Forord

Energikrisen samler os om en grønnere fremtid

Energi og forsyningssikkerhed var fortsat i fokus i 2023. Vi oplevede, hvordan konsekvenserne af klimaforandringerne rykker stadigt tættere på, og hvordan geopolitisk uro præger markedet og holder energipriserne oppe. Men selvom energikrisen stadig sætter aftryk på vores hverdag, så har den også samlet os. Vi står tættere og tættere sammen om at øge tempoet i vores indsats for at skabe en grønnere fremtid.

Geopolitisk uro, en udfordret forsyningssikkerhed og usikkerhed på energimarkedet. Energikrisen i 2022 sendte Europa på den anden ende og tog efterdønningerne med sig ind i 2023. Sammen med ekstreme vejrfænomener resulterede det i højere energipriser end før energikrisen, men dog lavere end i 2022. I løbet af året faldt der imidlertid mere ro på energimarkedet til gavn for forbrugerne.

Dermed blev 2023 også et år, hvor energipriser og energiforsyning endnu en gang prægede vores hverdag og den brede samfundsdebat. Konsekvenserne af klimaforandringerne viste tydeligt deres ansigt med sommerens naturkatastrofer, hvor europæiske lande oplevede ekstrem varme og skovbrande i hidtil uset omfang. De høje temperaturer blev afløst af storme og nedbørsmængder, som medførte oversvømmelser, ødelagt infrastruktur og ubeboelige hjem.

Det understreger, at behovet for en ambitiøs grøn omstilling af vores energisystem aldrig har været større. Den grønne omstilling af vores energi er utvivlsomt den vigtigste løsning på energikrisen. Det er den vej, vi skal for at gøre os fri af fossile brændsler og bremse klimaforandringernes destruktive fremmarch.

quote

I 2023 investerede vi 3,4 mia. kr. i den grønne og digitale omstilling af vores samfund

Aktivt demokratisk ejerskab sætter aftryk

Den øgede opmærksomhed omkring energi, priser og grøn omstilling mærkede vi også i vores andelshaveres interesse i at have en stemme og deltage aktivt, når det handler om at bidrage til den grønne og digitale omstilling af vores samfund.

Rekordmange andelshavere har de seneste år stillet op til Andels repræsentantskab, og ved valget i 2023 i Guldborgsund, Holbæk og Stevns kommuner opnåede vi desuden den højeste gennemsnitlige stemmeprocent nogensinde. I både bestyrelsen og ledelsen oplevede vi også et aktivt og kvalificeret med- og modspil fra andelshavernes 154 repræsentanter. Det er klare og værdifulde sundhedstegn på, at det demokratiske ejerskab fortsat blomstrer og sætter aftryk.

2023-status på udvalgte ejerløfter
Min. 50% af andelshaverne skal vide, at de er andelshavere i 2030.

Det gennemsnitlige andelshaverkendskab blev styrket og gik fra 22% til 25%. Kendskabet toppede i juni med hele 35%.

Alle andelshavere er tilbudt 1 Gbit/s fibernetforbindelse inden udgangen af 2023.

Ejerløftet er opfyldt. 99% af andelshaverne er blevet tilbudt fibernet, og Andels datterselskab Fibia arbejder intenst på at skabe målrettede løsninger til den lille restgruppe, der kræver særlige løsninger.

Min. 20% af andelshaverne stemmer ved valg til repræsentantskabet i 2030

Rekordhøj gennemsnitlig stemmeprocent på 13,2% ved repræsentantskabsvalget i marts i Guldborgsund, Holbæk og Stevns kommuner.

Digital lighed i Region Sjælland

Andels værdiskabelsespolitik er fastlagt af repræsentantskabet og sætter retningen for Andel. Her er der fastsat ejermål og ejerløfter for, hvordan Andel skal skabe værdi for andelshavere, kunder og vores samfund.

I 2023 nåede vi en vigtig milepæl. I december kunne vi fejre, at Andel gennem datterselskabet Fibia leverede på ejerløftet om at tilbyde vores andelshavere adgang til fibernet inden udgangen af 2023. Region Sjælland har historisk set været et af de områder i Danmark, hvor færrest havde adgang til højhastighedsinternet.

Derfor påtog vi os i 2018 et medansvar for at skabe digital lighed i regionen. Siden har kolleger i Andels datterselskab Fibia arbejdet intenst med at grave fiberkabler ned, tilslutte huse og virksomheder til internettet og give kunderne en høj service.

850 mio. kr. til andelshaverne

På bagkant af et ekstremt 2022 med voldsomme energipriser, der ramte andelshavere og kunder, besluttede Andels repræsentantskab i april 2023, at Andels overskud fra regnskabsåret 2022 skulle gå til investeringer i grøn omstilling og den danske forsyningssikkerhed. Derudover skulle 150 mio. kr. gå til at skabe vækst og udvikling i Region Sjælland, mens 850 mio. kr. helt ekstraordinært skulle udbetales i udbytte til andelshaverne.

Efter vi i slutningen af 2023 fik myndighedernes afklaring af de skattemæssige forhold, kunne Andels repræsentantskab i februar 2024 træffe endelig beslutning om modellen for udbetaling af 2.500 kr. før skat til hver andelshaver. Frem til den 31. maj 2024 kan andelshaverne takke ja til udbetalingen via Andels hjemmeside.

1 mia. kr.

Andels repræsentantskab besluttede, at en del af overskuddet fra 2022 skulle gå til:
150 mio. kr. til vækst og udvikling i Region Sjælland og 850 mio. kr. i ekstraordinært udbytte til andelshaverne.

Benspænd for ny havvind, men vores ambition er intakt

I 2023 investerede vi 3,4 mia. kr. i den grønne og digitale omstilling af vores samfund via selskaberne under vores forretningsområder: Energiproduktion, Infrastruktur og Kundeløsninger. Årets største investeringer er gået til at udbygge elnettet, udrulle fibernet i Region Sjælland og etablere flere ladepunkter rundt om i landet, mens vores ambition om at investere i ny, dansk vindenergiproduktion mødte benspænd.

Vi havde ansøgt om forundersøgelsestilladelser til havvindmølleparker gennem den såkaldte åben dør-ordning, og vi var klar til at investere hurtigt og massivt i udbygningen af mere havvind. Derfor var det også beklageligt, at regeringen i 2023 lukkede ordningen for nye kommercielle projekter. Det påvirkede vores investeringer for året, men vores ambition er intakt. Vi skal udbygge vores danske produktion af vedvarende energi.

Senere på året indgik vi derfor to vigtige strategiske partnerskaber, der skal være med til at øge produktionen af vind- og solenergi i Danmark. Sammen med kapitalforvalteren Copenhagen Infrastructure Partners annoncerede vi, at vi ville byde ind på to af de havvindmølleparker, staten sender i udbud: Hesselø Havvindmøllepark og Kriegers Flak II Havvindmøllepark. Derudover kunne vi i starten af 2024 dele nyheden om, at vi sammen med Better Energy har en ambition om at opføre 15 solcelleparker i Danmark i perioden 2024 til 2028.

Vi mangler faglærte til at bygge den grønne omstilling

Det er positivt, at vi i 2023 kunne tage hul på Andels investeringer i ny vedvarende energiproduktion med gode og stærke partnerskaber. Men skal vi nå helt i mål – også som samfund – får vi brug for flere faglærte, der kan gøre en forskel for den grønne omstilling. Det er en akut udfordring. Det ser vi lysende klart, når Andel-koncernens selskaber søger faglærte til at udvikle fremtidens elnet eller udrulle ladeinfrastruktur til elbiler.

Andels bud på en af løsningerne for fremtiden så dagens lys i det forgangne år. Fra januar 2023 har unge i Region Sjælland, der vælger specifikke uddannelser på regionens erhvervsskoler, kunnet modtage Andels 2030-legat. Legatet er bevilliget af

Andels bestyrelse under puljen for Andels kollektive samfundsbidrag, og ved årsskiftet havde 192 unge modtaget legatet.

Foruden at fremme antallet af ansøgere er formålet med legatet at højne uddannelsesniveauet blandt unge for at styrke forudsætningen for vækst og beskæftigelse i Region Sjælland.

Andel er langsigtet investor i Ørsted – og det har skabt værdi:
  • 7,9 mia. kr. er værdien af Andels aktiebeholdning
    ultimo 2023
  • 9,9 mia. kr. i positiv kursregulering inklusiv realiseret avance har Andels aktiebeholdning bidraget med siden børsnoteringen i 2016
  • 2 mia. kr. i udbytte har Andel fået i perioden 2016 til 2023
  • 18% p.a. i gennemsnitlig forrentning af Andels aktieandel siden børsnoteringen i 2016

Årets resultat og omsætning

Årets resultat i Andel for 2023 endte på 176 mio. kr. før skat og kursregulering af Andels aktiepost i Ørsted, hvilket anses som værende tilfredsstillende. Resultatet før skat inklusiv kursregulering af Andels aktiepost i Ørsted udgjorde et underskud på 5.237 mio. kr. Årets omsætning endte på 124.335 mio. kr.

Ørsteds faldende aktiekurs har bidraget med den største, enkeltstående påvirkning med et urealiseret kurstab på 5.413 mio. kr. Derudover modtog Andel et udbytte på 284 mio. kr.

Andels ejerandel i Ørsted baserer sig på et strategisk valg om at være aktør inden for energiproduktion. Med ejerskabet fastholder Andel en vigtig position, og det har bidraget til koncernens muligheder for at investere i den grønne omstilling. Siden Ørsteds børsnotering i 2016 har vores aktiepost bidraget med en positiv kursregulering inklusiv realiseret avance og udbytter på 11,9 mia. kr.

Udvikling i Andels forretningsområder

Andels stærke tilstedeværelse i hele værdikæden fra energiproduktion til infrastruktur og kundeløsninger giver en øget finansiel robusthed, men den isolerer naturligvis ikke mod påvirkning fra eksterne faktorer.

Årets resultat afspejler den fortsatte usikkerhed på energimarkederne, stigende renter, øgede leverandørpriser, faldende efterspørgsel på energioptimeringsløsninger og øget konkurrence på særligt e-mobilitetsmarkedet.

Mere vedvarende energiproduktion er helt afgørende for den grønne omstilling af vores samfund og kampen mod klimaforandringerne. Under forretningsområdet Energiproduktion har Andel i 2023 haft fokus på at indgå partnerskaber, hvor vi sammen kan realisere og byde ind på etableringen af ny vedvarende energiproduktion i Danmark. Det betyder, at Andel i 2024 forventer at investere ca. 1 mia. kr. i ny vedvarende energiproduktion.

Som led i den grønne omstilling af vores samfund ser vi desuden ind i et markant stigende strømforbrug til f.eks. elbiler og opvarmning. Det stiller krav til forbrugernes energiadfærd i fremtiden, så vi f.eks. får flyttet forbruget væk fra de tidspunkter, hvor elnettet er mest belastet. I selskaberne under forretningsområdet Kundeløsninger var der i 2023 stor fremgang i udvikling og lancering af nye produkter og ydelser til koncernens energikunder. I fokus var nye løsninger, der skaber incitamenter for at spare på energien eller bruge den smartere, men også nye produkter, der sikrer et mere klimavenligt forbrug f.eks. inden for varmepumper og opladning af elbiler.

Derudover satte Andel fokus på udbygningen af det danske ladenetværk gennem omfattende investeringer via Clever. Dette investeringsfokus fortsætter i de kommende år. Andel tog allerede i 2009 et medansvar for at fremme elbilens udbredelse i Danmark, da vi grundlagde Clever. I 2023 gjorde elbilen for alvor sit indtog. Mens det tog over 100 år at nå de første 100.000 elbiler i Danmark, blev de næste 100.000 registreret mellem 2022 og 2023.

Efter et ekstraordinært 2022, hvor Andels positive resultat var drevet af Energi Danmarks handler med energi uden for Norden, blev Energi Danmarks omsætning normaliseret i 2023. En sag om ugyldige bonusordninger blev lukket i slutningen af året med en aftale parterne imellem. Tre tidligere ansatte modtog en kompensation, der var væsentligt lavere end deres oprindelige krav. Samtidig frafaldt de alle hidtidige krav mod Energi Danmark.

Elnettet er fundamentet for den videre elektrificering og grønne omstilling af Danmark. Under forretningsområdet Infrastruktur har Andel igen i år via Cerius og Radius Elnet investeret massivt i at udbygge elnettet i deres forsyningsområder i Østdanmark. Netselskabernes indtægtsrammer er underlagt regulering, og i lyset af det presserende behov for udbygning af elnettet er det afgørende, at selskaberne fortsat har en solid indtjening. Det gør det muligt at foretage de nødvendige investeringer i elnettet.

Investeringer i den grønne og digitale omstilling af vores samfund:
0 ,4
mia. kr. har Andel investeret via datterselskaberne i 2023
0
mia. kr. forventer Andel at investere via datterselskaberne i 2024

Rekordhøjt investeringsniveau i 2024

I Andel har vi en helt klar ambition om at bidrage aktivt til en bæredygtig udvikling af samfundet og udviklingen af et energimarked uden ekstreme udsving i priser og forsyning til glæde for alle danskere. Det kræver, at vi foretager store og langsigtede investeringer, og 2024 bliver ingen undtagelse. Vi ser ind i et rekordår, når det gælder investeringer i den grønne og digitale omstilling af vores samfund via selskaberne i Andels forretningsområder. Mere end 5 mia. kr. forventer vi at investere på tværs.

Tak til alle, der bakker os op om vores indsats for den grønne og digitale omstilling af vores samfund – ikke mindst de mere end 2.600 kolleger, der dagligt driver og udvikler vores forretningsområder. Tak til medlemmerne af Andels repræsentantskab for konstruktive dialoger og indspil til den videre udvikling af vores fælles selskab.

Vi står sammen i kampen for en grønnere fremtid.
Vi står sammen om udviklingen af Andel.

Svinninge, d. 27. marts 2024

Jens Stenbæk, bestyrelsesformand
Jesper Hjulmand, Group CEO