Personer Taler Ved Moede

Samfundsansvar

Andel A.m.b.a. – Koncernen

Redegørelse om samfundsansvar og kønsmæssig sammensætning i ledelsen
Andel er tilsluttet UN Global Compact, som er et strategisk initiativ for virksomheder, der har forpligtet sig til at drive forretning
i overensstemmelse med 10 universelle principper inden for om­råderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. I den forbindelse udarbejder vi en årlig Fremskridtsrapport, som synliggør vores arbejde med samfundsansvar og de fremskridt, vi gør os på dette område. Fremskridtsrap­porten udgør samtidig den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens §99a.

Læs vores seneste Fremskridtsrapport

Koensfordeling Skema 2020

* Medarbejder- og forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer er ikke omfattet
** For selskaber med mere end 50 ansatte (Andel Holding A/S, SEAS-NVE Energi A/S,
SEAS-NVE Service A/S)
*** Der er ikke udarbejdet måltal for perioden 2021-2025, da selskabet forventes at fusionere med et søsterselskab og derved overgår til det overtagne selskabs måltal på området.

Redegørelse for kønsmæssig sammensætning i ledelsen
Andel anser en god balance imellem kvinder og mænd på ledende poster for en vigtig forudsætning for diversificeret nytænkning, udvikling og realisering af det fulde potentiale i og af vores virksomhed, og vi tilstræber til enhver tid at ansætte den bedst kvalificerede person, uanset køn, alder, nationalitet, seksuel orientering eller religiøs overbevisning.

Der er ved udgangen af 2020 fastsat nye måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i de øverste ledelseslag i alle Andel-koncernens 100% ejede selskaber i regnskabsklasse C til opfyldelse inden udgangen af 2025. For nærmere uddybning henvises til de respektive selskabers selvstændige redegørelser for status og udvikling på området.

Den samlede andel af kvindelige ledere i de øvrige ledelseslag udgør 35% ved årets udgang for Andel Holding A/S, SEAS-NVE Energi A/S og SEAS-NVE Service A/S tilsammen (selskaber med mere end 50 ansatte), og dette er således tæt på en ligelig kønsfordeling i de øvrige ledelsesniveauer ifølge Erhvervsstyrelsens retningslinier for opgørelse heraf (40/60).

Med henblik på fortsat fremme af balancen mellem kvinder og mænd på ledende poster i disse selskaber, arbejdes der kontinuerligt mod at skabe rammer, som kan medvirke til at sikre det underrepræsenterede køns muligheder for ansættelse og karriereudvikling.

Dette sker i henhold til virksomhedernes respektive politikker for ligelig kønsfordeling i de øvrige ledelseslag på bl.a. følgende måder:

  • At ansættelsesprocedurer og rekruttering bidrager til at synliggøre kvindelige ledertalenter, så både kvindelige og mandlige kvalificerede kandidater er repræsenteret ved intern og ekstern rekruttering.
  • At sikre mangfoldighed i udvælgelse til deltagelse på kurser og udviklingsinitiativer for ledere.
  • At fremme kvinders mulighed for karriereudvikling gennem talentspotting, netværk samt mentorordninger m.m.
Koenfordeling Rep Bestyrelse2020
Koenfordeling Ledelse2020
Andel A.m.b.a. – selskabet

Måltal for bestyrelsen
Bestyrelsen har opstillet et måltal for at opnå en repræsentation af begge køn i bestyrelsen og repræsentantskabet. Målet er, at ved udgangen af 2020 skal 33% af bestyrelsesposterne være besat af det underrepræsenterede køn, og 33% af repræsentantskabet skal være kvinder.

Der vælges hvert år tre medlemmer til bestyrelsen. Denne er i 2020 gået fra at bestå af 12 til 11 medlemmer, som er valgt af repræsentantskabet. Det er således helt og aldeles op til medlemmerne af repræsentantskabet at beslutte, hvem der skal vælges til bestyrelsen, og om det skal være mænd eller kvinder.

Det opstillede mål om 33% kvindelige bestyrelsesmedlemmer blev igen opfyldt i 2020, idet fire af bestyrelsens 11 pladser er besat af kvinder. Dette svarer til en fordeling på 36/64, og selskabet betragtes derfor som havende en ligelig kønsfordeling i det øverste ledelsesniveau ifølge Erhvervsstyrelsens retningslinier.

Der er ved udgangen af 2020 fastsat nye måltal for perioden 2021-2025. Målet er, at 33% af bestyrelsesposterne skal være besat af det underrepræsenterede køn, og at 33% af repræsentantskabet skal være kvinder ved udgangen af 2025.

I henhold til selskabets vedtægter kan enhver af selskabets andelshavere stille op til valg til repræsentantskabet uden skelen til køn, alder, religion, politisk ståsted med mere. Tilsvarende kan enhver, der er valgt til repræsentantskabet stille op til valg til bestyrelsen.

Fordelingen af henholdsvis mænd og kvinder i repræsentantskabet i 2020 er 117 mænd og 18 kvinder, hvorfor måltallet om de 33% her betragtes som værende ambitiøst. Der har været konstateret en lille fremgang i andelen af kvinder fra 16 til 18 i forbindelse med udskiftning af repræsentanter i de områder, som har været på valg ultimo 2019 med tiltræden i 2020.

Kønsmæssig sammensætning i de øvrige ledelsesniveauer
Andel A.m.b.a. har under 50 ansatte, hvorfor der ikke er udarbejdet en politik for kønsmæssig sammensætning i de øvrige ledelses­niveauer.