Samfundsansvar og kønsmæssig sammensætning i ledelsen

Andel A.m.b.a. – koncernen

Redegørelse om samfundsansvar og kønsmæssig sammensætning i ledelsen

Andel er tilsluttet UN Global Compact, som er et strategisk initiativ for virksomheder, der har forpligtet sig til at drive forretning i overensstemmelse med 10 universelle principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø/klima og antikorruption. I den forbindelse udarbejder Andel en årlig bæredygtighedsrapport, som synliggør vores rejse hen imod større bæredygtighed, arbejde med samfundsansvar og de fremskridt, vi gør os inden for dette. Bæredygtighedsrapporten udgør samtidig den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar,
jf. årsregnskabslovens §99a. 

Redegørelse for kønsmæssig sammensætning i ledelsen

Andel anser en god balance mellem kvinder og mænd på ledende poster for en vigtig forudsætning for diversificeret nytænkning samt udvikling og realisering af det fulde potentiale i og af vores virksomhed. Vi tilstræber til enhver tid at ansætte den bedst kvalificerede person, uanset køn, alder, nationalitet, seksuel orientering eller religiøs overbevisning.

Ud af i alt 133 personer udgjorde den samlede andel af kvindelige ledere i de øvrige ledelseslag tilsammen 32% ved årets udgang for Andel Holding A/S, Andel Energi A/S og Nexel A/S (stort C med mere end 50 ansatte). Tilsvarende andel udgjorde 34% i 2021, så der har således været en lille tilbagegang i 2022.

Fokuseres der på de to øverste ledelsesniveauer i de øvrige ledelseslag, består disse af 39 personer, hvoraf andelen af kvinder udgjorde 26% ved årets udgang. Med henblik på fortsat fremme af balancen mellem kvinder og mænd på ledende poster i disse selskaber arbejdes der kontinuerligt på at skabe rammer, der kan medvirke til at sikre det underrepræsenterede køns muligheder for ansættelse og karriereudvikling. Målet er at opnå en ligelig kønsfordeling på tværs af alle de øvrige ledelseslag ifølge Erhvervsstyrelsens retningslinjer (40/60% for ledelseslag bestående af 15 eller flere personer). Der arbejdes med målopfyldelse i henhold til virksomhedernes respektive politikker for ligelig kønsfordeling i de øvrige ledelseslag på blandt andet følgende måder:

  • At ansættelsesprocedurer og rekruttering bidrager til at synliggøre kvindelige ledertalenter, så både kvindelige og mandlige kvalificerede kandidater er repræsenteret ved intern og ekstern rekruttering.
  • At sikre mangfoldighed i udvælgelse af ledere til deltagelse på kurser og udviklingsinitiativer.
  • At fremme kvinders mulighed for karriereudvikling gennem talentspotting og netværk m.m.

Andel A.m.b.a. – selskabet

Måltal for bestyrelsen

Bestyrelsen har opstillet måltal i henhold til at opnå en repræsentation af begge køn i både bestyrelse og repræsentantskab. Målet er, at der ved udgangen af 2025 er 33% af bestyrelsesposterne i Andel A.m.b.a. og tilsvarende 33% af pladserne i repræsentantskabet, der er besat af det underrepræsenterede køn.

Jævnfør selskabets vedtægter kan enhver af selskabets andelshavere stille op til valg til repræsentantskabet uden skelen til køn, alder, religion, politisk ståsted mm. Ligeledes kan ethvert medlem af repræsentantskabet stille op til valg til bestyrelsen.

I 2022 er bestyrelsen, som følge af vedtægterne, gået fra at være ti til ni medlemmer, som er valgt af repræsentantskabet gennem en demokratisk proces. Det er således helt og aldeles op til medlemmerne af repræsentantskabet at beslutte, hvem der skal vælges til bestyrelsen, og om de skal være mænd eller kvinder.

Den nye bestyrelsessammensætning har medført, at det opstillede måltal om de 33% er opfyldt, idet tre af bestyrelsens ni repræsentantskabsvalgte pladser er besat af kvinder. Selskabet betragtes således som havende en ligelig kønsfordeling i det øverste ledelseslag ifølge Erhvervsstyrelsens retningslinjer for opgørelse heraf (33/67% for ledelseslag bestående af ni personer).

Fordelingen af henholdsvis kvinder og mænd i repræsentantskabet i 2022 er 39 kvinder og 113 mænd. Dette svarer til en fordeling på 26/74%, hvorfor måltallet om de 33% inden udgangen af 2025
fortsat betragtes som værende ambitiøst. Der har i året været konstateret en fremgang i antallet af kvinder fra 20 til 39 i forbindelse med udskiftning af repræsentanter i de områder, som har
været på valg.

Kønsmæssig sammensætning i de øvrige ledelsesniveauer

Andel A.m.b.a. har under 50 ansatte, hvorfor der ikke er udarbejdet en politik for kønsmæssig sammensætning i de øvrige ledelsesniveauer.

[lang-switch]
Følg andel: