Samfundsansvar

Andel A.m.b.a. – koncernen

Redegørelse om samfundsansvar og kønsmæssig sammensætning i ledelsen

Andel er tilsluttet UN Global Compact, som er et strategisk initiativ for virksomheder, der har forpligtet sig til at drive forretning i overensstemmelse med 10 universelle principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. I den forbindelse udarbejder vi en årlig Fremskridtsrapport, som synliggør vores rejse hen imod større bæredygtighed, arbejde med samfundsansvar og de fremskridt, vi gør os inden for dette. Fremskridtsrapporten udgør samtidig den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabs-lovens §99a.

Redegørelse for kønsmæssig sammensætning i ledelsen

Andel anser en god balance imellem kvinder og mænd på ledende poster for en vigtig forudsætning for diversificeret nytænkning, udvikling og realisering af det fulde potentiale i og af vores virksomhed, og vi tilstræber til enhver tid at ansætte den bedst kvalificerede person, uanset køn, alder, nationalitet, seksuel orientering eller religiøs overbevisning.

På foregående side fremgår fordelingen mellem kvinder og mænd samt måltal for det underrepræsenterede køn i de enkelte ledelseslag i alle Andel-koncernens 100% ejede selskaber, regnskabsklasse stor C. For nærmere uddybning henvises til de respektive selskabers selvstændige redegørelser for status og udvikling på området.

Den samlede andel af kvindelige ledere i de øvrige ledelseslag udgør 34% ved årets udgang for Andel Holding A/S, SEAS-NVE Strømmen A/S og Nexel A/S tilsammen (stor C med mere end 50 ansatte). Tilsvarende andel udgjorde 35% i 2020, og der har såle-des været en beskeden tilbagegang i 2021.

Med henblik på fortsat fremme af balancen mellem kvinder og mænd på ledende poster i disse selskaber, arbejdes der konti-nuerligt mod at skabe rammer, som kan medvirke til at sikre det underrepræsenterede køns muligheder for ansættelse og karri-ereudvikling. Målet er at opnå en ligelig kønsfordeling i de øvrige ledelsesniveauer ifølge Erhvervsstyrelsens retningslinjer (40/60). Der arbejdes med målopfyldelse iht. virksomhedernes respektive politikker for ligelig kønsfordeling i de øvrige ledelseslag på bl.a. følgende måder:

  • At ansættelsesprocedurer og rekruttering bidrager til at synliggøre kvindelige ledertalenter, så både kvindelige og mandlige kvalificerede kandidater er repræsenteret ved intern og ekstern rekruttering
  • At sikre mangfoldighed i udvælgelse til deltagelse på kurser og udviklingsinitiativer for ledere
  • At fremme kvinders mulighed for karriereudvikling gennem talentspotting, netværk samt mentorordninger m.m.

* De medarbejder- og forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer er ikke omfattet

** For selskaber med mere end 50 ansatte (Andel Holding A/S, SEAS-NVE Strømmen A/S, Nexel A/S)

Andel A.m.b.a. – selskabet

Måltal for bestyrelsen

Bestyrelsen har opstillet et måltal for at opnå en repræsentation af begge køn i bestyrelsen og repræsentantskabet. Målet er, at ved udgangen af 2025 skal 33% af bestyrelsesposterne være besat af det underrepræsenterede køn, og at 33% af repræsentantskabet skal være kvinder.

I henhold til selskabets vedtægter kan enhver af selskabets andelshavere stille op til valg til repræsentantskabet uden skelen til køn, alder, religion, politisk ståsted m.m.. Tilsvarende kan enhver, der er valgt til repræsentantskabet stille op til valg til bestyrelsen.

I årene 2020-2022 vælges der hvert år to medlemmer til bestyrelsen. Denne er i 2021 gået fra at bestå af 11 til 10 medlemmer, som er valgt af repræsentantskabet. Det er således helt og aldeles op til medlemmerne af repræsentantskabet at beslutte, hvem der skal vælges til bestyrelsen, og om medlemmerne skal være mænd eller kvinder.

Det opstillede mål om 33% kvindelige bestyrelsesmedlemmer blev ikke opfyldt i 2021, idet tre af bestyrelsens 10 pladser er besat af kvinder. Dette svarer til en fordeling på 30/70%, og selskabet betragtes derfor ikke som havende en ligelig kønsfordeling i det øverste ledelsesniveau ifølge Erhvervsstyrelsens retningslinjer for opgørelse heraf.

Fordelingen af henholdsvis mænd og kvinder i repræsentantskabet i 2021 er 120 mænd og 20 kvinder, hvorfor måltallet om de 33% her betragtes som værende ambitiøst. Der har været konstateret en lille fremgang i andelen af kvinder fra 18 til 20 i forbindelse med udskiftning af repræsentanter i de områder, som har været på valg ultimo 2020 med tiltræden i 2021.

Kønsmæssig sammensætning i de øvrige ledelsesniveauer

Andel A.m.b.a. har under 50 ansatte, hvorfor der ikke er udarbejdet en politik for kønsmæssig sammensætning i de øvrige ledelsesniveauer.