbejde med dataetik i regnskabsperioden 01.01.2023-31.12.2023.

Forankring og politikkens anvendelse
Med 400.000 andelshavere, 2,8 mio. kundeforhold og mere end 2.400 medarbejdere på tværs af koncernens selskaber, behandler Andel store datamængder. Vi er bevidste om det ansvar, som medfølger, og stræber efter at drive vores virksomhed på et højt dataetisk niveau i overensstemmelse med vores værdier som andelsselskab.

Andel-koncernen har i 2023 ajourført sin politik for dataetik. Politikken fastsætter principperne for koncernens dataetiske adfærd og beskriver retningslinjerne for en etisk, ansvarlig og gennemsigtig dataanvendelse. Politikken favner koncernens medarbejdere samt datadrevne processer.

Andel-koncernens politik for dataetik baserer sig på nedenstående dataetiske leveregler:

  • Vi udviser samfundsansvar
  • Vi sætter individet i centrum
  • Vi behandler data sikkert og pålideligt
  • Vi er vores ansvar bevidst


For at intensivere det samfundsansvarlige arbejde med dataetik har Andel i 2023 nedsat et koncerninternt Dataetisk Råd. Rådet er et forum, hvor koncernens selskaber drøfter etiske overvejelser om databehandling, anvendelse af nye teknologier og algoritmer samt etiske dilemmaer relateret hertil. Det er ligeledes rådets opgave at sikre forankring ud i forretningen, og at arbejdet med dataetik bliver operationaliseret i praksis.

Behandling af data og datatyper

Andel-koncernen anvender forretningsrelevante datatyper for at servicere kunder, forbedre energiprodukter og for at sikre opretholdelse af vores forpligtelser samt optimere driften af kritisk infrastruktur. Data anvendes desuden til forretningsrapportering og medarbejderhåndtering.

Datatyperne omfatter primært stamdata om kunder, forbrugsdata, data om infrastruktur og oplysninger vedrørende aftaler/abonnementer, leverings- og betalingsoplysninger og kollektive adfærdsdata fra de digitale løsninger, som Andel-koncernen stiller til rådighed. Andel-koncernen gør også brug af medarbejderdata som stamdata, oplysninger vedrørende løn/vilkår samt kønsfordeling.

Al databehandling afvejes nøje imellem lovmæssige forpligtelser, opretholdelse af aftaler med kunder og hensynet til den enkelte. Således indsamler, opbevarer og behandler Andel-koncernen ikke data ud over, hvad der er nødvendigt for at levere koncernens kerneydelser.

Tredjeparters databehandling

Andel-koncernen videregiver ikke personoplysninger om kunder, andelshavere, samarbejdspartnere, medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer, uden det er påkrævet ved lov, eller der er indgået lovlig aftale herom. 

Anvendes tredjepartsleverandører til at varetage databehandlende funktioner på vegne af Andel-koncernen, sikres overholdelse af gældende lovgivning, politikker og bestemmelser med en kvalitativ risikovurdering af leverandøren forud for aftaleindgåelse og løbende igennem samarbejdet. Der indgås databehandleraftaler til regulering af samarbejdet og parternes forpligtelser.

Nye teknologier og algoritmer

Andel-koncernen vil øge fokus på brugen af kunstig intelligens (AI) i 2024, herunder hvilke muligheder teknologien åbner op for. Samtidig vil vi se på, hvilke processer og eventuelle bias der kan ligge bag brugen heraf, og som der dermed skal tages aktiv stilling til. Med kunstig intelligens refererer Andel-koncernen til udviklingen og implementeringen af computersystemer, der kan udføre opgaver, der normalt kræver menneskelig intelligens. Kunstig intelligens omfatter algoritmer og modeller, der giver maskiner mulighed for at lære af data, genkende mønstre, træffe beslutninger og løse problemer.

I Andel-koncernen integreres ny teknologi, herunder også kunstig intelligens, når det vurderes, at teknologien kommer kunden, koncernen eller de myndighedsområder, som vi er underlagt, til gavn. Dette kommer f.eks. til udtryk, når geografiske områder skal udvælges til etablering af ladestationer til elbiler, når forudsigelse af brugeres elforbrug understøtter målsætninger om vedvarende energi, eller når forsyningsnettets belastning skal analyseres med henblik på at identificere behov for at blive udbygget, på baggrund af fremtidige forbrugsvaner.

Implementeringen af AI-værktøjer risikovurderes i forhold til informationssikkerhed og persondatabeskyttelse på samme måde som alle andre IT-værktøjer, vi anvender i Andel-koncernen.

Personalisering og segmentering

Andel-koncernen behandler data med det formål at segmentere og tilpasse koncernens produkter og tjenester. Dette sker med henblik på at skabe værdi for kunder, medarbejdere og andre interessenter. Andel-koncernen stræber efter at bruge teknologier, der ikke har diskriminerende konsekvenser, og som er i overensstemmelse med koncernens dataetiske leveregler og princip om at placere individet i centrum.

Et konkret eksempel på dette er i Andel Energi A/S, hvor der er implementeret personalisering i appen “Mit Andel Energi.” Her får brugerne skræddersyede beskeder, der hjælper med at flytte energiforbruget til de billigste og mest klimavenlige perioder. Desuden benyttes datasegmentering til at forstå de individuelle behov hos kunderne og øge forståelsen for de faktorer, der påvirker deres beslutningsprocesser. Personalisering understøtter her muligheden for en mere målrettet kommunikation til de forskellige kundesegmenter og dermed en mere relevant og værdiskabende dialog.

Kendskab til dataetik

Vi vil forøge kendskabet til politikken for dataetik blandt medarbejdere gennem en række tiltag i 2024. Formålet er at udbrede og forankre politikkens leveregler, så den etiske tilgang til databehandling bliver en fast, integreret del af Andel-koncernens arbejdsgange.